02 september 2020

2020-09-02: Minister van Defensie Ganz ondertekent 4 orders voor de inbeslagname van Hamas-fondsen - Defense Secretary Ganz signs 4 orders for the seizure of Hamas funds

Minister van Defensie Gantz tijdens een recent bezoek aan Iron Dom installatie. Foto GPO

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Minister van Defensie Benny Gantz heeft vier beslagleggings- en beperkingsbevelen ondertekend met betrekking tot Hamas-fondsen en eigendommen in Gaza en de andere delen van de wereld.

De inbeslagname is onderdeel van de financiële campagne tegen terrorisme en wordt gecoördineerd door het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding Financiering (NBCTF) van het Ministerie van Defensie samen met de Militaire Inlichtingendienst, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere partijen.

De minister tekende een beslagleggingsbevel van 900.000 dollar tegen de Alsama Albashiti and Partners Money Changers and Money Transfers in Gaza, en hun leider, voor hun activiteiten namens Hamas.

De minister ondertekende verder een bevel om de overdracht van eigendommen en fondsen aan Ramy Abdu en Khalid Turaani te beperken. Beiden dienen als leden van de raad van bestuur van de IPALESTINE-organisatie die actief is in Groot-Brittannië en gelieerd is aan Hamas.

Gantz tekende een soortgelijk bevel tegen Mahmoud Hanafi, CEO van de Palestijnse Vereniging voor Mensenrechten in Libanon, wat ook een Hamas organisatie is.

De bevelen tot inbeslagneming en beperking worden in het Engels en Arabisch gepubliceerd op de NBCTF-website en op grote schaal verspreid onder het gevestigde financiële systeem in Israël en de rest van de wereld, waarmee aanvullende beperkingen aan deze organisaties, instellingen en individuen kunnen worden opgelegd.

Minister van Defensie Gantz zei: “We zullen doorgaan met optreden tegen terreur op elke manier waarop het handelt en op elke plaats. De defensie-instelling zal via het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding terroristische organisaties in Israël en over de wereld achtervolgen en eraan werken om de distributieketen voor terrorismefinanciering te doorbreken.”

Joods.nl


*********************************
ENGLISH:

Defense Secretary Benny Gantz has signed four seizure and restriction warrants relating to Hamas funds and properties in Gaza and the rest of the world.

The seizure is part of the financial campaign against terrorism and is coordinated by the National Office for Counterterrorism Financing (NBCTF) of the Ministry of Defense along with the Military Intelligence Service, the Ministry of Foreign Affairs and other parties.

The minister signed a $ 900,000 seizure order against the Alsama Albashiti and Partners Money Changers and Money Transfers in Gaza, and their leader, for their activities on behalf of Hamas.

The minister also signed an injunction to restrict the transfer of properties and funds to Ramy Abdu and Khalid Turaani. Both serve as members of the board of directors of the IPALESTINE organization that operates in Great Britain and is affiliated with Hamas.

Gantz signed a similar injunction against Mahmoud Hanafi, CEO of the Palestinian Human Rights Association in Lebanon, which is also a Hamas organization.

The seizure and restriction orders are published in English and Arabic on the NBCTF website and widely distributed among the established financial system in Israel and around the world, allowing for additional restrictions on these organizations, institutions and individuals .

Defense Secretary Gantz said, “We will continue to act against terror in every way it acts and in every place. The defense agency will pursue terrorist organizations in Israel and around the world through the National Counterterrorism Office and work to break the terrorist financing distribution chain. ”

Joods.nl

google translate