27 augustus 2020

2020-08-27: Kamervragen over Turkse paspoorten voor Hamas-terroristen - Parliamentary questions about Turkish passports for Hamas terrorists

De Turkse president Recep Erdoğan ontving op 22 augustus een Hamas-delegatie.
Turkish President Recep Erdoğan received a Hamas delegation on August 22.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van berichtgeving dat Turkije paspoorten heeft gegeven aan Hamas-terroristen, heeft Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Door CIDI

Volgens de Britse krant The Telegraph heeft Turkije burgerschap verleend aan leden van een cel van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. De krant stelt dat ten minste 7 Hamas-leden Turkse paspoorten hebben ontvangen, en nog eens vijf leden momenteel in het proces zitten voor de aanvraag van Turks burgerschap. Eerder schreef The Telegraph al dat leden van de Palestijnse terreurbeweging door Turkije toegestaan worden vanuit Istanboel aanslagen te plannen.

Het zou om de meest hooggeplaatste leden van Hamas buiten de Gazastrook gaan. Ze zamelen actief fondsen in en geven terroristen opdrachten voor aanslagen, zo valt in The Telegraph te lezen. Met de Turkse paspoorten kunnen de Hamas-leden vrijer reizen en vormen zij een gevaar voor landen die Hamas als terreurbeweging aanduiden.

Een diplomaat op de Israëlische ambassade in Turkije bevestigt de gang van zaken. Een woordvoerder van de Turkse regering ontkent echter de berichtgeving, en spreekt van een “ongegronde claim tegen Turkije door een buitenlandse regering”.

Afgelopen zaterdag had de Turkse president een ontmoeting met een Hamas-delegatie. Bij het overleg waren Hamas-voorzitter Ismail Haniyeh en Saleh al-Arouri – een commandant van de terreurgroep die een prijs van vijf miljoen dollar op zijn hoofd heeft staan – aanwezig. Een veroordeling van de ontmoeting door het Amerikaanse State Department werd door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken afgedaan als het “dienen van de belangen van Israël”.

Naar aanleiding van de berichtgeving over Turkse paspoorten voor Hamas-terroristen, heeft Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen ingediend:

 

2020Z15105 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Turkse paspoorten voor Hamas-terroristen (ingezonden 27 augustus 2020).

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel «Turkey grants citizenship to Hamas operatives plotting terror attacks from Istanbul»?

Vraag 2 Klopt het dat Turkije paspoorten uitreikt aan leden van Hamas, een terreurorganisatie die ook op de EU-terrorismelijst staat? Geldt dit ook voor leden van andere terreurorganisaties?

Vraag 3 In hoeverre en op welke manieren ondersteunt of faciliteert de Turkse staat ook (leden van) andere organisaties die op Europese en internationale terreurlijsten staan?

Vraag 4 Beaamt u dat de Turkse houding tegenover Hamas-terroristen een acuut veiligheidsrisico vormt voor de staat Israël? Staat Turkije bijvoorbeeld – passief of actief – toe dat Hamas vanuit Turks grondgebied aanslagen op Israël of Israëliërs organiseert?

Vraag 5 Beaamt u dat bezit van een Turks paspoort het voor deze terroristen vergemakkelijkt om, al dan niet onder andere (valse) namen, de Europese Unie en ook Nederland te bereiken?

Vraag 6 In hoeverre ondermijnt NAVO-lid Turkije hiermee de geloofwaardigheid en collectieve veiligheid van de gehele NAVO?

Vraag 7 Bevestigt de opstelling van Turkije in dezen dat van visumvrij reizen voor Turkse burgers naar de EU absoluut geen sprake kan zijn, alleen al vanwege het extra risico voor de nationale, Europese en internationale veiligheid?

Vraag 8 Is of wordt op regeringsniveau met Turkije besproken dat Turkije afziet van het uitreiken van paspoorten aan leden van organisaties zoals Hamas, en afziet van iedere vorm van steun, hulp of gedogen van (leden van) organisaties op de Europese terrorismelijst?

Vraag 9 Bent u bereid genoemde misstanden en veiligheidsrisico’s voor Israël, Nederland, de EU en de NAVO ook te agenderen tijdens bilaterale en collectieve overleggen met uw collega’s binnen de EU en de NAVO, teneinde te komen tot effectieve tegenmaatregelen?


***************************
ENGLISH

As a result of reports that Turkey has given passports to Hamas terrorists, Kees van der Staaij (SGP) has submitted questions to the Minister of Foreign Affairs.

By CIDI

According to the British newspaper The Telegraph, Turkey has granted citizenship to members of a cell of the Palestinian terrorist movement Hamas. The newspaper states that at least 7 Hamas members have received Turkish passports, and another five are currently in the process to apply for Turkish citizenship. The Telegraph previously wrote that members of the Palestinian terrorist movement are allowed by Turkey to plan attacks from Istanbul.

It would be the most senior Hamas members outside the Gaza Strip. They actively raise funds and give terrorists orders for attacks, according to The Telegraph. The Turkish passports allow Hamas members to travel more freely and pose a threat to countries that refer to Hamas as a terrorist movement.

A diplomat at the Israeli embassy in Turkey confirms the course of events. However, a spokesman for the Turkish government denies the reporting, speaking of an "unfounded claim against Turkey by a foreign government".

Last Saturday, the Turkish president met with a Hamas delegation. Hamas chairman Ismail Haniyeh and Saleh al-Arouri - a terror group commander who has a $ 5 million prize - were present at the meeting. A condemnation of the meeting by the US State Department was dismissed by the Turkish State Department as “serving the interests of Israel”.

In response to the news about Turkish passports for Hamas terrorists, Kees van der Staaij (SGP) has submitted questions to parliament:

2020Z15105 Questions from Member Van der Staaij (SGP) to the Minister of Foreign Affairs about Turkish passports for Hamas terrorists (submitted August 27, 2020).

Question 1 Have you read the article «Turkey grants citizenship to Hamas operatives plotting terror attacks from Istanbul»?

Question 2 Is it true that Turkey issues passports to members of Hamas, a terror organization that is also on the EU terrorism list? Does this also apply to members of other terror organizations?

Question 3 To what extent and in what ways does the Turkish state also support or facilitate (members of) other organizations that appear on European and international terrorist lists?

Question 4 Do you agree that Turkey's attitude towards Hamas terrorists poses an acute security risk to the State of Israel? For example, does Turkey - passively or actively - allow Hamas to organize attacks on Israel or Israelis from Turkish territory

Question 5 Do you agree that possession of a Turkish passport makes it easier for these terrorists, whether or not under (false) names, to reach the European Union and also the Netherlands?

Question 6 To what extent does NATO member Turkey undermine the credibility and collective security of NATO as a whole?

Question 7 Does Turkey's position on this matter confirm that visa-free travel for Turkish citizens to the EU is absolutely out of the question, if only because of the additional risk to national, European and international security?

Question 8 Has it been discussed with Turkey at government level that Turkey will refrain from issuing passports to members of organizations such as Hamas, and will refrain from any form of support, assistance or tolerance from (members of) organizations on the European terrorism list?

Question 9 Are you prepared to also put the abuses and security risks for Israel, the Netherlands, the EU and NATO on the agenda during bilateral and collective consultations with your colleagues within the EU and NATO, in order to arrive at effective countermeasures?

Google Translate