03 september 2020

2020-09-03: Nu videobewijs: door Nederland gesubsidieerde Palestijnse organisaties - Video evidence has surfaced that Palestinian organizations subsidized by the Netherlands

Nederlands - English

NEDERLANDS

Er is videobewijs opgedoken dat door Nederland gesubsidieerde Palestijnse organisaties verbonden zijn aan de Palestijnse extreem-linkse terreurbeweging PFLP.

Door: Likoed Nederland

De PFLP wordt door de EU en veel landen – waaronder Nederland – aangemerkt als terreurorganisatie.

Uit een analyse van NGO Monitor blijkt dat op deze bijeenkomst van de PFLP bestuursleden aanwezig waren van de volgende door Nederland gesubsidieerde Palestijnse organisaties: Addameer, Al-Haq en UAWC.
Van deze organisaties waren drie personen aanwezig die momenteel in Israël terecht staan voor daadwerkelijke betrokkenheid bij terrorisme.

Daarnaast waren er op deze PFLP-bijeenkomst vertegenwoordigers van nog 6 organisaties, die alle subsidie ontvangen van de Europese Unie (EU).

Volgens een verklaring aan de EU zien deze Ngo’s organisaties zoals de PFLP en de radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas niet als terreurorganisaties, maar als ‘politieke groeperingen’.

Dit is in lijn met de Palestijnse maatschappij.

Daarin worden terroristen die onschuldige Joodse mannen, vrouwen en kinderen vermoorden, gezien als ‘helden’. Zo worden zij afgeschilderd op bijvoorbeeld de officiële Palestijnse televisie. En daarom ontvangen zij daarvoor van de Palestijnse Autoriteit vorstelijke beloningen. Hoe meer mensen zij hebben vermoord, hoe hoger de beloning.

Tijdens bovenstaande bijeenkomst werd de recent overleden PFLP-leider Rabah Muhanna geëerd. Volgens een verklaring op de website van PFLP was hij onder meer oprichter van de door Nederland gesubsidieerde Ngo’s Addameer en UAWC.

Jarenlang is de Nederlandse overheid er door diverse organisaties op gewezen dat er nauwe banden bestaan tussen Palestijnse terreurorganisaties en door Nederland en Europa gesubsidieerde Ngo’s (zie ons vorige persbericht).

Het Nederlandse Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking (nu onder minister Kaag, D66) bleef echter desondanks jarenlang beweren dat daar geen bewijzen voor waren.
Bovenstaande harde bewijzen - afkomstig van een terreurorganisatie zelf - zijn niet meer te ontkennen.

Eerder bleek trouwens al dat de terroristen die het Israëlische meisje Rina Shnerb vermoordden, in dienst waren van de door Nederland gesubsidieerde UAWC. De leden van die PFLP-terreurcel hadden daarom zelfs Nederlandse pasjes gekregen. Echter, volgens de bovenstaande bewijzen is de UAWC een mantelorganisatie van de PFLP.

De vraag is nu wanneer gaan de EU en Nederland eindelijk stoppen met het financieren van Palestijnse terreur?

Want het is een volstrekt foute besteding van Nederlands belastinggeld, het ondermijnt het draagvlak voor ‘ontwikkelingshulp’ en het is in flagrante schending van het internationaal recht – dat vanzelfsprekend terrorismefinanciering verbiedt.


*******************************
ENGLISH:

Video evidence has surfaced that Palestinian organizations subsidized by the Netherlands are affiliated with the Palestinian far-left terrorist movement PFLP.

By: Likoed Nederland

The PFLP is regarded by the EU and many countries - including the Netherlands - as a terrorist organization.

An analysis by NGO Monitorshows that this meeting of the PFLP was attended by board members of the following Palestinian organizations subsidized by the Netherlands: Addameer, Al-Haq and UAWC.
Three of these organizations were present who are currently on trial in Israel for actual involvement in terrorism.

In addition, at this PFLP meeting there were representatives of 6 more organizations, all of which receive funding from the European Union (EU).

According to a statement to the EU, these NGOs see organizations such as the PFLP and the radical Islamic terrorist organization Hamas not as terrorist organizations, but as "political groups".

This is in line with Palestinian society.

In it, terrorists who murder innocent Jewish men, women and children are seen as "heroes". For example, they are depicted on official Palestinian television. And that is why they receive royal rewards from the Palestinian Authority. The more people they kill, the higher the reward.

The above meeting honored the recently deceased PFLP leader Rabah Muhanna. According to a statement on the PFLP website, he was, among other things, founder of the NGOs Addameer and UAWC subsidized by the Netherlands.

For years the Dutch government has been pointed out by various organizations that there are close links between Palestinian terrorist organizations and NGOs subsidized by the Netherlands and Europe (see our previous press release).

The Dutch Ministry for Development Cooperation (now under Minister Kaag, D66) nevertheless continued to claim for years that there was no evidence for this.
The above hard evidence - from a terror organization itself - can no longer be denied.

Earlier it appeared that the terrorists who murdered the Israeli girl Rina Shnerb, were employed by the UAWC subsidized by the Netherlands. The members of that PFLP terror cell had therefore even received Dutch passes. However, according to the above evidence, the UAWC is an umbrella organization of the PFLP.

The question now is when will the EU and the Netherlands finally stop funding Palestinian terror?

Because it is a completely wrong use of Dutch tax money, it undermines support for "development aid" and it is in blatant violation of international law - which of course prohibits terrorist financing.


google translate