12 oktober 2020

2020-10-12: Israelisch kabinet stemt unaniem voor vredesdeal met Emiraten - Israeli cabinet unanimously votes for peace deal with Emirates

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Weken na de officiële ondertekening van de Abraham-akkoorden door premier Netanyahu in Washington, D.C., is het vredesakkoord nu ook goedgekeurd door het kabinet. Unaniem stemden alle leden in met vrede met de Verenigde Arabische Emiraten, het derde Arabische land dat vrede sluit met Israël.

Door:CIDI - LUUK SMIT

Voor de stemming heeft premier Netanyahu nog telefonisch contact gehad met de Emiratische kroonprins Mohammed bin Zayed, en zij nodigden elkaar uit om respectievelijk naar Abu Dhabi en Jeruzalem te komen. Maar eerst zou hij nog een delegatie vanuit de VAE ontvangen in Israël. Beide leiders keken uit naar een goede samenwerking, om zo de vrede te verspreiden in het Midden-Oosten.

Netanyahu stelde dat de deal er kwam wegens de kracht van Israel, en de gedeelde Iraanse dreiging. Zo verwacht hij ook nog meer deals tussen Israël en Arabische landen. Benny Gantz, minister van Defensie en ‘alternatieve premier’, was ook te spreken over het vredesakkoord. In zijn ogen versterkt deze vrede de veiligheid van Israël in de regio. Net als Netanyahu sprak Gantz de hoop uit voor meer vredesakkoorden tussen Arabische landen en de Joodse staat. De deal met Bahrein wordt later in stemming gebracht, daar de volledige deal nog niet helemaal is uitgewerkt.

Beide partijen hopen de banden aan te halen op gebied van technologie, toerisme, economische zaken, volksgezondheid en handel. Beide landen benadrukken hun eigen tolerantie als het gaat om religie, iets wat ook te zien was tijdens de ondertekening in de Amerikaanse hoofdstad. Opvallend is wel dat de deal niet spreekt over moeilijke kwesties als de situatie op de Westelijke Jordaanoever, de Tempelberg of Gaza. De Palestijnse Autoriteit en Hamas wezen het akkoord af en noemden het een verraad en een dolksteek in de rug.

Er wordt verwacht dat de Knesset op donderdag ook in grote meerderheid akkoord zal gaan met het vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten.****************************
ENGLISH:

Weeks after Prime Minister Netanyahu's official signing of the Abraham Accords in Washington, D.C., the peace deal has now also been approved by the cabinet. All members unanimously agreed to peace with the United Arab Emirates, the third Arab country to make peace with Israel.

By: CIDI - LUUK SMIT

Before the vote, Prime Minister Netanyahu has had telephone contact with Emirati Crown Prince Mohammed bin Zayed, and they invited each other to come to Abu Dhabi and Jerusalem respectively. But first he would receive a delegation from the UAE in Israel. Both leaders looked forward to working together to spread peace in the Middle East.

Netanyahu said the deal came because of Israel's strength and the shared Iranian threat. He also expects more deals between Israel and Arab countries. Benny Gantz, defense minister and "alternative prime minister", also welcomed the peace deal. In his view, this peace strengthens Israel's security in the region. Like Netanyahu, Gantz expressed hope for more peace deals between Arab countries and the Jewish state. The deal with Bahrain will be put to a vote later, as the full deal has not yet been fully worked out.

Both sides hope to strengthen ties in technology, tourism, economic affairs, public health and trade. Both countries emphasize their own tolerance when it comes to religion, which was also seen during the signing in the US capital. It is striking that the deal does not address difficult issues such as the situation in the West Bank, the Temple Mount or Gaza. The Palestinian Authority and Hamas rejected the deal, calling it a betrayal and a stab in the back.

The Knesset is also expected to agree by a large majority to the peace agreement between Israel and the United Arab Emirates on Thursday.