26 augustus 2020

2020-08-26: Nieuwe Israëlische verkiezingen op het nippertje voorkomen - Preventing new Israeli elections in the nick of time

Afbeelding: Leen Kievit

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Slechts enkele uren voor de deadline stemde het Israelische parlement, de Knesset, maandagavond definitief in met het voorstel om de presentatie van de begroting uit te stellen. Als het voorstel het niet gehaald had voor middernacht, waren er automatisch verkiezingen uitgeschreven op 17 november. De regering van premier Netanyahu en plaatsvervangend premier Gantz heeft nu tot 23 december om het eens te worden over de begroting. Als deze onderhandelingen opnieuw falen, gaat Israel op 23 maart 2021 alsnog naar de stembus.

Bron: CIDI

Volgens de wet is de Israelische regering verplicht om binnen 100 dagen na de formatie een begroting aan te bieden. Die periode liep maandag om middernacht af. Door in te stemmen met het voorstel van Knessetlid Zvi Hauser (Blauw Wit/Derech Erets) kopen de Likoed-partij van Benjamin Netanyahu en Blauw Wit van Benny Gantz nu meer tijd. De vraag is echter of zij het in deze 120 extra dagen wel eens worden. Over het belangrijkste geschilpunt, de vraag of de begroting zich zoals afgesproken in het regeerakkoord ook uit moet strekken over 2021, lijken de partijen het voorlopig nog niet eens te worden.

Lange tijd was het onduidelijk of het voorstel tot uitstel van Hauser het wel zou halen, of dat Israel voor de vierde keer in 18 maanden verkiezingen zou krijgen. Hoewel de Knesset op 12 augustus reeds instemde in de preliminaire stemming, moest de wet daarna nog door drie stemrondes. Pas op maandagavond maakten Netanyahu en Gantz bekend dat ze de Knessetleden van hun partijen opdracht hadden gegeven voor uitstel te stemmen, nadat onderhandelingen opnieuw op niets uitliepen. “Het laatste wat Israel nu nodig heeft is verkiezingen”, zo lichtte Netanyahu toe in een video. Gantz zei zijn hand uit te reiken naar de premier, als deze als doel heeft de burgers van Israel te helpen. “Maar als je meer trucjes wil, en de rechtstaat wil beschadigen, zal ik je tegenhouden”, aldus Gantz.

Het aannemen van het voorstel werd toegejuicht door indiener Hauser. “We hebben de waanzin gestopt en opnieuw verkiezingen voorkomen”, aldus de parlementariër. Oppositieleider Yair Lapid (Yesh Atid) was alles behalve te spreken over de stemming. “De grootste verliezers vanavond zijn de burgers van Israel”, zo zei Lapid. “Die blijven achter zonder budget en zonder plan om de werkloosheid aan te pakken van hun losgezogen regering, die niet stopt met ruzie maken.”


***************************
ENGLISH:

Just hours before the deadline, Israel's parliament, the Knesset, voted final on Monday evening to delay the presentation of the budget. If the proposal had not made it before midnight, elections would have been automatically called on November 17. The government of Prime Minister Netanyahu and Deputy Prime Minister Gantz now has until December 23 to agree on the budget. If these negotiations fail again, Israel will go to the polls on March 23, 2021.

Source: CIDI

By law, the Israeli government is required to provide a budget within 100 days of formation. That period ended at midnight on Monday. By agreeing to Knesset member Zvi Hauser's (Blue White / Derech Erets) proposal, Benjamin Netanyahu's Likud party and Benny Gantz's Blue White are now buying more time. The question, however, is whether they ever get it in these 120 extra days. The parties do not seem to agree for the time being on the most important point of dispute, the question of whether the budget should also extend to 2021 as agreed in the coalition agreement.

For a long time it was unclear whether Hauser's postponement proposal would pass, or whether Israel would receive elections for the fourth time in 18 months. Although the Knesset already agreed in the preliminary vote on August 12, the law still had to go through three rounds of voting after that. It wasn't until Monday night that Netanyahu and Gantz announced that they had ordered their party Knesset members to vote for a postponement after negotiations again came to nothing. "The last thing Israel needs now is elections," Netanyahu explained in a video. Gantz said he would reach out to the prime minister if he aims to help the citizens of Israel. "But if you want more tricks and damage the rule of law, I will stop you," said Gantz.

The adoption of the proposal was welcomed by the petitioner Hauser. "We have stopped the madness and prevented elections again," said the MP. Opposition leader Yair Lapid (Yesh Atid) was anything but positive about the vote. "The biggest losers tonight are the citizens of Israel," said Lapid. "They are left with no budget and no plan to tackle unemployment from their disconnected government, which will not stop arguing."

google translate