07 oktober 2020

2020-10-07: Ministers Israël en Emiraten ontmoeten elkaar in Berlijn - Ministers Israel and Emirates meet in Berlin

Ashkenazi en Bin Zayed groeten elkaar bij het Holocaust-monument in Berlijn.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Onder toeziend oog van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas hebben Gabi Ashkenazi en Abdullah bin Zayed al-Nahyan elkaar voor het eerst ontmoet in Berlijn. De drie ministers van Buitenlandse Zaken bezochten ook gezamenlijk het Holocaust-monument.

Door: CIDI

Na de bekendmaking van de normalisatie tussen Israel en de Verenigde Arabische Emiraten en de ondertekening van de Abraham-akkoorden is deze ontmoeting de volgende stap in de groeiende banden tussen beide landen. De ministers hebben gedurende de dag meerdere bilaterale overleggen gehad en hebben ook vergaderd met de Duitse functionarissen.

In de middag bezochten de drie ministers het Holocaust-monument in het centrum van Berlijn. Te midden van de betonnen stèles spraken zij over de zes miljoen Joden die zijn vermoord door de nazi’s, en benadrukten de ministers gezamenlijk het belang van herdenken, tolerantie en samenwerken. In het gastenboek schreef de Emiratische minister over het vreselijke lot van slachtoffers van de Holocaust en hij eindigde met de woorden ‘Never forget’. Dit was overigens het eerste bezoek van een minister van een Arabisch land aan het Holocaust-monument in de Duitse hoofdstad.

Na de vergaderingen spraken de drie ministers gezamenlijk voor de pers. Maas was trots dat de twee landen Berlijn hadden uitgekozen als locatie voor hun eerste ontmoeting. Hij benadrukte het belang van vertrouwen en tolerantie in de diplomatiek, en stelde dat deze een groot aandeel hebben in het succesvol opbouwen van een goede banden tussen staten. Maas benadrukte dat het vredesakkoord eindelijk eens goed nieuws uit het Midden-Oosten bracht.

Zowel Bin Zayed al-Nahyan als Ashkenazi benadrukten het grote belang van deze ontmoeting voor de toekomst van het Midden-Oosten. De Emiratische minister ziet hierin een nieuw begin, een van tolerantie, co-existentie en samenwerking. Hij ziet het als een gedurfde stap waarmee de problemen van de regio kunnen worden opgelost, mede dankzij de groeiende vrede, veiligheid en stabiliteit.

Ashkenazi roemt zijn collega uit de VAE voor zijn stap tot vrede en ook hij benadrukt het belang voor veiligheid en tolerantie in de regio. Hij kijkt uit naar een diepe samenwerking op vele fronten. De Israelische minister sprak ook de hoop uit voor vele Emirati’s die Israel en de heilige plaatsen in Jeruzalem zouden komen bezoeken, en hij voorziet ook vele Israelische toeristen in de VAE. Ten slotte riep Ashkenazi het Palestijnse leiderschap op om weer naar de onderhandelingstafel te komen, daar het nog langer uitstellen van het conflict alleen maar meer schade tot de regio zou berokkenen.


************************
ENGLISH:

Ashkenazi and Bin Zayed greet each other at the Holocaust memorial in Berlin.

Under the watchful eye of German Foreign Minister Heiko Maas, Gabi Ashkenazi and Abdullah bin Zayed al-Nahyan met for the first time in Berlin. The three foreign ministers also visited the Holocaust memorial together.

By: CIDI

Ashkenazi and Bin Zayed greet each other at the Holocaust memorial in Berlin.

Following the announcement of normalization between Israel and the United Arab Emirates and the signing of the Abraham Accords, this meeting is the next step in the growing ties between the two countries. Ministers had several bilateral consultations during the day and also met with German officials.

In the afternoon the three ministers visited the Holocaust memorial in the center of Berlin. Amid the concrete stelae, they spoke of the six million Jews murdered by the Nazis, and the ministers jointly emphasized the importance of commemoration, tolerance and cooperation. In the guestbook, the Emiratic minister wrote about the terrible fate of Holocaust victims and ended with the words "Never forget." Incidentally, this was the first visit of a minister from an Arab country to the Holocaust memorial in the German capital.

After the meetings, the three ministers spoke together for the press. Maas was proud that the two countries had chosen Berlin as the location for their first meeting. He stressed the importance of trust and tolerance in diplomacy, arguing that these play a large part in successfully building good ties between states. Maas emphasized that the peace agreement finally brought good news from the Middle East.

Both Bin Zayed al-Nahyan and Ashkenazi stressed the great importance of this meeting for the future of the Middle East. The Emiratic minister sees this as a new beginning, one of tolerance, coexistence and cooperation. He sees it as a bold step to solve the region's problems, thanks in part to growing peace, security and stability.

Ashkenazi praises his colleague from the UAE for his step towards peace and he also stresses the importance for security and tolerance in the region. He is looking forward to a deep collaboration on many fronts. The Israeli minister also expressed hope for many Emiratis who would come to visit Israel and the holy sites in Jerusalem, as well as foreseeing many Israeli tourists in the UAE. Finally, Ashkenazi called on the Palestinian leadership to return to the negotiating table, as delaying the conflict any longer would only do more damage to the region.