07 september 2020

2020-09-07: Minister Benny Gantz promoot bouw van bijna 5.000 nieuwe huizen in Judea & Samaria - Minister Benny Gantz promotes construction of nearly 5,000 new houses in Judea & Samaria

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Minister van Defensie Benny Gantz bevordert de bouw van bijna 5.000 nieuwe huizen in Joodse gemeenschappen in oostelijk Jeruzalem en in Judea & Samaria, aldus een rapport zondagavond, na meer dan zes maanden waarin een dergelijke constructie is bevroren.

De stap wordt door Gantz gezien als een mogelijke manoeuvre om de banden te verstevigen met leiders van Judea & Samaria die momenteel woedend zijn op premier Benjamin Netanyahu, die vorige maand terugkwam op een langdurige belofte om de soevereiniteit te verklaren over delen van Judea & Samaria en in plaats daarvan besloot de banden met de Verenigde Arabische Emiraten te normaliseren.

Gantz is van plan om volgende week het Civil Administration Planning Committee bijeen te roepen om de constructie goed te keuren, die niet beperkt zal blijven tot de grote ‘nederzettingen-‘blokken, meldde Channel 12. Afgezien van de blokken Ma’ale Adumim, Gush Etzion en Ariel, zullen honderden huizen worden gebouwd in Beit El, Shilo, Nokdim, Har Bracha En de South Hebron Hills, volgens het rapport zonder bron.

Het kantoor van Gantz stuurde zondag een brief naar het kantoor van Netanyahu, waarin hij hem vroeg toestemming te geven voor de commissievergadering. De beslissing over het al dan niet bijeenroepen van de commissie ligt bij Netanyahu, maar de premier zou waarschijnlijk te maken krijgen met een felle reactie van zijn rechtse basis als hij het initiatief van Gantz zou weigeren.

De laatste keer dat Israël de bouw van Joodse woningbouw promootte, was in februari, toen het de beperkingen op de bouw van de controversiële wijk Givat Hamatos in Oost-Jeruzalem ophief en zei dat er 3.000 huizen zouden worden gebouwd voor Joodse inwoners, naast nog eens 2.200 wooneenheden voor Joden in de nabijgelegen wijk Har Homa.

Netanyahu kondigde ook plannen aan om te bouwen in een strook land op de Westelijke Jordaanoever ten oosten van Jeruzalem genaamd E1, waardoor de hoofdstad effectief wordt verbonden met Ma’ale Adumim. Het plan werd destijds door de vredesgezant Nickolay Mladenov van de Verenigde Naties voor het Midden-Oosten verworpen als ‘zorgwekkend’.

Kabinetsleider Mohammad Shtayyeh van de Palestijnse Autoriteit (PA) ontmoette zondag in Ramallah de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Niels Annen, en besprak met hem de laatste beleidsontwikkelingen. Shtayyeh sprak zijn waardering uit voor het verzet van Duitsland tegen het Israëlische ‘annexatieplan’ en zijn steun voor een tweestatenoplossing.

Bovendien merkte Shtayyeh op dat het PA-leiderschap klaar is om terug te keren naar een diplomatiek pad als het vertrouwt op een duidelijke bron van autoriteit, dat wil zeggen de overeenkomsten die zijn ondertekend met Israël of het internationaal recht en besluiten.

De PA-kabinetsleider merkte op dat PA-voorzitter Mahmoud Abbas het bijeenroepen van een internationale vredesconferentie ondersteunt om tot een oplossing van de Palestijnse kwestie te komen. “Zelfs als het annexatieproces wordt stopgezet, zullen we geen terugkeer naar de vorige situatie toestaan, wanneer de nederzetting voortduurt en de sloop van de mogelijkheid om een Palestijnse staat te vestigen doorgaat“, zei Shtayyeh, die Duitsland opriep een actievere rol te spelen. Bij het bevorderen van een serieuze diplomatieke stap.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikelGantz said planning to okay almost 5,000 new settler homes after 6-month freeze” van 6 september 2020 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikel van Dalit Halevi “PA: Settlements preventing a diplomatic process” van 7 september 2020 op de site van Arutz Sheva*********************************
ENGLISH:

Defense Secretary Benny Gantz is promoting the construction of nearly 5,000 new homes in Jewish communities in eastern Jerusalem and in Judea & Samaria, a report said Sunday evening, after more than six months in which such a construction has been frozen.

The move is seen by Gantz as a possible maneuver to strengthen ties with Judea & Samaria leaders who are currently furious with Prime Minister Benjamin Netanyahu, who last month reversed a long-standing pledge to declare sovereignty over parts of Judea & Samaria and instead decided to normalize ties with the United Arab Emirates.

Gantz plans to convene the Civil Administration Planning Committee next week to approve the construction, which will not be limited to the major 'settlement' blocks, Channel 12 reported. Apart from the blocks Ma'ale Adumim, Gush Etzion and Ariel, hundreds of homes will be built in Beit El, Shilo, Nokdim, Har Bracha and the South Hebron Hills, according to the report without a source.

Gantz's office sent a letter to Netanyahu's office on Sunday asking him to authorize the committee meeting. The decision whether or not to convene the commission rests with Netanyahu, but the prime minister would likely face a fierce reaction from his right-wing base if he refused Gantz's initiative.

The last time Israel promoted the construction of Jewish housing was in February, when it lifted restrictions on the construction of East Jerusalem's controversial Givat Hamatos neighborhood and said 3,000 houses would be built for Jewish residents, in addition to another 2,200 housing units for Jews in the nearby Har Homa district.

Netanyahu also announced plans to build in a strip of land in the West Bank east of Jerusalem called E1, effectively connecting the capital with Ma'ale Adumim. At the time, the plan was dismissed as "concerning" by United Nations peace envoy Nickolay Mladenov for the Middle East.

Palestinian Authority (PA) cabinet leader Mohammad Shtayyeh met German Foreign Minister Niels Annen on Sunday in Ramallah and discussed the latest policy developments. Shtayyeh expressed appreciation for Germany's resistance to the Israeli "annexation plan" and its support for a two-state solution.

In addition, Shtayyeh noted that the PA leadership is ready to return to a diplomatic path if it relies on a clear source of authority, that is, the agreements signed with Israel or international law and decisions.

The PA cabinet leader noted that PA chairman Mahmoud Abbas supports the calling of an international peace conference to find a solution to the Palestinian issue. “Even if the annexation process is halted, we will not allow a return to the previous situation as the settlement continues and the demolition of the possibility of establishing a Palestinian state continues,” said Shtayyeh, calling on Germany to take a more active role. . In promoting a serious diplomatic move.

Sources: Brabosh
♦ to an article “Gantz said planning to okay almost 5,000 new settler homes after 6-month freeze” from September 6, 2020 on The Times of Israel site
♦ to an article by Dalit Halevi “PA: Settlements preventing a diplomatic process” from September 7, 2020 on the site of Arutz Sheva

Google Translate