02 oktober 2020

2020-10-02: Jom Kipoer getekend door antisemitisme in Scandinavië en Engeland - Yom Kippur marked by anti-Semitism in Scandinavia and England

Een van vele posters geplakt in het centrum van Stockholm rondom Jom Kipoer: ‘Wist u dat Joodse jongetjes op achtjarige leeftijd worden besneden, en dat de rabbijnen van de gemeenschap het bloed van hun penis zuigen? De Talmoed, het heiligste geschrift van de Joden, staat seks toe met kinderen vanaf drie jaar oud.’

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden heeft een dagenlange campagne van de Nordic Resistance Movement (NRM) het vizier gericht op Joodse gemeenschappen rondom Jom Kipoer, afgelopen maandag. In 20 steden werden Joden verbaal belaagd, en posters met antisemitische teksten geplakt. Op de Joodse feestdag werd ook een auto in het Engelse Bristol met een groot geel hakenkruis beklad.

Door CIDI

De oorspronkelijk Zweedse neonazistische groepering verklaarde als doel te hebben op Jom Kipoer ‘Noordse mensen bewust te maken van buitenlandse gebruiken en Zionistische overheersingsplannen in de hele Noordse regio’. De Nordic Resistance Movement is actief in heel Scandinavië, en verboden in Finland, waar zij afgelopen week nog een hoger beroepszaak bij het Finse Hooggerechtshof verloren. Bij de actie werden antisemitische posters geplakt in 20 steden in Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden.

‘Wij waren geschokt om te leren dat een politierechter in Oslo blijkbaar het lef had om posters die Joden beschuldigen van ‘dierenmishandeling, vrouwenmishandeling en pedofilie’ te beschrijven als “vrijheid van meningsuiting” … Dit is een direct dreigement aan de Joodse gemeenschap in drie Scandinavische landen. Blijkbaar heeft de politie van Oslo training in de aanpak van haat nodig,’ schreef Shimon Samuels van het Simon Wiesenthal Center in een open brief aan de Noorse premier Erna Solberg.

De NRM organiseerde in 2017 al eerder een demonstratie in Göteborg tegen Joden op Jom Kipoer, met zo’n 500 deelnemers. 22 leden van de groep, waaronder de organisatie van het protest, werden opgepakt na een gevecht met tegendemonstranten. In september werden bij een straatprotest tegen een andere extreemrechtse groepering in het Zweedse Malmö nog antisemitische Arabische leuzen geroepen.

Israelisch president veroordeelt Engelse autobekladding

Israelisch president Reuven Rivlin trok deze week aandacht voor een antisemitisch incident in Groot-Britannië, eveneens op Jom Kipoer. Bewoners van een straat in de wijk Kingswood in Bristol zagen tot hun schok op de feestdag een enorm hakenkruis geklad op de auto van hun buren. ‘Ik voel mij hier onwel van, zowel als Jood als mens,’ tweette buurtbewoner Nick Bayne.

‘Veroordelende woorden zijn niet genoeg. Wij hebben Holocausteducatie en -herdenking nodig, zodat regeringen en samenlevingen overal deze bedreiging voor Joden actief kunnen bestrijden,’ schreef de Israelisch president.

In december 2019 schorste de Britse Labour-partij Harriet Bradley, een wethouder uit Kingswood bij de gemeente Bristol, voor antisemitisme, nadat deze leden van de Jewish Voice for Labour op Facebook ‘de juiste soort Joden, namelijk linkse kiezers’ had genoemd.**************************
ENGLISH:

One of many posters pasted in the center of Stockholm around Yom Kippur: "Did you know that Jewish boys are circumcised at the age of eight, and that the rabbis of the community suck the blood from their penis? The Talmud, the most sacred scripture of the Jews, permits sex with children as young as three years old. "

Yom Kippur marked by anti-Semitism in Scandinavia and England
In Denmark, Iceland, Norway and Sweden, a day-long campaign by the Nordic Resistance Movement (NRM) focused on Jewish communities around Yom Kippur last Monday. In 20 cities, Jews were verbally harassed and posters with anti-Semitic texts were pasted. On the Jewish holiday, a car in Bristol, England, was also defaced with a large yellow swastika
.

By CIDI

The originally Swedish neo-Nazi group declared its goal on Yom Kippur "to make Nordic people aware of foreign customs and Zionist domination plans throughout the Nordic region." The Nordic Resistance Movement is active throughout Scandinavia, and banned in Finland, where it lost a further appeal to the Finnish Supreme Court last week. The promotion included anti-Semitic posters in 20 cities in Denmark, Iceland, Norway and Sweden.

'We were shocked to learn that a police judge in Oslo apparently had the guts to describe posters accusing Jews of' animal cruelty, woman abuse and pedophilia 'as' freedom of expression'… This is a direct threat to the Jewish community in three Scandinavian Nations. Apparently the Oslo police need training in dealing with hatred, "Simon Wiesenthal Center's Shimon Samuels wrote in an open letter to Norwegian Prime Minister Erna Solberg.

The NRM previously organized a demonstration in Gothenburg against Jews on Yom Kippur in 2017, with about 500 participants. 22 members of the group, including the organization of the protest, were arrested after a fight with counter-protesters. In September, anti-Semitic Arab slogans were shouted in a street protest against another far-right group in Malmö, Sweden.

Israeli president condemns English car smearing

Israeli President Reuven Rivlin this week drew attention to an anti-Semitic incident in Britain, also on Yom Kippur. Residents of a street in Bristol's Kingswood neighborhood were shocked to see a huge swastika painted on their neighbors' car on the holiday. "I feel unwell as a Jew and as a human being," tweeted local resident Nick Bayne.

"Words of judgment are not enough. We need Holocaust education and remembrance so that governments and societies everywhere can actively combat this threat to Jews, "the Israeli president wrote.

In December 2019, Britain's Labor Party suspended Harriet Bradley, a Kingswood councilor at Bristol City Council, for anti-Semitism after calling members of the Jewish Voice for Labor on Facebook "the right kind of Jews, namely left-wing voters."