01 september 2020

2020-09-01: Nederland financiert Palestijnse anti-Israël organisatie in Gaza - The Netherlands finances Palestinian anti-Israel organization in Gaza

Kamal El-Sharafi, voorzitter van Al Mezan met jongeren leden van de terreurgroep PFLP. Foto via NGO Monitor

Onderzoek van NGO Monitor heeft aangetoond dat de Nederlandse regering een anti-Israël organisatie gevestigd in Gaza financiert die zich onder andere bezig houdt met petities om internationale arrestatiebevelen te doen uitgaan tegen Israëlische functionarissen wegens vermeende ‘oorlogsmisdaden’.

Door Joop Soesan - Joods.nl

Volgens haar website is het Al Mezan Center for Human Rights een “onafhankelijke, onpartijdige, niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie gevestigd in de Gazastrook” die “een vrije en soevereine Palestijnse samenleving nastreeft waarin alle vrouwen, mannen en kinderen genieten van de voordelen van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, de verdienste van de rechtsstaat en goed bestuur en gelijkheid.”

Maar in de praktijk blijkt dat Al Mezan zich vooral bezighoudt met pogingen internationale arrestatiebevelen tegen Israëlische functionarissen wegens vermeende ‘oorlogsmisdaden’ te verkrijgen.

Zo heeft Al Mezan talloze documenten ingediend bij het Internationaal Strafhof (ICC) met het verzoek om onderzoek en vervolging van Israëlische functionarissen. Tijdens de Gaza-oorlog van 2014 voorzag Al Mezan het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de VN van statistieken over slachtoffers waarin gedode strijders en leden van terreurgroepen werden geïdentificeerd als burgers.

Al-Mezan-conferentie over het ICC met sprekers van Hamas en de Islamitische Jihad. Foto via NGO Monitor

Daarnaast blijkt ook uit het onderzoek dat Al Mezan nauwe banden met Hamas en de Palestijnse terreurorganisatie PFLP onderhoudt.

Ondanks het feit dat Al Mezan geen jaarlijkse inkomsten of financieringsbedragen publiceert betalen prominente donoren jaarlijks aanzienlijke bedragen aan Al Mezan.

Belangrijke donoren van Al Mezan zijn de Europese Unie , Nederland,  mensenrechten en internationaal humanitair recht ,1DiakoniaAmerican Friends Service Committee (AFSC) en Medico International (Duitsland).

De Nederlandse regering heeft in al haar gulheid in de jaren 2018 en 2019 € 202.055 aan deze anti Israël organisatie overgemaakt een ook voor dit jaar staat er weer een soortgelijk bedrag klaar, aldus NGO monitor.


Ondanks vele verzoeken van NGO Monitor aan de Nederlandse regering om in Den Haag een toelichting te geven en bewijsmateriaal te overhandigen, zijn deze verzoeken tot niu toe onbeantwoord gebleven. Dit zou kunnen worden uitgelegd dat de Nederlandse regering liever deze betalingen onder tafel houdt en niet wil dat ze in het daglicht komen.

Hoewel Al-Mezan beweert dat het de mensenrechten wil bevorderen behoren tot de leden functionarissen en medewerkers van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en Hamas – beide door de VS en de EU erkent als terroristische organisaties die alles behalve bevorderlijk voor de mensenrechten zijn.

Penningmeester Hattem al Attar met leden van de terreurgroep PFLP. Foto via NGO Monitor

Daarnaast spreken Al-Mezan-functionarissen en bestuursleden vaak op PFLP-evenementen en hebben velen materiaal op hun sociale media-accounts gepost waarin terreurgroepen worden verheerlijkt en antisemitische beelden en retoriek wordt gebruikt.

Het hele rapport van NGO Monitor is hier te lezen.
******************************* 
ENGLISH:

Kamal El-Sharafi, Chairman of Al Mezan with youth members of the PFLP terror group. Photo via NGO Monitor

Research by NGO Monitor has shown that the Dutch government is funding an anti-Israel organization based in Gaza that, among other things, deals with petitions to issue international arrest warrants against Israeli officials for alleged "war crimes".

BY: Joop Soesan - Joods.nl

According to its website, the Al Mezan Center for Human Rights is an "independent, impartial, non-governmental human rights organization based in the Gaza Strip" that "strives for a free and sovereign Palestinian society in which all women, men and children enjoy the benefits of social justice," human rights, the virtue of the rule of law and good governance and equality. ”

In practice, however, it appears that Al Mezan is primarily concerned with attempts to obtain international arrest warrants against Israeli officials for alleged "war crimes".

For example, Al Mezan has submitted numerous documents to the International Criminal Court (ICC) requesting the investigation and prosecution of Israeli officials. During the 2014 Gaza war, Al Mezan provided the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs with casualty statistics identifying killed fighters and members of terror groups as civilians.

Al-Mezan conference on the ICC with speakers from Hamas and Islamic Jihad. Photo via NGO Monitor

In addition, the investigation also shows that Al Mezan maintains close ties with Hamas and the Palestinian terror organization PFLP.

Despite the fact that Al Mezan does not publish annual income or funding amounts, prominent donors pay significant amounts to Al Mezan each year.

Major donors of Al Mezan are the European Union, the Netherlands, human rights and international humanitarian law, 1Diakonia, American Friends Service Committee (AFSC) and Medico International (Germany).

The Dutch government generously donated € 202,055 to this anti-Israel organization in 2018 and 2019, and a similar amount is available for this year, according to NGO monitor.


Despite many requests from NGO Monitor to the Dutch government to provide an explanation and to provide evidence in The Hague, these requests have not yet been answered. This could be explained that the Dutch government prefers to keep these payments under the table and does not want them to appear in the light.

Although Al-Mezan claims it is committed to promoting human rights, its members include officials and employees of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) and Hamas - both recognized by the US and the EU as terrorist organizations that are anything but promoting human rights. to be.

Treasurer Hattem al Attar with members of the terrorist group PFLP. Photo via NGO Monitor

Additionally, Al-Mezan officials and board members often speak at PFLP events and many have posted material on their social media accounts glorifying terror groups and using anti-Semitic imagery and rhetoric.

The entire report of NGO Monitor can be read here.


Google Translate