04 september 2020

2020-09-04: Palestijnse facties spreken na bekendmaking akkoord Israel en VAE - Palestinian factions speak after Israel-UAE agreement announced

Terreurleiders Ismail Haniyeh en Ziad al Nakhala hadden een dag voor de videoconferentie al een overleg in Beiroet.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Voor het eerst sinds jaren hebben alle grote Palestijnse facties, waaronder Fatah, Hamas en de Islamitische Jihad, elkaar gesproken en overlegd over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waaronder de normalisatie tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Hamas-leider Ismail Haniyeh, had voor de samenkomst al een ontmoeting met de Islamitische Jihad-leider Ziad al-Nakhala.

Door CIDI

De bijeenkomst kreeg veel media-aandacht in de Palestijnse gebieden, en werd via een videoconferentie geleid door Mahmoud Abbas. Andere Fatah-prominenten, waaronder Jibril Rajoub en Saeb Erekat, benadrukten het belang van de bijeenkomst in het licht van “nationale eenheid”. Gedurende het overleg wilden zij met een gezamenlijk front komen tegen de groeiende normalisatie tussen Israel en de verschillende Golfstaten, en wilden zij een gepaste reactie formuleren op de Israelische annexatieplannen.

Opvallend was dat enkele dagen daarvoor de Hamas-leider Haniyeh werd ontvangen door president Erdogan in Ankara, wat tot felle reacties leidde uit Washington en Jeruzalem. Ook maakte Hamas eind augustus bekend dat na overleg met functionarissen uit Qatar er een nieuwe wapenstilstand in Gaza zou komen.

Tijdens het video-overleg met de Palestijnse facties hekelde de PA-president de normalisatie van de VAE met Israël. Dat met het akkoord de Israëlische annexatieplannen van tafel zijn, is tegen het zere been van Abbas: “Wij zijn de enige legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Wij zijn degenen die namens de Palestijnen spreken … Of jullie helpen ons, of jullie blijven aan de zijlijn”. De normalisatie tussen Israël en de VAE noemt de PA-president een “giftige dolk die in onze rug gestoken is”.

Volgens Abbas is het dan ook niet de normalisatie met de VAE, maar de Palestijnen zelf die de Israëlische annexatieplannen hebben tegengehouden. De PA-president spreekt van samenzweringen tegen het Palestijnse volk, en schaart hieronder ook het vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump. De Fatah-leider erkent dat de Palestijnse Autoriteit het zwaar heeft nu Israël belastinggeld inhoudt naar aanleiding van uitkeringen voor Palestijnse gevangenen en martelaren. Hij stelt echter dat de Arabische wereld haar financiële verplichtingen aan de Palestijnen ook niet nakomt, en dat andere landen ook niet bereid zijn tot leningen – volgens Abbas onder druk door de Verenigde Staten.

Abbas riep tijdens het overleg tussen de 14 Palestijnse facties op tot de oprichting van een comité voor “nationaal overleg”. De PA-president, die aan het zestiende jaar van zijn vierjarige termijn is begonnen, vind het tijd voor een einde van de scheuring tussen de groeperingen. “Het is genoeg, we zijn één volk”, aldus Abbas. Hij sprak (niet voor het eerst) over het houden van nationale verkiezingen.*********************************
ENGLISH:

Terror leaders Ismail Haniyeh and Ziad al Nakhala had a meeting in Beirut the day before the video conference.

For the first time in years, all major Palestinian factions, including Fatah, Hamas and Islamic Jihad, have discussed and discussed developments in the Middle East, including normalization between Israel and the United Arab Emirates. Hamas leader Ismail Haniyeh met with Islamic Jihad leader Ziad al-Nakhala before the meeting.

By CIDI

The meeting received a lot of media attention in the Palestinian territories, and was video conference led by Mahmoud Abbas. Other Fatah celebrities, including Jibril Rajoub and Saeb Erekat, emphasized the importance of the meeting in the light of “national unity”. During the talks they wanted to come up with a common front against the growing normalization between Israel and the various Gulf states, and to formulate an appropriate response to Israel's annexation plans.

It was noticeable that a few days earlier, Hamas leader Haniyeh was received by President Erdogan in Ankara, which led to fierce reactions from Washington and Jerusalem. Hamas also announced at the end of August that after consultation with officials from Qatar, there would be a new ceasefire in Gaza.

During the video consultations with the Palestinian factions, the PA president denounced the UAE's normalization with Israel. The fact that the Israeli annexation plans are off the table with the agreement is against the sore leg of Abbas: “We are the only legitimate representative of the Palestinian people. We are the ones speaking on behalf of the Palestinians… Either you help us or you stay on the sidelines ”. Normalization between Israel and the UAE calls the PA president a "poisonous dagger stuck in our back."

According to Abbas, it is not normalization with the UAE, but the Palestinians themselves who have held back the Israeli annexation plans. The PA president speaks of conspiracies against the Palestinian people, including US President Trump's peace proposal. The Fatah leader acknowledges that the Palestinian Authority is having a hard time with Israel withholding tax money from benefits for Palestinian prisoners and martyrs. However, he argues that the Arab world is also failing to meet its financial obligations to the Palestinians, and that other countries are also unwilling to borrow - according to Abbas under pressure from the United States.

During the talks between the 14 Palestinian factions, Abbas called for the establishment of a committee for “national consultations”. The PA president, who has entered the sixteenth year of his four-year term, thinks it is time for an end to the split between the groups. "It's enough, we are one people," said Abbas. He spoke (not for the first time) about holding national elections.

Google Translate