30 september 2020

2020-09-30: De neonazistische Noordse Verzetsbeweging richt zich op Jom Kippoer - Neo-Nazi Nordic Resistance Movement targets Jews on Yom Kippur

Leden van de neo-nazistische Noordse verzetsbeweging marcheren door de stad Ludvika, 2018.
(met dank aan: ULF PALM/TT NEWS AGENCY/VIA REUTERS) 

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

"Dit jaar hebben de moderne opvolgers van de nazi's, bekend als de Noordse Verzetsbeweging, een verachtelijke en wrede haatcampagne tegen de Joden in Noord-Europa opgezet."

Door: Jeruzalem Post - Tzvi Joffre

De neonazistische Noordse Verzetsbeweging richtte zich op Joden in Zweden, Denemarken, Noorwegen en IJsland met antisemitische campagnes gedurende de hele week in de aanloop naar Jom Kippoer - de heiligste dag van de Hebreeuwse kalender.  

Websites van de neonazistische beweging meldden acties van de groep in bijna 20 verschillende steden. Foto's die naar verluidt de acties van de groep tonen, tonen de leden van de groep die de confrontatie aangaan met Joodse aanbidders en die voor synagogen staan, antisemitische posters die in de openbare ruimtes zijn geplaatst en flyerdistributies in de openbare ruimtes.  

De beweging schreef dat ze  Jom Kippoer koos om "het Noordse volk bewust te maken van buitenlandse gewoontes en zionistische heersende plannen in de hele Noordse regio", met posters die in meerdere landen worden getoond en die kosjere slachtingen, besnijdenis en de gewoonte van de kaparote aanvallen. 

De groep beweerde ook dat de Joden "proactieve vergeving krijgen voor alle leugens en onrechtvaardigheden die ze zullen begaan tot de volgende Jom Kippoer," een antisemitische leuze die al sinds de Middeleeuwen bestaat.  

Het Hooggerechtshof van Finland vaardigde vorige week een verbod uit aan de Noordse Verzetsbeweging, dat volgens de Helsinki Times het eerste verbod was dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw werd uitgevaardigd.  

Het hof stelde vast dat de doelstellingen van de organisatie in strijd waren met de fundamenten van een democratische samenleving.  

" Geschriften die op de webpagina van de organisatie zijn gepubliceerd, zijn gericht op verschillende bevolkingsgroepen op een manier die als etnische agitatie en dus als crimineel moet worden beschouwd. Bovendien moet het gebruik van geweld in verband met de activiteiten van de organisatie worden beschouwd als een onderdeel van de activiteiten van de organisatie", aldus de rechtbank, volgens de Helsinki Times.  

"Sommige activiteiten waren direct in strijd met het wetboek van strafrecht. De ,,exploitatiemethodes die als onwettig werden beschouwd vertegenwoordigden een wezenlijk deel van de verrichtingen van de organisatie, en [de organisatie] slechts belast met een beperkte hoeveelheid andere soorten activiteiten," voegde het hof toe.  

President Ronald S. Lauder van het World Jewish Congress (WJC) veroordeelde de gecoördineerde campagne tegen Joden in de getroffen landen en zei: "Deze Jom Kippoer markeert het tweede jaar op rij dat het antisemitisme in Europa zijn lelijke kop heeft opgestoken. Vorig jaar zagen we een moorddadige antisemitische aanval op de synagoge in Halle, Duitsland, en dit jaar hebben de moderne opvolgers van de nazi's van de jaren dertig en veertig, bekend als de Noordse Verzetsbeweging, een verachtelijke en wrede haatcampagne tegen de Joden in Noord-Europa opgezet".  

"De Noordse Verzetsbeweging vertegenwoordigt een gewelddadige, racistische, antisemitische ideologie en zou verboden moeten worden. Daders van dit soort opruiing tegen Joden, die op de meest plechtige dag van het Joodse jaar op gruwelijke wijze worden verspreid, moeten worden vervolgd in de volle omvang van de wet", voegde Lauder eraan toe.  

De voorzitter van het WJC riep alle Noordse regeringen op om "het voorbeeld van Finland te volgen" en de beweging te verbieden.  

"Het is de verantwoordelijkheid van de regeringen en de wetshandhaving om ervoor te zorgen dat de Joodse religieuze en gemeenschapsinstellingen passende politiebescherming krijgen, zodat de Joden vrijelijk kunnen oefenen, zonder intimidatie of angst. De nationale parlementen moeten ervoor zorgen dat er een passend wettelijk kader is om alle uitingen van haat en intolerantie aan te pakken. Zolang de respectieve regeringen deze krachtige maatregelen niet nemen, kunnen we niet echt zeggen dat we de plaag van het antisemitisme bestrijden", benadrukte Lauder.


*************************************

ENGLISH:

Members of the Neo-nazi Nordic Resistance Movement march through the town of Ludvika, 2018
(photo credit: ULF PALM/TT NEWS AGENCY/VIA REUTERS)
 

"This year, the modern-day successors of the Nazis, known as the Nordic Resistance Movement, have mounted a vile and vicious campaign of hate against Jews in Northern Europe."

By: Jerusalem Post - Tzvi Joffre  

The neo-Nazi Nordic Resistance Movement targeted Jews in Sweden, Denmark, Norway and Iceland with antisemitic campaigns throughout the week leading up to Yom Kippur - the holiest day in the Hebrew calendar.  

Websites belonging to the neo-Nazi movement reported actions taken by the group in almost 20 different cities. Pictures allegedly showing the actions taken by the group show members confronting Jewish worshipers and standing in front of synagogues, antisemitic posters placed in public areas and flyer distributions in public areas.  

The movement wrote that it was choosing on Yom Kippur to "make the Nordic people aware of foreign customs and Zionist ruling plans throughout the Nordic region," with posters displayed in multiple countries attacking kosher slaughter, circumcision and the custom of kaparot.  

The group also claimed that Jews obtain "proactive forgiveness for all the lies and injustices that they will commit until the next Yom Kippur," an antisemitic trope which has existed since the Middle Ages.  

The Supreme Court of Finland issued a cease-and-desist order to the Nordic Resistance Movement last week, marking the first such order issued since the 1970s, according to the Helsinki Times.  

The court determined that the objectives of the organization were in violation of the foundations of a democratic society.  

“Writings published on the organization’s webpage have targeted various population groups in a way that has to be considered ethnic agitation and therefore criminal. In addition, the use of violence linked to the organization’s activities has to be considered a part of the organization’s operations,” said the court, according to the Helsinki Times.  

“Some of the activities were directly in violation of the criminal code. The operating methods that were considered unlawful represented a substantial part of the organization’s operations, and [the organization] only engaged in a limited amount of other types of activities,” added the court.  

World Jewish Congress (WJC) President Ronald S. Lauder condemned the coordinated campaign against Jews in the affected countries saying, "This Yom Kippur marks the second year in a row that antisemitism has reared its ugly head in Europe. Last year, we saw a murderous antisemitic attack targeting the synagogue in Halle, Germany, and this year, the modern-day successors of the Nazis of the 1930s and 1940s, known as the Nordic Resistance Movement, have mounted a vile and vicious campaign of hate against Jews in Northern Europe."  

"The Nordic Resistance Movement represents a violent, racist, antisemitic ideology, and should be outlawed. Perpetrators of this type of incitement against Jews, horrifically disseminated on the most solemn day of the Jewish year, must be prosecuted to the full extent of the law," added Lauder.  

The WJC president called on all Nordic governments to "follow Finland's example" and ban the movement.  

"It is the responsibility of governments and law enforcement to ensure that Jewish religious and community institutions have suitable police protection, to enable Jews to practice freely, without intimidation or fear. National parliaments must ensure that there is a suitable legal framework to address all expressions of hate and intolerance. Until the respective governments take these forceful steps, we cannot truly say that we are fighting the scourge of antisemitism,” stressed Lauder.