07 september 2020

2020-09-07: Kosovo en Servië gaan ambassades in Jeruzalem openen - Kosovo and Serbia will open embassies in Jerusalem

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Kosovo en Israël gaan over tot wederzijdse erkenning. De Kosovaarse republiek gaat tevens, net als Servië, een ambassade in Jeruzalem openen. De acties zijn onderdeel van een door de Verenigde Staten bemiddeld normalisatie-akkoord tussen de twee Balkanlanden.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag een akkoord aan tussen Servië en Kosovo. Sinds de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008, is de republiek in conflict met Servië. In Washington hebben de twee Balkanlanden bekendgemaakt de economische banden aan te gaan halen. De Servische president Aleksandar Vucic spreekt van een grote stap voorwaarts, ondanks dat er nog grote onenigheden zijn.

Israël speelt een belangrijke rol in de bemiddelingen door Trump-administratie. In navolging van de VS, gaat Servië zijn ambassade verplaatsen naar Jeruzalem. Daarnaast gaat Kosovo over tot normalisatie van de betrekkingen met Israël.

Kosovo en Israël kenden al uitwisselingen op gebieden als cultuur en handel, maar de Kosovaarse republiek werd tot nu nog niet als soevereine staat erkend door Israël. In 2018 gaf de Kosovaarse president Hashim Thaçi te kennen dat als Israël Kosovo zou erkennen, hij een ambassade in Jeruzalem zou openen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd dat de Kosovaarse ambassade net als de Servische in Jeruzalem geplaatst worden. Hiermee zal Kosovo het eerste land met een islamitische meerderheid zijn dat een dergelijke actie onderneemt. De Kosovaarse president Hashim Thaçi bevestigt de belofte van het openen van een “diplomatieke missie in Jeruzalem”.

Volgens Trump gaat Servië deze maand nog een commercieel kantoor openen in Israëls hoofdstad en zal in juli een verplaatsing van de Servische ambassade naar Jeruzalem plaatsvinden. Op Twitter spreekt de Amerikaanse president van “weer een geweldige dag voor vrede in het Midden-Oosten”. De commander in chief voorspelt dat meer islamitische en Arabische landen in de voetsporen van Kosovo zullen volgen met betrekking tot normalisatie met Israël.

Vorige maand werd een normalisatie-akkoord tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël aangekondigd. Hierop vond de eerste commerciële vlucht ooit door een Israëlische luchtvaartmaatschappij naar Abu Dhabi plaats, en werd een intentieverklaring omtrent financiën door Israëlische functionarissen met de VAE gesloten.

In een statement dankt Netanyahu de Servische president Aleksandar Vučić  voor het erkennen van Jeruzalem als Israëls hoofdstad. Daarnaast spreekt de Israëlische president zijn dank uit richting Trump voor zijn “bijdrage aan deze prestatie”. De Israëlische premier prijst Servië als eerste land in Europa dat zijn ambassade naar Jeruzalem verplaatst, en roept andere Europese landen op dit voorbeeld te volgen.

Jared Kushner, adviseur en schoonzoon van de Amerikaanse president, spreekt van een historische doorbraak. “Dit is alweer een hoofdstuk dat deze regering heeft kunnen schrijven om de wereld veiliger en vreedzamer te maken”, aldus Kushner.

Nederland was vroeger één van de weinige landen die haar ambassade in Jeruzalem had gehuisvest. Hier kwam in 1980 verandering in, toen de Knesset de zogenoemde Jeruzalemwet aannam. Deze wet verklaarde heel Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad van Israel, inclusief het oostelijk deel dat in 1967 op de Jordaanse bezetter was veroverd. De Palestijnse Autoriteit ziet in oost-Jeruzalem de hoofdstad voor een toekomstige Palestijnse staat. Daarom wordt Israels annexatie van oost-Jeruzalem door een groot deel van de wereld, inclusief Nederland, niet erkend. De paar landen die een ambassade in Jeruzalem hadden, verhuisden deze naar Tel Aviv in protest tegen de Israelische Jeruzalemwet.

De Palestijnse diplomaat Saeb Erekat is niet te spreken over het akkoord. Volgens de secretaris-generaal van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) is “Palestina slachtoffer geworden van de verkiezingsambities van president Trump”. Erekat spreekt van “schending van internationaal recht en VN-resoluties, het ontkennen van Palestijnse rechten door landen aan te moedigen geannexeerd Jeruzalem op illegale wijze als Israëls hoofdstad te erkennen”. De PLO-leider roept op tot sancties tegen de VS, Kosovo en Servië.

CIDI*************************************
ENGLISH:

Kosovo and Israel are moving towards mutual recognition. The Kosovar republic, like Serbia, will also open an embassy in Jerusalem. The actions are part of a United States-brokered standardization agreement between the two Balkan countries.

US President Donald Trump announced an agreement between Serbia and Kosovo on Friday. Since Kosovo's independence in 2008, the republic has been in conflict with Serbia. In Washington, the two Balkan countries have announced that they will strengthen economic ties. Serbian President Aleksandar Vucic speaks of a big step forward, despite the fact that there are still major disagreements.

Israel plays an important role in the Trump administration's mediations. Following in the footsteps of the US, Serbia is moving its embassy to Jerusalem. In addition, Kosovo is moving towards normalization of relations with Israel.

Kosovo and Israel already had exchanges in areas such as culture and trade, but the Kosovar republic has not yet been recognized as a sovereign state by Israel. In 2018, Kosovar President Hashim Thaçi indicated that if Israel recognized Kosovo, he would open an embassy in Jerusalem.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced that the Kosovar embassies, like the Serbs, will be placed in Jerusalem. This will make Kosovo the first Muslim-majority country to take such action. Kosovar President Hashim Thaçi confirms the promise of opening a “diplomatic mission in Jerusalem”.

According to Trump, Serbia is set to open another commercial office in Israel's capital this month and a relocation of the Serbian embassy to Jerusalem in July. On Twitter, the US president speaks of “another great day for peace in the Middle East”. The commander in chief predicts that more Muslim and Arab countries will follow in Kosovo's footsteps in terms of normalization with Israel.

Last month, a normalization agreement between the United Arab Emirates and Israel was announced. This marked the first ever commercial flight by an Israeli airline to Abu Dhabi, and a letter of intent on finance was signed by Israeli officials with the UAE.

In a statement, Netanyahu thanks Serbian President Aleksandar Vučić for recognizing Jerusalem as Israel's capital. In addition, the Israeli president expresses his gratitude to Trump for his “contribution to this achievement”. The Israeli Prime Minister praises Serbia as the first country in Europe to move its embassy to Jerusalem, and calls on other European countries to follow suit.

Jared Kushner, advisor and son-in-law of the US president, speaks of a historic breakthrough. "This is yet another chapter that this government has been able to write to make the world a safer and more peaceful place," said Kushner.

The Netherlands used to be one of the few countries that housed its embassy in Jerusalem. This changed in 1980, when the Knesset passed the so-called Jerusalem law. This law declared all of Jerusalem as the indivisible capital of Israel, including the eastern part that was captured from the Jordanian occupier in 1967. The Palestinian Authority sees East Jerusalem as the capital for a future Palestinian state. Therefore, Israel's annexation of East Jerusalem is not recognized by much of the world, including the Netherlands. The few countries that had embassies in Jerusalem moved it to Tel Aviv in protest against Israel's Jerusalem law.

Palestinian diplomat Saeb Erekat is not pleased with the agreement. According to the Secretary General of the Palestine Liberation Organization (PLO), "Palestine has fallen victim to President Trump's electoral ambitions." Erekat speaks of "violation of international law and UN resolutions, denying Palestinian rights by encouraging countries to illegally recognize annexed Jerusalem as Israel's capital". The PLO leader is calling for sanctions against the US, Kosovo and Serbia.

CIDI


google translate