17 augustus 2020

2020-08-17: De Explosie in Beiroet versterkte de schrik voor Israël, zonder dat zij daarvoor een schot hoefde te lossen - Beirut Explosion Increased Israeli Deterrence, Without Firing a Shot

Zaatari Lebanon/Flash90

De Libanezen zijn meer op hun hoede voor Hezbollah dan ooit, en hebben zeker geen zin in conflicten met Israël

Bron IsraelToday - Rami Dabbas

OPMERKING VAN DE REDACTIE: Hoewel Hezbollah publiekelijk elk verband heeft ontkend met de chemicaliën die deze maand explodeerden en Beiroet verwoestten, meldt onze Jordaanse correspondent, Rami Dabbas, dat er in de Arabische wereld veel over wordt gesproken dat Hezbollah om de een of andere reden schuld treft.

De tragische explosie van vorige week in Beiroet versterkte de schrik voor Israël zonder dat de Joodse staat ook maar één schot hoefde te lossen.

Het Libanese volk was lange tijd op hun hoede voor de aanwezigheid van Hezbollah-wapens en materialen voor het maken van bommen in woonwijken. Maar na de explosie in Beiroet zijn ze zich nu bewust van de ware omvang van het gevaar dat de Iraanse proxy-militie voor hen vormt. De Libanezen beseffen nu de wijdverbreide vernietiging die associatie met Hezbollah zou kunnen betekenen, en niet alleen in het geval van ongelukken, maar ook als en wanneer de terreurgroep Israël vervolgens provoceert.

Zonder in te gaan op de details van wie verantwoordelijk is voor de explosie in de haven van Beiroet, of zonder enige van de vele complottheorieën uit te pluizen, lijdt het geen twijfel dat deze gebeurtenis schokgolven door het hele land zal blijven geven. Terwijl reddingsdiensten mensen uit het puin blijven halen en onderdak zoeken voor de bijna 300.000 mensen die hun huis hebben verloren, staan we nog maar aan het begin van dit proces.

Terwijl Libanon het trauma van de explosie van vorige week begint te boven te komen, worden de meest verontrustende vragen gesteld:

  • Wie is er verantwoordelijk voor het opslaan van deze gevaarlijke chemicaliën in zulke hoeveelheden zo dicht bij de burgerbevolking?
  • Waarom werden de nodige voorzorgsmaatregelen niet genomen?
  • Is dat pakhuis waar 2700 ton ammoniumnitraat was opgeslagen van Hezbollah?

Hezbollah blijft voorlopig relatief stil. Het is ongetwijfeld ook in shock door de gebeurtenis en moet de impact ervan op de toekomst van de groep analyseren. In de tussentijd was het geen grote verrassing dat Hezbollah-leider Hassan Nasrallah een toespraak annuleerde waarin hij de oplopende spanningen met Israël zou bespreken. Hij begrijpt ongetwijfeld hoe de wind momenteel waait, en dat de Libanezen absoluut geen geduld hebben voor een hernieuwd conflict met Israël.

Maar de explosie in Beiroet was een strategische gebeurtenis en de impact op de lange termijn en het potentieel om verandering teweeg te brengen, kunnen niet zo gemakkelijk worden ingeperkt. Met de beschuldigende vinger wordt snel naar Hezbollah gewezen, die de Verenigde Staten en veel Europese landen lang geleden al een "terroristische" organisatie noemden. In feite berokkent die naam nu grote schade aan Libanon, aangezien het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank het land niet gemakkelijk kunnen helpen zolang Hezbollah een dominant onderdeel van zijn regering is. Anders steunen ze een terroristische organisatie.

De mensen in Libanon zijn nu ook zeker meer op hun hoede voor het feit dat het grote rakettenarsenaal van Hezbollah wordt opgeslagen en ingezet in civiele gebieden als middel om het te beschermen tegen Israëlische luchtaanvallen. En hoewel Israël herhaaldelijk heeft verklaard dat het niet zal aarzelen om zich op dit arsenaal te richten ondanks de aanwezigheid van burgers, heeft Hezbollah het beleid gehandhaafd, wetende dat de Joodse staat niet doelbewust een wijdverbreide dood en vernietiging onder Libanese burgers zal veroorzaken. Toch is het Libanese volk nu bozer dan ooit over Hezbollah's cynische uitbuiting van hen als menselijk schild .

Zelfs temidden van zijn eigen verlammende politieke moeras, verschoof de machtsverhouding onmiskenbaar in het voordeel van Israël dankzij de domheid van Hezbollah. Zowel Israëli's als Libanezen herinneren zich nog goed hoe Nasrallah slechts een paar jaar geleden dreigde de opslagfaciliteiten voor ammoniumnitraat in de Israëlische havenstad Haifa te bombarderen. En nu is Beiroet getroffen door precies het soort explosie dat Hezbollah in Israël wilde veroorzaken. De wijdverbreide vernietiging die Hezbollah voor Israël voorzag, heeft in plaats daarvan Libanon verwoest, zonder dat Israël ook maar een vinger heeft uitgestoken.

 

 **************************
ENGLISH:


Zaatari Lebanon/Flash90

The Lebanese are more wary of Hezbollah than ever, and certainly have no appetite for conflict with Israel

Source: IsraelToday - Rami Dabbas

EDITOR’S NOTE: While Hezbollah has publicly denied any connection to the chemicals that exploded and devastated Beirut this month, our Jordanian correspondent, Rami Dabbas, reports that in the Arab world there is much talk that Hezbollah is to blame, for one reason or another.

Last week’s tragic explosion in Beirut boosted Israeli deterrence without the Jewish state having to fire a single shot.

The Lebanese people were long wary of the presence of Hezbollah weapons and bomb-making materials in residential areas. But after the Beirut explosion, they are now aware of the true extent of the danger posed to them by the Iranian proxy militia. The Lebanese now realize the widespread destruction that association with Hezbollah could mean, and not only in the event of accidents, but also if and when the terror group next provokes Israel.

Without delving into the specifics of who’s responsible for the Beirut port explosion, or touching on any of the many conspiracy theories, there is no doubt that this event will continue to send shockwaves throughout the country. As rescue forces continue to pull people from the rubble and find shelter for the nearly 300,000 who lost their homes, we are just at the beginning of this process.

As Lebanon starts to emerge from the trauma of last week’s blast, the more troubling questions are being asked:

  • Who is responsible for storing these dangerous chemicals in such quantities so near to the civilian population?
  • Why were necessary precautions not taken?
  • Does that warehouse where 2,700 tons of ammonium nitrate was stored belong to Hezbollah?

Hezbollah is remaining relatively quiet for the time being. It is no doubt also in shock over the event, and must analyze its impact on the group’s future. In the meantime, it came as no great surprise that Hezbollah leader Hassan Nasrallah cancelled a speech in which he was to address mounting tensions with Israel. He no doubt understands where the wind is currently blowing, and that the Lebanese have absolutely no patience for renewed conflict with Israel.

But the Beirut explosion was a strategic event, and its long-term impact and potential to effect change can’t be so easily curbed. Fingers of blame are rapidly being pointed at Hezbollah, which the United States and many European countries long ago labeled a “terrorist” organization. In fact, that very designation is now doing great harm to Lebanon since the International Monetary Fund and the World Bank can’t easily aid the country while Hezbollah is a dominant part of its government. Otherwise, they’d be supporting a terrorist organization.

People in Lebanon are also now certainly more wary of the fact that Hezbollah’s large missile arsenal is stored and deployed in civilian areas as a means of protecting it from Israeli airstrikes. And while Israel has repeatedly stated that it will not hesitate to target this arsenal despite the presence of civilians, Hezbollah has maintained the policy, knowing that the Jewish state will not purposefully cause widespread death and destruction among Lebanese civilians. Even so, the Lebanese people are now angrier than ever over Hezbollah’s cynical exploitation of them as human shields.

Even amid its own crippling political quagmire, the balance of power just shifted undeniably in Israel’s favor thanks to the stupidity of Hezbollah. Both Israelis and Lebanese remember well how Nasrallah just a few years ago threatened to bomb the ammonium nitrate storage facilities in the Israeli port city of Haifa. And now Beirut has been hit by precisely the kind of explosion Hezbollah wanted to visit on Israel. The widespread destruction Hezbollah foresaw for Israel has instead devastated Lebanon, all without Israel lifting a finger.