03 september 2020

2020-09-03: PVV wil onderzoek naar alle Palestijnse organisaties die Nederlandse subsidies ontvangen - PVV wants to investigate all Palestinian organizations that receive Dutch subsidies

PVV Tweede Kamer Leden

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De PVV wil dat ministers Blok en Kaag een onderzoek starten naar alle Palestijnse organisaties die Nederlandse subsidies ontvangen. De partij roept hiertoe op in Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat Al-Mezan banden zou hebben met terreurgroep PFLP.

De Telegraaf berichtte deze week over Al-Mezan, een Palestijnse mensenrechtenorganisatie in de Gazastrook. Volgens NGO Monitor hebben verschillende medewerkers, onder wie leden van de raad van bestuur, nauwe banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Al-Mezan kreeg de afgelopen jaren honderdduizenden euro’s aan Nederlandse subsidies en is tot en met 2022 nog eens ruim 140.000 dollar per jaar toegezegd.

Al-Mezan is niet de enige Palestijnse NGO die banden met terreurgroep PFLP zou hebben. Op 23 augustus 2019 vond een dodelijke bomaanslag plaats bij de Ein Bubin-bron, nabij de nederzetting Dolev. De 46-jarige rabbijn Eitan Shnerb en zijn 19-jarige zoon Dvir raakten gewond toen het explosief afging. De 17-jarige Rina kwam bij de aanval om het leven. Na de aanslag heeft de Israelische veiligheidsdienst Shin Bet een aantal terreurverdachten gearresteerd, die allen tot dezelfde PFLP-cel zouden behoren die achter de aanslag zit. Twee van hen waren werkzaam bij UAWC, een landbouworganisatie die subsidies van Nederland ontving. 

In juni, tien maanden na de aanslag, heeft de minister besloten om per direct verdere betalingen aan UAWC aan te houden. Dit besluit is echter niet per se definitief: Kaag schrijft dat een extern onderzoek naar verricht zal worden “naar eventuele banden tussen PFLP en UAWC”, en dat hierna een “besluit kan volgen over de verdere samenwerking met UAWC”.

Op 30 augustus 2020 heeft de PFLP een bericht uitgebracht waarin wordt bevestigd dat een van de door Nederland betaalde UAWC-werknemers, Samer Arbid, een commandant van de terreurgroep is en betrokken is bij de aanslag bij de Ein Bubin-bron. De gewapende tak van de PFLP – de Abu Ali Mustafa Brigades – heeft tevens op haar Telegramkanaal hetzelfde statement gepubliceerd naar aanleiding van het overlijden van de 82-jarige moeder van de terreurverdachte. In het bericht noemt de PFLP Samer Arbid “de gevangen commandant, een van de helden van de heröische Bubin-operatie“.

Naar aanleiding van de berichtgeving over Al-Mezan, hebben PVV-Kamerleden Raymond de Roon, Geert Wilders en Danai van Weerdenburg schriftelijke vragen ingediend. Ze willen weten of ministers Stef Blok en Sigrid Kaag de beschuldigingen aan het adres van de Palestijnse NGO kunnen bevestigen of ontkennen. De PVV’ers vragen aan de ministers of zij bereid zijn alle Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld hebben ontvangen, “grondig door te lichten op banden met terreurorganisaties”.

Daarnaast roepen de PVV-Kamerleden ministers Blok en Kaag op de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah per direct te sluiten. Volgens De Roon, Wilders en Van Weerdenburg zijn de ministers “niet in staat [..] om te voorkomen dat de Nederlandse vertegenwoordiging wordt gebruikt/misbruikt voor terrorismefinanciering”. De PVV’ers vinden dat op zijn minst er geen toegangspasjes voor de vertegenwoordiging meer worden afgegeven aan medewerkers en bestuursleden van Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld ontvangen, zolang nog onderzoeken lopen. 

2020Z15479

(ingezonden 3 september 2020)

Vragen van de leden De Roon, Wilders en Van Weerdenburg (allen PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen

1)      Hoeveel Nederlands belastinggeld is exact verspild aan de organistatie Al-Mezan, die nauw is verbonden met terreurclubs als het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en Hamas? (1)

2)      Kunt u de connecties die NGO-monitor legt tussen Al-Mezan en de Palestijnse terreurclubs PFLP en Hamas per geval bevestigen dan wel ontkennen? (2)

3)      Aan hoeveel Palestijnse organisaties die banden hebben met de PFLP, Hamas of andere terreurclubs geeft u eigenlijk nog meer hulpgeld?

4)      Kunt u een complete lijst geven van Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld krijgen – of de afgelopen jaren hebben gekregen – inclusief de bedragen?

5)      Bent u bereid niet alleen de organisaties Union of Agricultural Work Committees (UAWC) en Al-Mezan, maar alle Palestijnse organisaties aan wie u hulpgeld geeft grondig door te lichten op banden met terreurorganisaties? Zo nee, waarom niet? 

6)      Wilt u per direct de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah sluiten, omdat u kennelijk niet in staat bent om te voorkomen dat de Nederlandse vertegenwoordiging wordt gebruikt/misbruikt voor terrorismefinanciering?

7)      Indien u de vorige vraag met een “nee” heeft beantwoord, kunt u er dan in ieder geval voor zorgen dat zolang de onderzoeken lopen, er geen toegangspasjes voor de vertegenwoordiging meer worden afgegeven aan medewerkers en bestuursleden van Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld ontvangen? Zo nee, waarom niet?

8)      Bent u bereid alle Nederlandse hulpgelden aan Palestijnse organisaties per direct stop te zetten?

9)      Kunt u de vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?

(1) De Telegraaf, 2 september 2020, ‘Nederlandse hulpgelden naar club met terreurbanden’. (https://www.telegraaf.nl/nieuws/633832938/nederlandse-hulpgelden-naar-club-met-terreurbanden)

(2) NGO-Monitor.com , 31 augustus 2020, ‘Al Mezan Center For Human Rights’ Ties to the PFLP Terror Group’. (https://www.ngo-monitor.org/reports/al-mezan-center-for-human-rights-ties-to-the-pflp-terror-group)


**********************************
ENGLISH:

PVV Lower House Members

The PVV wants ministers Blok and Kaag to start an investigation into all Palestinian organizations that receive Dutch subsidies. The party calls for this in parliamentary questions in response to reports that Al-Mezan would have links with the terrorist group PFLP.

De Telegraphe journal reported this week about Al-Mezan, a Palestinian human rights organization in the Gaza Strip. According to NGO Monitor, several employees, including board members, have close links with the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). In recent years, Al-Mezan has received hundreds of thousands of euros in Dutch subsidies and has been pledged more than 140,000 dollars per year up to and including 2022.

Al-Mezan is not the only Palestinian NGO allegedly associated with the terrorist group PFLP. On August 23, 2019, a deadly bomb attack took place at the Ein Bubin source, near the settlement of Dolev. Rabbi Eitan Shnerb, 46, and his 19-year-old son Dvir were injured when the explosive went off. 17-year-old Rina was killed in the attack. After the attack, the Israeli security agency Shin Bet arrested a number of terror suspects, all of whom are said to belong to the same PFLP cell that is behind the attack. Two of them worked at UAWC, an agricultural organization that received subsidies from the Netherlands.

In June, ten months after the attack, the minister decided to hold further payments to UAWC with immediate effect. However, this decision is not necessarily final: Kaag writes that an external investigation will be carried out “into possible links between PFLP and UAWC”, and that a “decision can then follow on further cooperation with UAWC”.

On August 30, 2020, the PFLP released a notice confirming that one of the UAWC employees paid by the Netherlands, Samer Arbid, is a terror group commander and involved in the attack at the Ein Bubin well. The armed branch of the PFLP - the Abu Ali Mustafa Brigades - has also published the same statement on its Telegram channel following the death of the 82-year-old mother of the terror suspect. In the report, the PFLP calls Samer Arbid “the captured commander, one of the heroes of the heroic Bubin operation”.

In response to the reports about Al-Mezan, PVV MPs Raymond de Roon, Geert Wilders and Danai van Weerdenburg have submitted written questions. They want to know whether Ministers Stef Blok and Sigrid Kaag can confirm or deny the allegations against the Palestinian NGO. The PVVs ask the ministers whether they are prepared to “thoroughly screen all Palestinian organizations that have received Dutch aid money for links with terrorist organizations”.

In addition, PVV MPs call on ministers Blok and Kaag to close the Dutch representation in Ramallah immediately. According to De Roon, Wilders and Van Weerdenburg, the ministers are “unable [..] to prevent the Dutch representation from being used / abused for terrorist financing”. The PVVs believe that at the very least, no more access passes for the representation will be issued to employees and board members of Palestinian organizations that receive Dutch aid money, while investigations are still ongoing.

2020Z15479

(submitted September 3, 2020)

Questions from members De Roon, Wilders and Van Weerdenburg (all PVV) to the Ministers of Foreign Affairs and for Foreign Trade and Development Cooperation about more Dutch aid money for Palestinian terrorists

1) Exactly how much Dutch tax money has been wasted on the Al-Mezan organization, which is closely linked to terrorist clubs such as the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) and Hamas? (1)

2) Can you confirm or deny the connections that the NGO monitor is making between Al-Mezan and the Palestinian terrorist clubs PFLP and Hamas on a case-by-case basis? (2)

3) How many Palestinian organizations associated with the PFLP, Hamas or other terrorist clubs are you actually giving more aid money to?

4) Can you provide a complete list of Palestinian organizations that receive - or have received in recent years - Dutch aid money, including the amounts?

5) Are you prepared to thoroughly screen not only the Union of Agricultural Work Committees (UAWC) and Al-Mezan, but all Palestinian organizations to which you give aid money for links with terrorist organizations? If not, why not?

6) Do you want to close the Dutch representation in Ramallah immediately, because you are apparently unable to prevent the Dutch representation from being used / abused for terrorist financing?

7) If you answered the previous question with a “no”, you can at least ensure that as long as the investigations are ongoing, no more access passes for the representation are issued to employees and board members of Palestinian organizations who receive Dutch aid money ? If not, why not?

8) Are you prepared to immediately stop all Dutch aid funds to Palestinian organizations?

9) Can you answer the questions individually?

(1) De Telegraaf, September 2, 2020, "Dutch aid funds to club with terrorist bands". (https://www.telegraaf.nl/nieuws/633832938/nederlandse-hulpgelden-naar-club-met-terreurbanden)

(2) NGO-Monitor.com, August 31, 2020, "Al Mezan Center For Human Rights" Ties to the PFLP Terror Group ". (https://www.ngo-monitor.org/reports/al-mezan-center-for-human-rights-ties-to-the-pflp-terror-group)

google translate