03 september 2020

2020-09-03: PLO vergadert samen met Hamas en Hezbollah in Beiroet om hun strijd tegen Israël te coördineren - PLO meets with Hamas and Hezbollah in Beirut to coordinate their fight against I


Beiroet, Libanen, 1 september 2020. Hamasleider Ismail Haniyeh (rechts) neemt deel aan een vergadering met de PLO en Hezbollah. Het trio in de terreur (Hamas; PLO en Hezbollah) gaat een mooie en bloedige toekomst tegemoet …

Mahmoud Abbas vertelde de officiële radio van Voice of Palestine dat in Beiroet een bijeenkomst zal plaatsvinden die zal worden gehouden tussen Ramallah, voor de thuis-gebaseerde leiders, en in de Palestijnse ambassade in Beiroet, voor de leiders in ballingschap. Leiders van Hezbollah nemen eveneens deel aan de vergadering.

Daar trachten ze tracht een consensus te bereiken over een nationaal programma om de zogenaamde deal van de eeuw van de VS te confronteren, alsook de annexatieplannen van Israël en de normalisatie van de Arabische betrekkingen met Israël.

Abbas benadrukte dat deze bijeenkomst naar verwachting het thuisfront zal versterken en de weg zal effenen voor het beëindigen van de interne Palestijnse verdeeldheid en opnieuw de rangen zullen sluiten in hun gedeelde strijd om de vernietiging van Israël

Aldus arriveerde op dinsdagavond 1 september 2020 een Hamas-delegatie onder leiding van het hoofd van het Politiek Bureau van de Beweging Ismail Haniyeh in de Libanese hoofdstad Beiroet om een ontmoeting bij te wonen met de secretaris-generaal van Palestijnse facties en om vergaderingen te houden met Libanese en Palestijnse functionarissen. .

Bij de groep voegt het hoofd van Hamas in het buitenland, Dr. Maher Salah, hoofd van het bureau voor Arabische en islamitische betrekkingen Izzat al-Rishq, en hoofd van het bureau voor nationale betrekkingen Hussam Badran, berichtte Quds Press.

De delegatie werd ontvangen door de Palestijnse ambassadeur, Ashraf Dabour, en de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de Palestijnse archieven, voormalig parlementslid Hassan Hoballah. Een andere functionaris die ook vertegenwoordigers van Hamas in Libanon verwelkomde, Dr. Ahmed Abd al-Hadi, een lid van Osama Hamdan’s Arab and Islamic Relations, en een aantal Hamas-leiders in Libanon.

Gehoopt wordt dat Haniyeh de conferentie zal bijwonen die wordt gehouden door de secretaris-generaal van de Palestijnse factie, gelijktijdig in Beiroet en Ramallah. De Hamas-delegatie bereidt zich ook voor op het houden van een aantal ontmoetingen met Libanese en Palestijnse functionarissen, naast politieke activiteiten die later zullen worden aangekondigd.

Dit betekent dat de PLO van Mahmoud Abbas een ontmoeting heeft met internationaal erkende terreurorganisaties om te komen tot een antwoord op de Israëlische vrede met de VAE en mogelijke vrede met andere Arabische landen. Met andere woorden, Hamasleider Ismail Haniyeh zal deelnemen aan de vergaderingen in Beiroet met de PLO en andere facties.

Bronnen: Brabosh 
♦ naar een artikel van EoZ “Mahmoud Abbas and the PLO to meet with heads of other terror groups Thursday” van 2 september 2020 op de site van Elder of Ziyon
♦ naar een artikel “Hamas-delegatie onder leiding van Haniyeh in Libanon” van 2 september 2020 op de site van Mina News.net
♦ naar een artikel “Dit is hoe Libanon de leider van Hamas ontving in de schaduw van Corona” van 1 september 2020 op de site van Felesteen*****************************************
ENGLISH:

 Beirut, Libans, September 1, 2020. Hamas leader Ismail Haniyeh (right) attends a meeting with the PLO and Hezbollah. The trio in terror (Hamas, PLO and Hezbollah) has a bright and bloody future ...

Mahmoud Abbas told Voice of Palestine's official radio that a meeting will be held in Beirut between Ramallah, for the home-based leaders, and at the Palestinian Embassy in Beirut, for the leaders in exile. Hezbollah leaders also participate in the meeting.

There, they seek to reach consensus on a national program to confront the so-called US century deal, Israel's annexation plans and normalization of Arab relations with Israel.

Abbas stressed that this meeting is expected to strengthen the home front and pave the way for an end to internal Palestinian divisions and re-ranks in their shared struggle for Israel's destruction.

Thus, on Tuesday evening September 1, 2020, a Hamas delegation headed by the head of the Political Bureau of the Movement Ismail Haniyeh arrived in the Lebanese capital of Beirut to attend a meeting with the Secretary General of Palestinian factions and to hold meetings. keep up with Lebanese and Palestinian officials. .

Joining the group is the head of Hamas abroad, Dr. Maher Salah, head of Izzat al-Rishq's office for Arab and Islamic relations, and head of national relations office Hussam Badran, reported Quds Press.

The delegation was received by the Palestinian Ambassador, Ashraf Dabour, and the official responsible for Palestinian archives, former MP Hassan Hoballah. Another official who also welcomed Hamas representatives to Lebanon, Dr. Ahmed Abd al-Hadi, a member of Osama Hamdan's Arab and Islamic Relations, and a number of Hamas leaders in Lebanon.

It is hoped that Haniyeh will attend the conference held by the secretary general of the Palestinian faction simultaneously in Beirut and Ramallah. The Hamas delegation is also preparing to hold a number of meetings with Lebanese and Palestinian officials, in addition to political activities to be announced later.

This means that Mahmoud Abbas' PLO is meeting with internationally recognized terrorist organizations to come to a response to Israeli peace with the UAE and possible peace with other Arab countries. In other words, Hamas leader Ismail Haniyeh will participate in meetings in Beirut with the PLO and other factions.

Sources: Brabosh
♦ to an article by EoZ “Mahmoud Abbas and the PLO to meet with heads of other terror groups Thursday” of September 2, 2020 on the site of Elder of Ziyon
♦ to an article “Hamas delegation led by Haniyeh in Lebanon” from September 2, 2020 on the site of Mina News.net
♦ to an article “This is how Lebanon received the leader of Hamas in the shadow of Corona” from September 1, 2020 on the site of Felesteen


google Translate