02 september 2020

2020-09-02: Joodse organisatie veroordeelt antisemitische “Khaybar”-leus in Malmö - Jewish organization condemns anti-Semitic “Khaybar” slogan in Malmö

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Joodse centraalraad in Zweden, een landelijke belangenorganisatie, “veroordeelt ten sterkste” het roepen van antisemitische leuzen door een menigte in de Zweedse stad Malmö afgelopen vrijdag. Dat stelt de organisatie in een verklaring. Bij het straatprotest, waartoe lokale autoriteiten geen toestemming hadden gegeven, werden in het Arabisch leuzen gescandeerd, waaronder “Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert terug”. 

Aanleiding voor het spontane protest, dat tevens gepaard ging met verbranding en geweld tegen politieagenten, was een provocatie-actie die eerder in de stad plaatsvond. Leden van een Deense extreemrechtse beweging kwamen naar Malmö om demonstratief een koran te verbranden. Een video van het voorval ging snel circuleren op sociale media en leidde tot een woede-uitbarsting onder moslims in de stad.

Volgens de Deense extremisten was het een reactie op het weigeren van een demonstratievergunning aan de Zweedse straatartiest en Holocaustontkenner Dan Park.

Voor de Joodse gemeenschap in Malmö, die vaak in het nieuws is gekomen vanwege antisemitische intimidatie in de stad, zijn de gebeurtenissen een nieuw dieptepunt, nu dreiging uit zowel islamitische als extreemrechtse hoek komt.

De Joodse centraalraad veroordeelt in hetzelfde statement de actie van de rechts-extremisten. “We zien met afschuw het verbranden van de koran en andere religieuze schriften, dat slechts het kwetsen van religieuze en etnische groepen als doel heeft”. 

De politie zegt een onderzoek te zijn gestart naar de “hetze tegen een bevolkingsgroep”. 

Een bekende leus 

De leus, voluit met de woorden, “Khaybar Khaybar, ya yahud, Jaish Mohammad, sa yahud” (“Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert weder”) is beslist niet spontaan bedacht. In 2014 werd de leus gescandeerd bij een demonstratie door IS-sympathisanten in Den Haag, en in 2017 werd hij herhaald bij een demonstratie voor BDS in Rotterdam. Een aantal maanden later zouden dezelfde woorden ten gehore zijn gebracht bij een BDS-demonstratie in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. 

Van de BDS-demonstratie in Rotterdam, die duidelijk werd gefilmd, deed CIDI aangifte. Van de demonstranten is echter niemand veroordeeld, omdat er te weinig bewijs zou zijn geweest dat individuele demonstranten meededen aan het scanderen.


************************
ENGLISH

Sweden's Jewish Central Council, a nationwide advocacy group, “strongly condemns” the shouting of anti-Semitic slogans by a crowd in the Swedish city of Malmö last Friday. The organization states this in a statement. The street protest, which local authorities had not authorized, chanted slogans in Arabic, including "Jews, remember Khaybar, Mohammed's army is returning".

The spontaneous protest, which was also accompanied by burning and violence against police officers, was a provocation action that took place in the city earlier. Members of a Danish far-right movement came to Malmö to demonstratively burn a Koran. A video of the incident quickly circulated on social media, sparking an outburst of anger among Muslims in the city.

According to the Danish extremists, it was in response to the denial of a demonstration permit to Swedish street performer and Holocaust denier Dan Park.

For the Jewish community in Malmö, which has often made headlines for anti-Semitic harassment in the city, events are a new low as threats come from both Islamic and far-right angles.

In the same statement, the Jewish Central Council condemns the action of the right-wing extremists. "We see with horror the burning of the Quran and other religious scriptures, which are only aimed at hurting religious and ethnic groups."

The police say they have started an investigation into the “smear against a population group”.

A well-known slogan

The slogan, in full with the words, “Khaybar Khaybar, ya yahud, Jaish Mohammad, sa yahud” (“Jews, remember Khaybar, Muhammad's army returns”) was by no means spontaneous. In 2014, the slogan was chanted at a demonstration by IS sympathizers in The Hague, and in 2017 it was repeated at a demonstration for BDS in Rotterdam. A few months later, the same words are said to have been heard at a BDS demonstration in the Austrian capital Vienna.

CIDI reported the BDS demonstration in Rotterdam, which was clearly filmed. However, none of the protesters has been convicted, because there would have been too little evidence that individual protesters participated in the chanting.

google translate