06 oktober 2020

2020-10-06: Palestijnen gokken altijd op het verkeerde paard en betalen daar een prijs voor - Palestinians always gamble on the wrong horse and pay a price for it

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De voormalige hoofd van de inlichtingendienst en ambassadeur van Saudi-Arabië in de Verenigde Staten, Prins Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, veroordeelde de Palestijnse leiders omdat ze kritiek hadden op het besluit van sommige Golfstaten om de banden met Israël te normaliseren.

In een interview met de Saoedische televisie van Al Arabiya op maandag bestempelde de prins de kritiek van de Palestijnen als een ‘over de schreef’ en ‘verwerpelijk discours’. In het eerste deel van een driedelige uitzending van het interview zei de Saoedische prins:

De Palestijnse zaak is een rechtvaardige zaak, maar haar voorstanders zijn mislukkelingen, en de Israëlische zaak is onrechtvaardig, maar haar voorstanders hebben bewezen succesvol te zijn. Dat is een samenvatting van de gebeurtenissen van de afgelopen 70 of 75 jaar. Er is iets dat de opeenvolgende Palestijnse leiders historisch gemeen hebben: ze wedden altijd op de verliezende kant, en dat heeft een prijs. 

De Verenigde Arabische Emiraten tekenden in augustus een historische deal om de betrekkingen met Israël te normaliseren, en de Golfstaat Bahrein, een hechte Saoedische bondgenoot, volgde in september.

Palestijnen vrezen dat de maatregelen een al lang bestaand Arabisch vredesinitiatief zullen verzwakken dat oproept tot aanvaarding door Israël van de Palestijnse staat in ruil voor normale betrekkingen met Arabische staten.

PA-president Mahmoud Abbas zei dat de Palestijnse leiders het besluit van de VAE als ‘verraad’ beschouwen. De ervaren Palestijnse onderhandelaar Hanan Ashrawi zei dat de deal ‘een complete uitverkoop’ was.

Saudi-Arabië, de geboorteplaats van de islam, heeft niet direct gereageerd op de normalisatieovereenkomsten, maar heeft gezegd dat het zich blijft inzetten voor vrede op basis van het Arabische vredesinitiatief.

Prins Bandar wees op de decennialange steun van opeenvolgende Saoedische koningen aan de Palestijnse zaak en zei dat het Palestijnse volk moet onthouden dat het koninkrijk er altijd is geweest om hen hulp en advies te bieden:

Dit ondermaatse niveau van discours is niet wat we verwachten van ambtenaren die wereldwijde steun voor hun zaak willen krijgen.

Hoewel niet wordt verwacht dat Saudi-Arabië het voorbeeld van zijn bondgenoten in de Golf zal volgen, geloven experts en diplomaten dat het koninkrijk het publieke discours over Israël is gaan verschuiven.

De dochter van prins Bandar, prinses Reema bint Bandar, is de huidige Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten. Zij is daarmee ook de eerste vrouwelijke ambassadrice ooit van Saoedi-Arabië.

Welcome to the 21st century princess Reema!

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel ‘Palestinians always bet on the losing side and that comes at a price‘ van 6 oktober 2020 op de site van Israel Hayom

♦ naar een artikel “Former Saudi spy chief: Palestinian leaders have been ‘failures’ for 70 years” van 6 oktober 2020 op de site van The Times of Israel


********************************************
ENGLISH:

Saudi Arabia's former intelligence chief and ambassador to the United States, Prince Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, condemned the Palestinian leaders for criticizing some Gulf states' decision to normalize ties with Israel.

In an interview with Al Arabiya's Saudi television on Monday, the prince labeled the Palestinians' criticisms as "out of line" and "reprehensible discourse". In the first part of a three-part broadcast of the interview, the Saudi prince said

The Palestinian cause is a just cause, but its advocates are misguided, and the Israeli cause is unjust, but its advocates have proven successful. That's a summary of the events of the past 70 or 75 years. There is one thing that successive Palestinian leaders have historically in common: they always bet on the losing side, and that comes at a price.

The United Arab Emirates signed a historic deal in August to normalize relations with Israel, and the Gulf state of Bahrain, a close Saudi ally, signed in September.

Palestinians fear the measures will weaken a long-standing Arab peace initiative that calls for Israel's acceptance of the Palestinian state in exchange for normal relations with Arab states.

PA Chairman Mahmoud Abbas said Palestinian leaders regard the UAE's decision as "treason." Veteran Palestinian negotiator Hanan Ashrawi said the deal was "a complete sellout."

Saudi Arabia, the birthplace of Islam, has not responded directly to the standardization agreements, but has said it remains committed to peace based on the Arab Peace Initiative.

Prince Bandar pointed to the decades of support of successive Saudi kings for the Palestinian cause, saying the Palestinian people should remember that the kingdom has always been there to offer them help and advice:

This substandard level of discourse is not what we expect from officials seeking support for their cause.

While Saudi Arabia is not expected to follow the lead of its Gulf allies, experts and diplomats believe the kingdom has begun to shift public discourse about Israel.

Prince Bandar's daughter, Princess Reema bint Bandar, is the current Saudi Ambassador to the United States. She is also the first female ambassador of Saudi Arabia ever.

"Welcome to Princess Reema of the 21st Century!"

The fact is, you don't have to worry.

Sources: Brabosh
♦ to an article "Palestinians always bet on the losing side and that costs a price" dated October 6, 2020 on Israel Hayom's site
♦ to an article “Former Saudi spy chief: Palestinian leaders have been" failures "for 70 years from October 6, 2020 on The Times of Israel site