08 oktober 2020

2020-10-08: Vuur, rook veroorzaakt ‘Blood-Moon’ in Californië, zoals geprofeteerd door Joel - Fire, Smoke Causes ‘Blood-Moon’ in California as Prophesied by Joel

The sun shall turn into darkness And the moon into blood. Joel 3:4 (The Israel BibleTM)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De rook die afkomstig is van de bosbranden in Californië heeft de afgelopen weken de lucht rood geschilderd. Dat effect had een nogal opvallende visuele impact tijdens de nacht.

Door: | Oct 8, 2020 | Biblical News

Een 'bloedmaan' komt op boven de nachtelijke hemel van Californië...

Het resultaat was een volle maan die op 30 september een felle rode kleur kreeg.  Igor A Chicherin plaatste een time-lapse video op Instagram die een rode maan laat zien die opkomt over Mount Shasta in Siskiyou County, Californië. Het spektakel werd zelfs buiten Californië gezien. Dylan Robichaud, een door de National Weather Association gecertificeerde meteoroloog in Eugene, Oregon, rapporteerde op die datum dat de maan "vanmorgen oranje leek door de rook in de bovenste atmosfeer van de branden in Californië".


Wat de Bijbel zegt over bloedmanen

De profetie van de bloedmaan wordt in het boek van Joël genoemd als een voorloper van de Messias en de uiteindelijke verlossing:

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende (Joël 2:31 HSV)

Interessant is dat de profeet in de vorige passage ook vuur en pilaren van rook ziet als een aanloop naar de bloedmaan.

Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen.(Joël 2:30 HSV)

Volgens Rabbi Jakov Aberjil van de Kiruv Livavot (die de harten dichterbij brengt) organisatie, verwijst de passage naar het tijdperk van Gog en Magog wanneer God de natuurlijke gebeurtenissen van de wereld verandert om de vijanden van Israël te verwarren, omdat de maan "de hemel niet langer zal verlichten", zei de rabbijn.

Een verandering in het natuurlijke verloop van de gebeurtenissen in de wereld

Alle naties die proberen het volk van Israël te schaden, zal God hen laten zien zien, dat "de zon niet schijnt, de maan verandert in bloedrood, alles zal voor hen op zijn kop worden gezet".

Maar de rabbijn bood een zilveren randje aan het voorteken dat zegt: "Zij die het pad van Hasjem kiezen, zullen niet lijden."

Volgens een recente online studie is Californië, de thuisbasis van de Hollywood filmindustrie en werd gerangschikt als een van de meest "zondige" staten in het land. De categorieën omvatten woede en haat (wraak ), excessen en ondeugden ( vraatzucht ), jaloezie ( afgunst ), hebzucht, lust, luiheid ( gemakzucht ) en ijdelheid ( hoogmoed ).***********************
ENGLISH:

The sun shall turn into darkness And the moon into blood. Joel 3:4 (The Israel BibleTM)

The smoke emanating from California’s brush-fires have painted the sky red in recent weeks. That effect had a rather striking visual impact during the night.

By: | Oct 8, 2020 | Biblical News

A ‘blood moon’ rises over California’s night sky

The result was a full moon turned a bright shade of red on September 30.  Igor A Chicherin posted a time-lapse video on Instagram which shows a red moon rising over Mount Shasta in in Siskiyou County, California. The spectacle was even seen outside of California as well. Dylan Robichaud, a National Weather Association certified meteorologist in Eugene, Oregon, reported on that date that the moon “appeared orange this morning due to the smoke in the upper atmosphere from the California fires.”


What the Bible says about blood moons

The prophecy of the blood moon is mentioned in the book of Joel as a precursor to the Messiah and final redemption:

The sun shall turn into darkness And the moon into blood. (Joel 3:4)

Interestingly, in the previous passage, the prophet also envisions fire and pillars of smoke as a lead-up to the blood moon.

Before the great and terrible day of Hashem comes,* I will set portents in the sky and on earth: Blood and fire and pillars of smoke; (Joel 3:3)

In this instance, fire and smoke certainly caused the “blood moon’s” appearance to take shape.

According to Rabbi Yakov Aberjil of the Kiruv Livavot (bringing hearts closer) organization, the passage refers to the era of Gog and Magog when God changes the natural events of the world to confuse Israel’s enemies as the moon “will no longer illuminate the sky” the rabbi said.

A change in the world’s natural occurrence of events

All the nations that try to harm the people of Israel, God will show then that “the sun doesn’t shine, the moon turns to blood red, everything will be turned upside down for them.”

But the rabbi offered a silver lining to the omen saying that: “Those who choose the path of Hashem, will not suffer.”

California, home to the Hollywood movie industry, was ranked as one of the most “sinful” states in the country, according to a recent online study. The categories include anger and hatred (wrath), excesses and vices (gluttony), jealousy (envy), greed, lust, laziness (sloth)and vanity (pride)