08 september 2020

2020-09-08: EU niet te spreken over ambassades Servië en Kosovo in Jeruzalem - EU not to speak about Serbia and Kosovo's embassies in Jerusalem

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

De Europese Unie waarschuwt dat als Servië en Kosovo ambassades in Jeruzalem openen, dit hun kansen op EU-lidmaatschap mogelijk kan ondermijnen. 

Door: CIDI

Vrijdag maakte de Amerikaanse president Donald Trump een akkoord tussen Servië en Kosovo bekend omtrent het aanhalen van economische banden. Als onderdeel van de overeenkomst, zo werd aangekondigd, zullen beide Balkanlanden een ambassade in Israëls hoofdstad Jeruzalem openen.

Na het door de VS bemiddeld akkoord, kwamen de leiders van Servië en Kosovo maandag in Brussel bijeen voor overleg. Na de Belgrado-Pristina dialoogsessie liet EU-speciaal gezant Miroslav Lajčák weten dat beide landen de “hoogste prioriteit hechten aan EU-integratie“.

De ambassade-aankondiging van Servië en Kosovo is echter tegen het zere been van de EU. “Er is geen EU-lidstaat dat een ambassade in Jeruzalem heeft”, aldus Europese Commissie-woordvoerder Peter Stano tijdens een persconferentie. “Elke diplomatieke stap die het gezamenlijke standpunt van de EU ten aanzien van Jeruzalem in twijfel trekt, baart serieuze zorgen en treurnis”.

Het besluit om ambassades in Jeruzalem te openen kan dus Servië en Kosovo problemen opleveren ten aanzien van hun relatie met de Europese Unie. Servië is kandidaat-lidstaat en is bezig met het conformeren aan EU-wetgeving om lid te kunnen worden. Kosovo kent momenteel de status van potentiële kandidaat.

Servië lijkt zich dan ook al voorzichtig terug te trekken uit de ambassade-toezegging. Volgens de Servische minister van Buitenlandse Zaken moet de uiteindelijke beslissing nog binnen de regering besproken worden en zal dit besluit van een “aantal factoren” afhangen. Tijdens de bekendmaking van het economische akkoord in het Witte Huis, leek de Servische president Aleksandar Vučić verrast te zijn door Trumps opmerking dat Servië zijn ambassade in Israël naar Jeruzalem gaat verplaatsen.

De EU is tegen het openen van diplomatieke posten in Jeruzalem, zolang de “uiteindelijke status” van de stad nog niet is bepaald. In 1967 veroverde Israel tijdens de Zesdaagse Oorlog Oost-Jeruzalem, wat tot die tijd bezet werd door Jordanië. In 1980 wordt de Jeruzalemwet aangenomen, waarmee Israel de stad “in haar volledigheid en herenigd” als hoofdstad aanduidt. De Palestijnen leggen echter claim op het oosten van Jeruzalem voor hun staat, en Israels soevereiniteit over de stad wordt dan ook niet internationaal erkend.

De verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem werd dan ook door de EU veroordeeld. Van een gezamenlijk standpunt van alle EU-lidstaten kan men echter niet spreken: de Tsjechische president verwelkomde de ambassadeverplaatsing en Hongarije opende in 2019 een handelsmissie in Jeruzalem. Opmerkelijk genoeg opereert de EU in Jeruzalem wel een diplomatieke vertegenwoordiging voor de Palestijnse gebieden.****************************************
ENGLISH:

The European Union warns that if Serbia and Kosovo open embassies in Jerusalem, it could potentially undermine their chances of EU membership.

By: CIDI

On Friday, US President Donald Trump announced an agreement between Serbia and Kosovo on strengthening economic ties. As part of the agreement, it was announced that both Balkan countries will open an embassy in Israel's capital Jerusalem.

Following the US-brokered deal, leaders of Serbia and Kosovo met in Brussels on Monday for consultations. After the Belgrade-Pristina dialogue session, EU Special Envoy Miroslav Lajčák said that both countries “attach the highest priority to EU integration”.

However, the embassy announcement from Serbia and Kosovo is against the sore leg of the EU. "There is no EU member state that has an embassy in Jerusalem," said European Commission spokesman Peter Stano at a press conference. "Any diplomatic move that calls into question the EU's common position on Jerusalem is a matter of serious concern and mourning."

The decision to open embassies in Jerusalem could thus pose problems for Serbia and Kosovo with regard to their relationship with the European Union. Serbia is a candidate country and is in the process of complying with EU law to become a member. Kosovo currently has the status of potential candidate.

Serbia therefore seems to be cautiously withdrawing from the embassy commitment. According to the Serbian Foreign Minister, the final decision has yet to be discussed within the government and this decision will depend on a “number of factors”. During the announcement of the White House economic deal, Serbian President Aleksandar Vučić seemed surprised by Trump's remark that Serbia is moving its embassy in Israel to Jerusalem.

The EU is against the opening of diplomatic posts in Jerusalem as long as the "final status" of the city has not yet been determined. In 1967, during the Six Day War, Israel conquered East Jerusalem, which until then was occupied by Jordan. In 1980 the Jerusalem law is passed, whereby Israel designates the city “in its entirety and reunited” as its capital. However, the Palestinians are claiming east Jerusalem for their state, and Israel's sovereignty over the city is therefore not internationally recognized.

The move of the US embassy to Jerusalem was therefore condemned by the EU. However, one cannot speak of a common position of all EU member states: the Czech president welcomed the embassy move and Hungary opened a trade mission in Jerusalem in 2019. Remarkably, the EU does operate a diplomatic representation for the Palestinian territories in Jerusalem.

google translate