24 augustus 2020

2020-08-24: Hamas leiders duiken onder, vrezen nieuwe liquidaties door de IDF - Hamas leaders go into hiding, fear return of IDF targeted killings

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na berichten dat Israël zijn programma van gerichte liquidaties zou herstarten, heeft de leiding van Hamas dekking gezocht. 

Door David Isaac, World Israel News

De leiding van Hamas is ondergedoken na berichten dat Israël mogelijk terugkeert naar een beleid van gerichte liquidaties in het kielzog van het hernieuwde geweld dat door de terreurgroep, de Hebreeuwse nieuwssite Ynet, op zaterdag is begonnen.

Hamas werd gewaarschuwd door een Egyptische delegatie die midden augustus in de Gazastrook aankwam om te bemiddelen bij een staakt-het-vuren, volgens Arabische rapporten. Volgens een Libanese krant vertelden de leiders van Hamas de Egyptische delegatie dat "ze Tel Aviv met duizenden raketten zullen verbranden," als Israël zich op hen richt.

Maar de leiding van de terreurgroep heeft besloten dat voorzichtigheid het betere deel van moed is, vooral nadat de waarschuwing van de Egyptische afgevaardigden werd onderstreept door de opmerkingen van minister van Defensie Benny Gantz, die zei dat Israël wist hoe het meer dan gebouwen moest raken.

Gantz zei ook op vrijdag: "De IDF is klaar, hij verdedigt de bewoners van het zuiden en zal iedereen die ons aanvalt een zeer harde klap uitdelen.

Op dezelfde manier zei de Israëlische president Reuven Rivlin, toen hij afgelopen dinsdag in het zuiden rondreisde: "De tijd zal komen dat ze moeten beslissen, en als ze oorlog willen, zullen ze oorlog krijgen."

Israël heeft geen officieel commentaar gegeven op doelgerichte liquidaties  Israël heeft een aantal van die liquidaties in het begin van de jaren 2000 uitgevoerd, maar heeft de methode sindsdien slechts spaarzaam gebruikt.

De laatste IDF-aanval op een individuele terrorist was op 12 november 2019 toen de Israëlische luchtmacht Baha Abu al-Ata, een islamitische Jihad-commandant in zijn slaapkamer, doodde. De operatie werd geprezen voor de technische precisie van de aanval, waardoor bijkomende schade werd voorkomen.

Hamas heeft de afgelopen maand ballonnen en raketten op Israël afgevuurd in een poging om Israël te dwingen aan een reeks eisen te voldoen. Het heeft ook opnieuw rellen gestart langs de grens.

Vrijdagmorgen vroeg landde een raket op een huis in Sderot, terwijl de familie door een luchtaanvalsirene sliep. Gelukkig is er niemand gedood.

 

*************************
ENGLISH:

After reports that Israel would restart its program of targeted assassinations, Hamas’ leadership has taken cover. 

By David Isaac, World Israel News

Hamas’ leadership has gone into hiding after reports that Israel may return to a policy of targeted killings in the wake of renewed violence started by the terror group, Hebrew news site Ynet reports on Saturday.

Hamas was warned by an Egyptian delegation arriving in the Gaza Strip to mediate a ceasefire in mid-August, according to Arabic reports. According to a Lebanese paper, Hamas leaders told the Egyptian delegation that “they will burn Tel Aviv with thousands of missiles,” if Israel targets them.

But the terror group’s leadership has decided that caution is the better part of valor, especially after the Egyptian delegates’ warning was underscored by comments by Defense Minister Benny Gantz, who said Israel knew how to hit more than buildings.

Gantz also said on Friday, “The IDF is ready, it defends and will continue to defend the residents of the south and will attack anyone who attacks us and deliver a very harsh blow.”  

Similarly, Israeli President Reuven Rivlin, while touring the south last Tuesday said, “The time will come when they have to decide, and if they want war they will get war.”

Israel has not officially made a comment about targeted killings. Israel carried out a number of them in the early 2000s, but has since used the method only sparingly.

The last IDF attack targeting an individual terrorist was on Nov. 12, 2019 when the Israeli Air Force killed Baha Abu al-Ata, an Islamic Jihad commander in his bedroom. The operation was hailed for the technical precision of the strike, which avoided collateral damage.

Hamas over the last month has launched fire balloons and rockets at Israel in an effort to force Israel to meet a series of demands. It has also restarted riots along the border.

Early Friday morning, a rocket landed on a house in Sderot, while the family slept through an air raid siren. Fortunately, no one was killed.