31 augustus 2020

2020-08-31: Eerste commerciële vlucht van Israël naar VAE een feit - First commercial flight from Israel to UAE a reality

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vandaag heeft voor het eerst een commerciële vlucht van Israël naar de Verenigde Arabische Emiraten plaatsgevonden. Het is tevens voor het eerst dat een Israëlisch vliegtuig gebruik maakt van Saoedisch luchtruim.

El Al vlucht LY971 schreef maandag geschiedenis als eerste directe commerciële vlucht tussen Israël en de VAE. De in Israël geregistreerde Boeing 737 met aan boord Israëlische en Amerikaanse delegaties vloog voor een groot deel door het luchtruim van Saoedi-Arabië, wat  tevens een historische mijlpaal is.

Vluchtnummer 971 verwijst naar de telefonische landcode van de VAE. Dinsdag vliegt de Boeing van El Al terug naar Tel Aviv met vluchtnummer 972, de landcode van Israël. Op het toestel, dat vernoemd is naar de Israëlische stad Kiryat Gat, is speciaal voor de gelegenheid in het Arabisch, het Engels en in Hebreeuws het woord “vrede” geplakt.

“De duur van de vlucht met de verkorte route boven Saoedi-Arabië zal drie en een half uur zijn, in plaats van wat ongeveer acht uur zou zijn geweest als we in oostelijke richting zouden vliegen, ” aldus de piloot bij de aanvang van de vlucht. “Aan het einde van deze historische non-stop vlucht zullen de wielen van dit vliegtuig, met de vlag van de staat Israël op de staart, op de landingsbaan van Abu Dhabi, de hoofdstad van de VAE, landen. Dit zal een belangrijke gebeurtenis in onze geschiedenis zijn, net zoals El Al er was toen er vrede werd gesloten tussen Jeruzalem en Caïro en Amman,” verwijzend naar de vrede met Egypte en Jordanië. De kapitein van de eerste commerciële vlucht tussen Israël en de Emiraten sprak tevens de hoop uit in de toekomst meer dergelijke historische vluchten te kunnen maken.

De Israëlische en Amerikaanse diplomaten zijn naar de VAE afgereisd om te onderhandelen over de eerder aangekondigde normalisatie tussen Israël en de Emiraten. In aanloop hiernaar heeft de president van de VAE een decreet uitgevaardigd om een 48 jaar oude wet op het boycotten van Israël nietig te verklaren.

De passagiers van vlucht LY971 werden verwelkomd door VAE-minister van staat voor Buitenlandse Zaken Anwar Gargash en andere VAE-topfunctionarissen.  Aan boord was onder andere Jared Kushner, adviseur en schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Bij aankomst op Abu Dhabi International Airport gaf Kushner een korte toespraak waarbij hij Saoedi-Arabië bedankte voor het toestaan van de commerciële vlucht. De adviseur van Trump merkte op dat hiermee de vliegtijd aanzienlijk was verkort en de normalisatie tussen Israël en de VAE sneller gevierd kon worden.

Adviseur van de Amerikaanse National Security Agency Robert O’Brien noemt de normalisatie “de meest significante stap richting vrede in het Midden-Oosten in de afgelopen 25 jaar. Zijn Israëlische collega Meir Ben Shabbat sprak in het Arabisch en stelde dat er “geen grenzen zijn aan de potentiële samenwerking”.

Bron: CIDI


*********************************
ENGLISH:

Today was the first commercial flight from Israel to the United Arab Emirates. It is also the first time that an Israeli plane uses Saudi airspace.

El Al flight LY971 made history on Monday as the first direct commercial flight between Israel and the UAE. The Israeli-registered Boeing 737 with Israeli and US delegations on board flew much of the airspace of Saudi Arabia, which is also a historic milestone.

Flight number 971 refers to the UAE telephone country code. On Tuesday, the Boeing from El Al will fly back to Tel Aviv with flight number 972, the country code of Israel. The device, which is named after the Israeli city of Kiryat Gat, has the word “peace” in Arabic, English and Hebrew, especially for the occasion.

“The duration of the flight with the shortened route over Saudi Arabia will be three and a half hours, instead of what would have been about eight hours if we were flying east,” the pilot said at the start of the flight . “At the end of this historic non-stop flight, the wheels of this aircraft, with the flag of the State of Israel on the tail, will land on the runway of Abu Dhabi, the capital of the UAE. This will be an important event in our history, just as El Al was when peace was made between Jerusalem and Cairo and Amman, ”referring to the peace with Egypt and Jordan. The captain of the first commercial flight between Israel and the Emirates also expressed the hope of making more such historic flights in the future.

Israeli and US diplomats have traveled to the UAE to negotiate the previously announced normalization between Israel and the Emirates. In the run-up to this, the president of the UAE issued a decree to annul a 48-year-old law on the boycott of Israel.

The passengers of flight LY971 were welcomed by UAE Secretary of State for Foreign Affairs Anwar Gargash and other UAE top officials. On board was Jared Kushner, advisor and son-in-law of US President Donald Trump. Upon arrival at Abu Dhabi International Airport, Kushner gave a short speech thanking Saudi Arabia for allowing the commercial flight. Trump's adviser noted that this significantly shortened flight time and allowed normalization between Israel and the UAE to be celebrated faster.

US National Security Agency adviser Robert O'Brien calls normalization “the most significant step towards peace in the Middle East in the past 25 years. His Israeli colleague Meir Ben Shabbat spoke in Arabic and stated that "there are no limits to the potential cooperation".

Source: CIDI

google translate