09 september 2020

2020-09-09: PA: rolstoeltoegankelijkheid Grot van Patriarchen is ‘oorlogsmisdaad’ - PA: Wheelchair access to the Cave of Patriarchs is "war crime"

De Palestijnse Autoriteit vindt de aanleg van een lift in de Grot van de Pariarchen een ‘invasie’ en ‘verjoodsing’ van het heiligdom

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijnse Autoriteit is razend over de geplande bouw van een lift bij de Grot van de Patriarchen. Het graftombecomplex gebouwd door Herodes heeft steile trappen, en de in 2019 geplande lift is bedoeld het heiligdom rolstoeltoegankelijk te maken voor zowel Joden als moslims. Woedende reacties van Palestijnse politici en rechters volgden.

Het gebouw is rond het jaar 0 (gewone jaartelling) gebouwd bovenop de grot waar Abraham, Isaac en Jacob volgens de Bijbel begraven liggen, maar voldoet helaas niet aan de toegankelijkheidseisen voor gehandicapten die de Israelische wet tegenwoordig stelt aan openbare gebouwen. Na jarenlange tegenwerking van de gemeente Hebron, heeft het Israelische Ministerie van Defensie in mei 2020 de opdracht gegeven om unilateraal en ondanks tegenstand van de internationale gemeenschap een lift te bouwen aan de buitenkant van het complex, voor mensen die de steile stenen trappen naar de ingang niet kunnen beklimmen.

Volgens de NGO Palestinian Media Watch Het Palestijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een ‘oorlogsmisdaad’ die bedoeld was om ‘het kolonalisme, de bezetting en [geschieds]vervalsing’ van de ‘bezettende macht’ te versterken. De Palestijnse Autoriteit ontkent iedere band van Joden met de duizenden jaren oude heilige plekken in het historische land Israel, zoals de Grot van de Patriarchen, de Tempelberg en het graf van Rachel. Hierin wordt zij gesteund door UNESCO. Ahmed Tamimi, het hoofd van de afdeling Mensenrechten en Maatschappij bij de PLO waarschuwde voor een derde intifada: “Het Palestijnse volk is goed in staat zichzelf, zijn land en zijn heiligdommen te verdedigen, als de internationale gemeenschap zijn obligaties niet nakomt.” 

‘Bevrijding van Hebron compleet’

De Israelische belangenorganisatie voor gehandicapten Btsalmo reageerde eerder verheugd op de vooruitgang van het plan. ‘De bevrijding van Hebron is nu compleet. Nu kan iedereen zijn voorvaderen en -moeders bezoeken en spreken, ongeacht hun fysieke beperkingen,’ verklaarde de organisatie.

De plannen om de controversiële lift voor bejaarde en gehandicapte bezoekers van alle godsdiensten werden jaren geleden bekend gemaakt, en het besluit om via een bevel van het Israelische Ministerie van Defensie kwam na een proces van technische en archeologische studies om de lift te kunnen bouwen zonder schade aan het duizenden jaren oude gebouw aan te richten. In 2019 telde de Grot van de Patriarchen meer dan een miljoen bezoekers.

Het heiligdom van de Grot van de Patriarchen is een heilige plek voor zowel Joden als moslims, en het recht om er te bidden wordt volgens ingewikkelde, vastgelegde afspraken gedeeld door de twee gemeenschappen. (Foto’s: بدارين/Wikimedia Commons)

Bron: CIDI***************************
ENGLISH:

The Palestinian Authority considers the construction of a lift in the Cave of the Pariarchs an "invasion" and "Jewishification" of the sanctuary

The Palestinian Authority is furious about the planned construction of an elevator at the Cave of the Patriarchs. The tomb complex built by Herod has steep stairs, and the lift planned in 2019 is intended to make the shrine wheelchair accessible to Jews and Muslims alike. Furious reactions from Palestinian politicians and judges followed.

The building was built around the year 0 (common era) on top of the cave where Abraham, Isaac and Jacob are buried according to the Bible, but unfortunately does not meet the accessibility requirements for disabled people that Israeli law sets for public buildings today. In May 2020, after years of opposition from the Hebron Municipality, the Israeli Defense Ministry ordered unilaterally and despite opposition from the international community to build an elevator on the outside of the complex for people climbing the steep stone steps to the entrance. cannot climb.

According to the NGO Palestinian Media Watch The Palestinian Ministry of Foreign Affairs spoke of a "war crime" that was intended to reinforce "the colonialism, occupation and [historical] forgery" of the "occupying power". The Palestinian Authority denies any connection of Jews to the thousands of years old sacred sites in the historic land of Israel, such as the Cave of the Patriarchs, the Temple Mount and Rachel's tomb. In this she is supported by UNESCO. Ahmed Tamimi, the head of the PLO's Human Rights and Society Department warned of a third intifada: "The Palestinian people are well placed to defend themselves, their land and their shrines if the international community fails to honor its bonds."
"Liberation of Hebron Complete"

Israeli disability advocacy group Btsalmo was previously pleased with the plan's progress. "The liberation of Hebron is now complete. Now anyone can visit and speak to their forefathers and mothers regardless of their physical limitations, "the organization said.

Plans to open the controversial elevator for elderly and disabled visitors of all faiths were announced years ago, and the decision to build the elevator through an order from Israel's Ministry of Defense came after a process of technical and archaeological studies to build the elevator without damage. to construct the thousands of years old building. In 2019, the Cave of the Patriarchs had more than a million visitors.

The shrine of the Cave of the Patriarchs is a sacred place for both Jews and Muslims, and the right to pray is shared by the two communities according to complex, established agreements. (Photos: بدارين / Wikimedia Commons)

Bron: CIDI

Google Translate