01 september 2020

2020-09-01: Hamas: nieuw staakt-het-vurenakkoord met Israël - Hamas: new ceasefire agreement with Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens Hamas is een staakt-het-vurenakkoord met Israël bereikt. Een woordvoerder van het Israëlische leger laat weten dat de grensovergang met de Gazastrook en de visserszone van de kustenclave heropend wordt.

Door CIDI

Al een aantal weken is sprake van toegenomen spanningen tussen Hamas en Israël. Door terreurbewegingen gesteunde jongerengroepen laten ballonnen met geïmproviseerde explosieven en brandbommen op, met dagelijks tientallen branden in Zuid-Israël tot gevolg. Daarnaast hebben de laatste tijd meerdere raketaanvallen plaatsgevonden.

In antwoord op de aanvallen met ballonnen, nam Israël meerdere keren tegenmaatregelen. De visserszone van de Gazastrook is meerdere keren ingeperkt en uiteindelijk geheel gesloten, de Kerem-Shalomgrensovergang werd afgesloten met uitzondering voor humanitaire goederen en de brandstoftoevoer tot de door terreurbeweging Hamas bestuurde kustenclave werd stopgezet. Daarnaast heeft de Israëlische luchtmacht meerdere keren vergeldingsaanvallen in de Gazastrook uitgevoerd.

Vorige week arriveerde de Qatarese gezant Mohammed al-Emadi in de Gazastrook om te bemiddelen. Al enige tijd laat Israël Qatarese miljoenen tot de door terreurbeweging Hamas bestuurde Gazastrook toe, en dit keer bracht Al-Emadi dertig miljoen dollar met zich mee.

De aankomst van de Qatarese gezant viel samen met een corona-uitbraak in de Gazastrook. Hierop werd de kustenclave door de lokale autoriteiten in een lockdown geplaatst. Het oplaten van de terreurballonnen ging echter onverminderd door. Israël bood hulp aan, in  ruil voor een stop van de aanvallen. 

Maandagavond heeft Hamas bekendgemaakt dat een staakt-het-vurenakkoord is bereikt. De aankondiging werd gepubliceerd door het kantoor van Yahya Sinwar, de militair leider van de terreurgroep in Gaza. Onderdeel van de bemiddelde overeenkomst is volgens Hamas “een aantal projecten die ons volk in de Gazastrook dienen en hen zal helpen het hoofd te bieden aan de corona-uitbraak”.

Het Israëlische leger laat weten dat het civiele beleid ten opzichte van de Gazastrook hervat wordt. De Kerem Shalom-grensovergang wordt heropend en Gazaanse vissers wordt weer toegestaan van de volledige 15 nautische mijlen visserszone gebruik te maken. “Als Hamas, die verantwoordelijk is voor alle acties die in de Gazastrook plaatsvinden, haar verplichtingen niet nakomt – zal Israël dienovereenkomstig handelen”, aldus de IDF-woordvoerder.******************************
ENGLISH:

According to Hamas, a ceasefire agreement has been reached with Israel. A spokesman for the Israeli army said that the border crossing with the Gaza Strip and the fishing zone of the coastal enclave will be reopened.

By CIDI

For several weeks, tensions have been growing between Hamas and Israel. Youth groups backed by terrorist groups are releasing balloons containing improvised explosives and incendiary bombs, causing dozens of fires in southern Israel every day. In addition, several missile attacks have recently taken place.

In response to the balloon attacks, Israel took countermeasures several times. The fishing zone of the Gaza Strip has been curtailed several times and eventually completely closed, the Kerem-Shalom border crossing was closed with the exception of humanitarian goods and the fuel supply until the coastal enclave controlled by the terrorist movement Hamas was shut down. In addition, the Israeli Air Force has carried out retaliatory attacks in the Gaza Strip on several occasions.

Last week, Qatari envoy Mohammed al-Emadi arrived in the Gaza Strip to mediate. For some time now, Israel has been admitting Qatari millions to the Hamas-controlled Gaza Strip, and this time Al-Emadi brought in $ 30 million.

The arrival of the Qatari envoy coincided with a corona outbreak in the Gaza Strip. The coastal enclave was then placed in a lockdown by the local authorities. However, the release of the terror balloons continued unabated. Israel offered help in return for a stop to the attacks.

On Monday evening, Hamas announced that a ceasefire agreement has been reached. The announcement was published by the office of Yahya Sinwar, the military leader of the Gaza terror group. Part of the brokered agreement, according to Hamas, is "a number of projects that will serve our people in the Gaza Strip and help them cope with the corona outbreak."

The Israeli army has announced that civilian policy towards the Gaza Strip is resuming. The Kerem Shalom border crossing is reopened and Gazan fishermen are again allowed to use the full 15 nautical miles fishing zone. "If Hamas, which is responsible for all actions taking place in the Gaza Strip, fails to fulfill its obligations - Israel will act accordingly," said the IDF spokesman.

google translate