08 oktober 2020

2020-10-08: Fatah leert een volgende generatie om Israël te haten - Fatah educates another generation to hate Israel

Tekst op het bord: "Nee tegen normalisatie"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Fatah van Abbas zorgt ervoor dat aan Palestijnse middelbare schoolkinderen geleerd wordt dat het beleid van de PA is om vreedzame betrekkingen met Israël af te wijzen. De boodschap van de PA aan haar kinderen is: Nee tegen elke normalisering met Israël omdat het "verraad" is aan terroristen en moordenaars.

Bron: PMW - Palerstinian Media Watch - Nan Jacques Zilberdik

Studenten van een middelbare school voor meisjes in Qalqilya namen deel aan een evenement (foto hierboven) georganiseerd door Fatah's Shabiba Student Movement, waarbij de Shabiba coördinator er bij de meisjes de nadruk op legde dat de PA-leiding normalisering met Israël ziet als een daad tegen "het bloed van de tienduizenden martelaren" en de "heldhaftige gevangenen" d.w.z. terroristen en moordenaars van Israëliërs.  

“De coördinator van activiteiten op de meisjesscholen van Studentenbeweging Shabiba Hanaa, Al-Haj Hassan, legde de nadruk op de positie van het Palestijnse leiderschap en het Palestijnse volk, die normalisering met de Israëlische bezetting afwijzen. Ze legde uit dat normalisatie een verraad is aan de Palestijnse zaak, aan het bloed van de tienduizenden martelaren en aan de offers van de honderdduizenden heldhaftige gevangenen".
( Official PA Daily Al-Hayat Al-Jadida,  25 september 2020.)

  Palestinian Media Watch heeft de veroordeling door de PA van de recente vredesakkoorden van de VAE en Bahrein met Israël als "verraad" gedocumenteerd. Ook dat de PA en Fatah die gedeeltelijk op deze akkoorden reageren, zich met Hamas en andere terreurorganisaties hebben verenigd om de terreurstrategie te vernieuwen.  

Het volgende is een langer uittreksel van het verslag in de Official PA Daily. 

Krantenkop: "De [Fatah] Shabiba [Beweging] van Qalqilya organiseerde een activiteit tegen de normalisatie op de Al-A'amiriya High School voor Meisjes."
"De [Fatah] Shabiba Student Movement organiseerde een activiteit tegen de normalisatie op de Al-A'amiriya High School for Girls in Qalqilya, als onderdeel van het Shabiba Student [Movement's] onderwijsprogramma voor schoolstudenten en in het kader van de richtlijnen van het medisch protocol. Shabiba Student [Beweging] coördinator van de activiteiten op de meisjesscholen Hanaa Al-Haj Hassan, schoolhoofd Hanaa Ja'aydi, vertegenwoordigers van de Directie Onderwijs (d.w.z., afdeling van het Ministerie van Onderwijs van de PA), en vrouwelijke schoolstudenten namen deel aan de activiteit.
In haar toespraak benadrukte Hanaa Al-Haj Hassan de positie van het Palestijnse leiderschap en het Palestijnse volk, die normalisering met de Israëlische bezetting afwijzen (verwijst naar vredesakkoorden tussen Israël en de VAE en Bahrein; zie noot hieronder -Ed.). Ze legde uit dat normalisatie een verraad is aan de Palestijnse zaak, aan het bloed van de tienduizenden martelaren en aan de offers van de honderdduizenden heldhaftige gevangenen...
De vrouwelijke schoolstudenten namen deel aan een aantal activiteiten tegen de normalisatie, en de schooldirecteur bedankte de Shabiba-student [Beweging] voor het feit dat die het nationale bewustzijn onder de vrouwelijke studenten zeker wist te verspreiden".
[Official PA Daily,  Al-Hayat Al-Jadida, 25 september 2020]

 

 

***************************
ENGLISH:  

Text on sign:“No to normalization”‎

Abbas’ Fatah is making sure Palestinian high school children are taught the PA policy ‎to reject peaceful relations with Israel. The PA message to its kids: No to any ‎normalization with Israel because it is “betrayal” - of terrorists and murderers.‎  

By: PMW - Palerstinian Media Watch - Nan Jacques Zilberdik

Students at a high school for girls in Qalqilya participated in an event (photo above) ‎organized by Fatah’s Shabiba Student Movement during which the Shabiba ‎coordinator stressed to the girls that the PA leadership views normalization with Israel ‎as an act against “the blood of the tens of thousands of Martyrs” and the “heroic ‎prisoners” – i.e., terrorists and murderers of Israelis:‎  

“Shabiba Student [Movement] coordinator of activities at the schools for girls Hanaa Al-Haj Hassan emphasized the position of the Palestinian leadership and the Palestinian people, which rejects normalization with the Israeli occupation. She explained that normalization is a betrayal of the Palestinian cause, of the blood of the tens of thousands of Martyrs, and of the sacrifices of the hundreds of thousands of heroic prisoners.”
[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Sept. 25, 2020]  

Palestinian Media Watch has documented the PA’s condemnation of the UAE and ‎Bahrain’s recent peace agreements with Israel as “betrayal,” and that the PA and Fatah ‎reacting partly to these agreements have united with Hamas and other terror ‎organizations to renew terror strategy. ‎

The following is a longer excerpt of the report in the official PA daily:‎

Headline: “The [Fatah] Shabiba [Movement] of Qalqilya organized an activity against normalization at the Al-A’amiriya High School for Girls” “The [Fatah] Shabiba Student Movement organized an activity against normalization at the Al-A’amiriya High School for Girls in Qalqilya, as part of the Shabiba Student ‎‎[Movement’s] educational program for school students and in the framework of the medical protocol guidelines. Shabiba Student [Movement] coordinator of activities at the schools for girls Hanaa Al-Haj Hassan, school principal Hanaa Ja’aydi, representatives of the Directorate of Education (i.e., branch of the PA Ministry of Education), and female school students participated in the activity. In her speech, Hanaa Al-Haj Hassan emphasized the position of the Palestinian leadership and the Palestinian people, which rejects normalization with the Israeli occupation (refers to peace agreements between Israel and the UAE and Bahrain; see note below –Ed.). She explained that normalization is a betrayal of the Palestinian cause, of the blood of the tens of thousands of Martyrs, and of the sacrifices of the hundreds of thousands of heroic prisoners... The female school students participated in a number of activities against normalization, and the school principal thanked the Shabiba Student [Movement] for being sure to spread national awareness among the female students.”
[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Sept. 25, 2020]