01 oktober 2020

2020-10-01:Europa financiert Palestijnse ngo’s om rechtszaken tegen Israël aan te spannen bij het ICC - European countries funding Palestinian NGOs to file lawsuits against Israel at the ICC

The International Criminal Court building at The Hague. Reuters

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens nieuw onderzoek dat beschikbaar is gesteld door NGO Monitor, worden verschillende Palestijnse organisaties die zichzelf voordoen als onafhankelijke voorvechters van mensenrechten openlijk gefinancierd door Europese staten, waarvan sommige hun steun categoriseren als ‘rechtsbijstand’ in de wetenschap dat deze rechtsbijstand wordt gebruikt om rechtszaken tegen Israël te bekostigen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Bron: Arutz Sheva - Vertaling Pillar of Fire

In verschillende gevallen heeft Europese financiering bijeenkomsten tussen de aanklager van het ICC en Palestijnse “mensenrechten-organisaties” mogelijk gemaakt.

Een rapport in de woensdageditie van Yisrael Hayom noemt Zwitserland, Zweden, Nederland, Denemarken en Ierland voor hun steun aan Palestijnse organisaties, waaronder een prominente NGO die zichzelf “The Palestinian Centre for Human Rights” (PCHR) noemt. Volgens NGO Monitor werd PCHR tussen 2018 en 2020 gefinancierd door Zwitserland voor een bedrag van $700.000, geld dat rechtstreeks ging naar de financiering van rechtszaken die in Den Haag waren geopend. Het contract van PCHR met de Zwitserse regering bevatte de bepaling dat de organisatie verplicht zou zijn om “te communiceren met het parket van de openbare aanklager … documenten te verzenden, te communiceren met het tribunaal en zaken in internationale fora voor te leggen.”

Andere Europese landen hebben PCHR en andere Palestijnse NGO’s ook gesteund, waaronder één die openlijk stelt dat het doel is “de bezetting te overspoelen met honderden en duizenden rechtszaken die haar zullen belasten en veroordelen.”

Een ander voorbeeld van een ‘mensenrechtenorganisatie’ die wordt ondersteund door Europese fondsen is Al Mezan, die zichzelf omschrijft als een ‘niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie gevestigd in de Gazastrook … die een vrije en soevereine Palestijnse samenleving voor ogen heeft …’. Gebaseerd op rapporten in Arabische media en verklaringen van Hamas en de PFLP, lijkt het erop dat een aantal hoge functionarissen in Al Mezan directe banden heeft met deze terroristische groeperingen. Al Mezan heeft ook een verzoekschrift ingediend bij het ICC, met financiering van Nederland.

De NGO Monitor benadrukt dat Palestijnse organisaties in veel andere gevallen Europese financiering ontvangen voor ‘legale activiteiten’ zonder dat ze zelfs maar hun uitgaven hoeven te specificeren of te specificeren dat het hun doel is om rechtszaken aan te spannen in Den Haag. Het nettoresultaat van de financiering was in verschillende gedocumenteerde gevallen het faciliteren van een reeks ontmoetingen tussen leden van deze organisaties met de hoofdaanklager van het ICC, Fatou Bensouda, en haar vertegenwoordigers.

In een reactie op dit voortdurende fenomeen verklaarde Anne Herzberg, juridisch adviseur van NGO Monitor: “De landen die aan deze organisaties doneren, moeten de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun acties, die in feite het vermogen van Israël belemmeren om haar burgers te beschermen tegen Palestijnse terreur.”*****************************
ENGLISH:

The International Criminal Court building at The Hague. Reuters

According to new research made available by NGO Monitor, several Palestinian organizations portraying themselves as independent promoters of human rights are being openly funded by European states, some of which categorize their support as “legal aid” in the full knowledge that this legal aid is being used to fund lawsuits against Israel in the International Criminal Court (ICC) at The Hague.

By Arutz Sheva

In several cases, European funding has facilitated meetings between the ICC Prosecutor and Palestinian "human rights" organizations.

A report in Wednesday’s edition of Yisrael Hayom singles out Switzerland, Sweden, The Netherlands, Denmark, and Ireland for their support of Palestinian organizations, prominent among which is one that titles itself “The Palestinian Center for Human Rights” (PCHR). According to NGO Monitor, PCHR was funded by Switzerland to the amount of $700,000 between 2018 and 2020, money that went directly to fund lawsuits opened at The Hague. PCHR’s contract with the Swiss government contained the stipulation that the organization would be required to “communicate with the General Prosecutor's Office of the Tribunal ... send documents, communicate with the Tribunal, and submit cases in international forums.”

Other European countries have also been supporting PCHR and other Palestinian NGOs, including one that openly states that its goal is to “flood the occupation with hundreds and thousands of lawsuits that will incriminate and convict it.”

Another example of a “human rights” organization being supported by European funds is Al Mezan, which describes itself as a “non-governmental human rights organization based in the Gaza Strip … that envisions a free and sovereign Palestinian society…” Based on reports in Arabic media as well as statements from Hamas and the PFLP, it appears that a number of senior officials in Al Mezan have direct affiliations with these terrorist groups. Al Mezan has also petitioned the ICC, using funding provided by The Netherlands.

NGO Monitor stresses that in many other cases, Palestinian organizations receive European funding for “legal activities” without even being required to detail their expenses or specify that their goal is to submit lawsuits at The Hague. The net result of the funding, in several documented cases, has been the facilitation of a series of meetings between members of these organizations with the chief ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, and her representatives.

Commenting on this ongoing phenomenon, Anne Herzberg, NGO Monitor’s legal adviser, stated: “The countries that donate to these organizations must take responsibility for the consequences of their actions, which are, effectively, to impede Israel’s ability to protect her citizens from Palestinian terror.”