29 september 2020

2020-09-29: Israëlische regering Rekruteren Gepensioneerde Artsen - Israeli Government Recruits Retired Medical Doctors

Mayanei Hayeshua Ziekenhuis medisch team, Bnei Brak.

Israëlische regering Rekruteren Gepensioneerde Artsen, Stuurt Verplichte oproep voor particuliere artsen

Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid heeft zich deze week met de Artsenbond in verbinding gesteld om een oproep te doen aan gepensioneerde artsen, met het verzoek om terug te keren naar het werk in de ziekenhuizen van de natie om medisch personeel vrij te maken voor het werk in de speciale afdelingen voor het coronavirus. 

Door Jewish Press - Hana Levi Julian

"Wij bevinden ons momenteel in een noodsituatie, die van ons eist dat wij een beroep op u doen om onze toelatingsafdelingen en gemeenschapsklinieken te hulp te komen," zei de brief. 

"Dit is de oproep van het uur voor elke persoon die zijn of haar expertise kan schenken die hij of zij door jarenlange ervaring heeft opgedaan. Wat onze ziekenhuizen en communautaire klinieken het meest nodig zijn zijn internisten, EHBO artsen, kritieke zorg artsen, huisartsen, en kinderartsen. Toch zal elke andere arts die op onze oproep reageert met open armen worden ontvangen".

Het ministerie onderstreepte dat degenen die ermee instemmen om terug te keren naar de ziekenhuizen in de eerste plaats naar niet-coronavirusafdelingen zullen worden gestuurd, omdat ze waarschijnlijk in de oudere, risicovolle categorie zitten. 

Ook op woensdag besloten de minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein en de directeur-generaal van het ministerie, professor Chezy Levy, samen de onmiddellijke opname van paramedici in de ziekenhuizen te gelasten om het reguliere medische personeel te ondersteunen.

Dit is een reactie op de bezorgdheid die de commissaris voor het Coronavirus, professor Roni Gamzu, drie weken geleden heeft geuit over de toename van het aantal burn-outs in verschillende ziekenhuizen in het land. "Op sommige plaatsen is het personeel van de coronavirusafdelingen uitzonderlijk lang niet gerouleerd", aldus Gamzu. Hij voegde eraan toe dat veel artsen en ander medisch personeel ook in quarantaine zijn, waardoor extra druk wordt uitgeoefend op degenen die blijven.

De regering heeft ook een verplichte oproep gedaan voor privé-praktijkartsen om zich ook te melden voor dienst in hun lokale ziekenhuizen en/of klinieken. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de staat dat artsen in dienst worden gesteld om een andere reden dan een oproep voor oorlogstijd.******************************
ENGLISH:

Mayanei Hayeshua Hospital medical team, Bnei Brak.

Israeli Government Recruits Retired Medical Doctors, Issues Mandatory Call for Private Medical DoctorsThe Israeli Health Ministry joined with the Physicians’ Union this week to issue an appeal for retired medical doctors, asking them to return to work in the nation’s hospitals in order to free up medical staff for work in the dedicated coronavirus departments. 

By: Jewish Press - Hana Levi Julian

“We are currently in an emergency situation, one that demands of us to appeal to you to come to the aid of our admissions wards and community clinics,” the letter said. 

“This is the call of the hour for every person who can donate his or her expertise gained through long years of experience. What our hospitals and community clinics are most in need of are internists, ER physicians, critical care physicians, general practitioners, and pediatricians. All the same, any other physician who answers our call will be welcomed with open arms.”

The ministry underlined that those who agree to return to the hospitals will be sent primarily to non-coronavirus departments due to their most likely being in the older, high-risk category. 

Also on Wednesday, Health Minister Yuli Edelstein and ministry director-general Professor Chezy Levy together decided to order the immediate admission of paramedics into the hospitals in order to support the regular medical staff.

This comes in response to concern expressed by Coronavirus Commissioner Professor Roni Gamzu three weeks ago over the increase in staff burnout at various hospitals across the country. “In some places, the staff working in coronavirus departments has not been rotated for an exceptionally long time,” Gamzu pointed out. He added that many doctors and other medical personnel are also in quarantine, causing additional pressure on those who remain.

The government has also issued a mandatory call for private practice doctors to report for duty at their local hospitals and/or clinics as well. It’s the first time in the history of the state that doctors have been mandated into service for any reason other than a call-up for wartime.