30 augustus 2020

2020-08-30: 16 organisaties dringen aan op inspanning voor uitlevering terroriste die 5 Nederlanders vermoordde - 16 organizations are pushing for an effort to extradite a terrorist who kill

Het is onverteerbaar dat de terroriste als een ster leeft in Jordanië

Actie van 16 organisaties, waaronder Likoed Nederland, 23 augustus 2020.

Vanwege de vijf Nederlandse slachtoffers van terroriste Ahlam Tamimi, hebben 16 Nederlandse organisatie de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gevraagd om zich in te spannen voor haar uitlevering.

De terroriste is de meest gezochte vrouwelijke terroriste door de Verenigde Staten, omdat zij ook Amerikaanse staatsburgers heeft vermoord, zie afbeelding. Ondanks een uitleveringsverdrag, weigert Jordanië haar uitlevering.

Hieronder de volledige tekst van de op initiatief van het CIDI verstuurde brief:

“Middels dit schrijven willen wij – 16 Nederlandse organisaties en ondergetekende individuen – onze afschuw uitspreken over de weigering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië om Ahlam Tamimi uit te leveren, een Palestijnse terroriste die verantwoordelijk is voor de moord op onder meer vijf Nederlanders. We roepen u op om alles in uw macht te doen om Tamimi uitgeleverd te krijgen aan de Verenigde Staten en verklaren ons solidair met de nabestaanden en hun strijd voor gerechtigheid.

Ahlam Tamimi werd in 2001 gerekruteerd door terreurgroep Hamas. Ze kreeg de opdracht om een doel voor de bomaanslag te zoeken, en bracht op 9 augustus 2001 zelfmoordterrorist Ahmed Al-Masari naar het Sbarro-restaurant in Jeruzalem. Hij droeg een bom bij zich, verstopt in een gitaarkoffer. De bom woog tussen de 5 en 10 kilo en bevatte honderden metalen bouten, moeren en spijkers om de schade te maximaliseren. Terwijl Tamimi buiten bleef, ging Al-Masari het restaurant binnen en liet hij de bom afgaan.

Het is op dat moment ongeveer 14.00 uur, en het restaurant was gevuld met klanten die kwamen lunchen. In totaal kwamen 16 mensen om het leven, waaronder zeven kinderen en een zwangere vrouw.

Nog eens 130 mensen raakten gewond. Volgens ooggetuigenverslagen was de drukke winkelstraat “volledig bezaaid met bloed en lichamen: van de doden en van de stervenden”. [1] Tamimi beschreef later in een interview op het Palestijnse televisiestation Al-Aqsa TV dat ze haar glimlach wilde verbergen, maar dat niet kon, toen ze op de radio het aantal slachtoffers hoorde oplopen. [2]

Onder de 16 dodelijke slachtoffers bevonden zich ook vijf leden van het Nederlands-Israëlische gezin Schijveschuurder: Tzira (41), Motti (43), Ra’aya (14), Yitzhak (4) en Hemda (2).

Nog twee dochters van de familie Schijveschuurder, Leah en Chaya, raakten ernstig gewond. Ze blijven alleen achter met hun drie oudere broers, die niet mee waren op het uitstapje naar Jeruzalem.

Vanwege haar aandeel in de aanslag werd Tamimi door een Israëlische rechtbank veroordeeld tot 16 keer levenslang, en daarnaast nog eens 250 jaar. Ze kwam echter in 2011 vrij als onderdeel van de gevangenenruil tussen Israël en Hamas. Sindsdien woont Tamimi in Jordanië, waar ze als een nationale held wordt gezien. Zo heeft ze haar eigen televisieprogramma. De terroriste heeft nooit enige blijk van berouw getoond. In tegendeel: in een interview bij EenVandaag was te zien hoe ze moest lachen toen de interviewer vertelde dat er geen drie, maar acht kinderen waren omgekomen bij haar aanslag. [3]

De Verenigde Staten verzocht Jordanië na de vrijlating van Tamimi om uitlevering, maar zonder succes Hoewel de twee landen (in tegenstelling tot Nederland en Jordanië) een uitleveringsverdrag hebben gesloten in 1995, weigert Jordanië gehoor te geven aan het verzoek.

Het is onverteerbaar dat Ahlam Tamimi, na slechts 8 jaar van haar straf uit te hebben gezeten, als een ster leeft in Jordanië. Niet alleen heeft ze haar straf niet uitgezeten, ze houdt bovendien nog altijd vol trots te zijn op de aanslag waarbij ook vijf onschuldige Nederlanders om het leven kwamen.

In navolging van Joodse organisaties uit de Verenigde Staten, en de nabestaanden van het 15-jarige slachtoffer Malki Roth, roepen wij daarom ook Nederland op om zich in te zetten voor de uitlevering van Tamimi aan de Verenigde Staten. Tegenover de miljoenen euro’s die Jordanië jaarlijks uit Nederland ontvangt, onder meer voor het versterken van de private sector en de arbeidsmarkt, zou ook moeten staan dat het land geen vrijhaven mag zijn voor terroristen.

In afwachting van uw reactie verblijven wij. Met vriendelijke groet,

Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
Centraal Joods Overleg (CJO)
Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW)
Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ)
Algemene Zionisten
Likoed Nederland
Arza Nederland
CIDI jongerenorganisatie
CIJO Ijar –
Dutch Union of Jewish Students
Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) en het Rabbinaat van de Joodse Gemeente Amsterdam
Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG)
Bendigamos Christenen voor Israël
St. Platform Appèl Kerk en Israël Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC)
Joël Voordewind (Tweede Kamerlid ChristenUnie)
Raymond de Roon (Tweede Kamerlid PVV)
Hanneke Gelderblom (voormalig senator en lid Overleg Joden, Christenen en Moslims 

[1] https://www.theguardian.com/world/2001/aug/10/israel1 [2] https://www.memri.org/tv/released-hamas-terrorist-ahlam-tamimi-palestinian-publics-delightsuicide-bombings [3] https://streamable.com/zcujnt


**********************************
ENGLISH:

It is indigestible that the terrorist lives like a star in Jordan

Action by 16 organizations, including Likoed Netherlands, 23 August 2020.

Because of the five Dutch victims of terrorist Ahlam Tamimi, 16 Dutch organizations have asked the Minister of Foreign Affairs Stef Blok to make efforts for her extradition.

The terrorist is the most wanted female terrorist in the United States, because she also murdered US citizens, see image. Despite an extradition treaty, Jordan refuses her extradition.

Below is the full text of the letter sent on the initiative of the CIDI:

“With this letter we - 16 Dutch organizations and the undersigned individuals - want to express our horror at the refusal of the Hashemite Kingdom of Jordan to extradite Ahlam Tamimi, a Palestinian terrorist who is responsible for the murder of, among others, five Dutch people. We call on you to do everything in your power to have Tamimi extradited to the United States and declare our solidarity with the next of kin and their fight for justice.

Ahlam Tamimi was recruited in 2001 by the Hamas terrorist group. She was ordered to find a target for the bombing, and on August 9, 2001, brought suicide bomber Ahmed Al-Masari to the Sbarro restaurant in Jerusalem. He was carrying a bomb, hidden in a guitar case. The bomb weighed between 5 and 10 pounds and contained hundreds of metal bolts, nuts and nails to maximize damage. While Tamimi stayed outside, Al-Masari entered the restaurant and set off the bomb.

It's about 2:00 pm at the time, and the restaurant was filled with customers coming for lunch. A total of 16 people died, including seven children and a pregnant woman.

Another 130 people were injured. According to eyewitness accounts, the busy shopping street was “completely strewn with blood and bodies: of the dead and of the dying”. [1] Tamimi later described in an interview on Palestinian television station Al-Aqsa TV that she wanted to hide her smile, but was unable to do so, when she heard the number of victims rising on the radio. [2]

Among the 16 fatalities were also five members of the Dutch-Israeli Schijveschuurder family: Tzira (41), Motti (43), Ra’aya (14), Yitzhak (4) and Hemda (2).

Two more daughters of the Schijveschuurder family, Leah and Chaya, were seriously injured. They are left alone with their three older brothers, who were not on the trip to Jerusalem.

For her part in the attack, Tamimi was sentenced by an Israeli court to 16 life terms, as well as another 250 years. However, she was released in 2011 as part of the prisoner swap between Israel and Hamas. Since then Tamimi has lived in Jordan, where she is seen as a national hero. For example, she has her own television program. The terrorist has never shown any remorse. On the contrary: in an interview at EenVandaag it was shown how she had to laugh when the interviewer said that not three, but eight children had died in her attack. [3]

The United States requested Jordan for extradition after the release of Tamimi, but without success. Although the two countries (unlike the Netherlands and Jordan) concluded an extradition treaty in 1995, Jordan refuses to comply with the request.

It is unpalatable that Ahlam Tamimi, after only eight years of her sentence, is living like a star in Jordan. Not only did she fail to serve her sentence, she also continues to be proud of the attack in which five innocent Dutch people were also killed.

Following in the footsteps of Jewish organizations from the United States, and the relatives of 15-year-old victim Malki Roth, we therefore also call on the Netherlands to commit itself to the extradition of Tamimi to the United States. The millions of euros that Jordan receives annually from the Netherlands, partly for strengthening the private sector and the labor market, should also be offset by the fact that the country should not be a free port for terrorists.

We are staying awaiting your response. Sincerely,

Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
Centraal Joods Overleg (CJO)
Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW)
Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ)
Algemene Zionisten
Likoed Nederland
Arza Nederland
CIDI jongerenorganisatie CIJO
Ijar – Dutch Union of Jewish Students
Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) en het Rabbinaat van de Joodse Gemeente Amsterdam
Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG)
Bendigamos
Christenen voor Israël
St. Platform Appèl Kerk en Israël
Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC)
Joël Voordewind (Tweede Kamerlid ChristenUnie)
Raymond de Roon (Tweede Kamerlid PVV)
Hanneke Gelderblom (voormalig senator en lid Overleg Joden, Christenen en Moslims


google translate