24 augustus 2020

2020-08-24: Palestijnse terreurgroepen dreigen met duizenden raketten op Tel Aviv - Palestinian terror groups threaten Tel Aviv with thousands of missiles

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vrijdagavond heeft opnieuw een raketaanval op Sderot plaatsgevonden. Palestijnse terreurgroepen in de Gazastrook dreigen “Tel Aviv in brand te zetten met duizenden raketten” als Israël overgaat tot gerichte aanvallen op terreurleiders.

Door CIDI

Vrijdag om half tien ’s avonds ging het luchtalarm af in Sderot. In de Israëlische stad, die vlak bij de Gazastrook ligt, hebben bewoners slechts 15 seconden de tijd om dekking te zoeken wanneer het alarm af gaat. Het Israëlische leger meldt dat de vanuit Gaza afgevuurde raket door het Iron Dome-luchtafweersysteem is onderschept.

In antwoord op de raketaanval, hebben tanks van de IDF Hamas-posities in de Gazastrook bestookt. Een relatief beperkte reactie, waarmee Israël een verdere escalatie lijkt te willen voorkomen. Eerder op vrijdag had het Palestijnse gezamenlijke verzetscommando – het samenwerkingsverband van terreurgroepen en milities in Gaza – gedreigd dat elke Israëlische luchtaanval met raketten beantwoord zou worden. 

Zaterdagavond om kwart over zeven ging opnieuw het luchtalarm af in Sderot. Dit keer mislukte de raketaanval vanuit Gaza echter en kwam het projectiel in de kustenclave zelf neer.

Al enkele weken is sprake van provocaties vanuit de door Hamas bestuurde Gazastrook. Door terreurbewegingen gesteunde jongerengroepen laten ballonnen met geïmproviseerde explosieven en brandbommen op, met dagelijks tientallen branden in Zuid-Israël tot gevolg. Daarnaast hebben de laatste tijd meerdere raketaanvallen plaatsgevonden.

In antwoord op de aanvallen met ballonnen, heeft Israël meerdere keren tegenmaatregelen genomen. De visserszone van de Gazastrook is meerdere keren ingeperkt en inmiddels geheel gesloten, de Kerem-Shalomgrensovergang is afgesloten met uitzondering voor humanitaire goederen en de brandstoftoevoer tot de door terreurbeweging Hamas bestuurde kustenclave is stopgezet. Daarnaast heeft de Israëlische luchtmacht meerdere keren vergeldingsaanvallen in de Gazastrook uitgevoerd.

De burgemeester van Sderot is niet te spreken over de aanpak door de Israëlische regering van de voortdurende aanvallen uit Gaza. “We zijn in oorlog, we worden geraakt door raketten en het ontbreekt ons aan basisbeveiliging voor onze inwoners”, aldus Alon Davidi. In de nacht van donderdag op vrijdag is een huis in Sderot beschadigd toen het werd geraakt tijdens een raketaanval.

Donderdag suggereerde minister van Defensie Benny Gantz dat het Israëlische leger over zou kunnen gaan tot gerichte aanvallen op terreurleiders als de provocaties vanuit Gaza niet stoppen. “Er zijn geen veiligheidsschendingen die geen antwoord krijgen. We weten niet alleen hoe we gebouwen en doelwitten moeten treffen, maar ook zij die daarin opereren”, aldus Gantz.

Als Israël overgaat tot een gerichte aanval op een terreurleider, zullen de gewapende facties in Gaza “op een grootschalige en krachtige manier reageren”, zo schrijft de Libanese krant Al-Akhbar. Volgens het pro-Hezbollah medium hebben de Palestijnse facties via bemiddelaars aan Israël laten weten “Tel Aviv in brand te zullen zetten met duizenden raketten” als de IDF een van hun leiders doodt.

Met de aanvallen wil Hamas Israël onder druk zetten voor een nieuw staakt-het-vurenakkoord.  De terreurbeweging die de Gazastrook bestuurt is ontevreden over de implementatie van economische afspraken door Israël, als onderdeel van een wapenstilstandsakkoord. Hamas-functionarissen zouden aan Egypte hebben laten weten dat het “geduld op is” en er een nieuwe overeenkomst moet komen.*****************************
ENGLISH

Friday evening another missile attack on Sderot took place. Palestinian terror groups in the Gaza Strip threaten to "set Tel Aviv on fire with thousands of missiles" if Israel launches targeted attacks on terror leaders.

By CIDI

On Friday at half past nine in the evening, the air raid siren went off in Sderot. In the Israeli city, which is close to the Gaza Strip, residents have only 15 seconds to take cover when the alarm goes off. The Israeli army reports that the missile fired from Gaza has been intercepted by the Iron Dome anti-aircraft system.

In response to the missile attack, IDF tanks have targeted Hamas positions in the Gaza Strip. A relatively limited response, with which Israel seems to want to prevent further escalation. Earlier on Friday, the Palestinian Joint Resistance Command - the alliance of terror groups and militias in Gaza - had threatened that any Israeli air strike would be met with missiles.

On Saturday evening at a quarter past seven the air-raid alarm went off again in Sderot. This time, however, the missile attack from Gaza failed and the missile landed in the coastal enclave itself.

For several weeks now, there have been provocations from the Hamas-administered Gaza Strip. Youth groups backed by terrorist groups are releasing balloons containing improvised explosives and incendiary bombs, causing dozens of fires in southern Israel every day. In addition, several missile attacks have recently taken place.

In response to the balloon attacks, Israel has taken countermeasures several times. The fishing zone of the Gaza Strip has been curtailed several times and is now completely closed, the Kerem-Shalom border crossing has been closed with the exception of humanitarian goods and the fuel supply until the coastal enclave controlled by the terrorist movement Hamas has been shut down. In addition, the Israeli Air Force has carried out retaliatory attacks in the Gaza Strip on several occasions.

The mayor of Sderot is unhappy with the Israeli government's approach to the ongoing attacks from Gaza. “We are at war, we are hit by missiles and we lack basic security for our residents,” said Alon Davidi. On the night from Thursday to Friday, a house in Sderot was damaged when it was hit in a missile strike.

On Thursday, Defense Secretary Benny Gantz suggested the Israeli military could resort to targeted attacks on terror leaders if the provocations from Gaza don't stop. “There are no security breaches that don't get a response. We not only know how to hit buildings and targets, but also those who operate within them, ”said Gantz.

If Israel engages in a targeted attack on a terror leader, the armed factions in Gaza will "respond in a large-scale and powerful manner," the Lebanese newspaper Al-Akhbar writes. According to the pro-Hezbollah medium, the Palestinian factions have informed Israel through mediators that they will “set Tel Aviv on fire with thousands of missiles” if the IDF kills one of their leaders.

With the attacks, Hamas wants to put pressure on Israel for a new ceasefire agreement. The terrorist movement running the Gaza Strip is unhappy with Israel's implementation of economic deals as part of a ceasefire agreement. Hamas officials are said to have told Egypt that it is “out of patience” and that a new agreement must be reached.

Google Translate