12 oktober 2020

2020-10-12: Exacte locatie van massagraf van Babi-Jar in Oekraïne 79 jaar later vastgelegd​​ - Exact location of Babi-Yar mass grave in Ukraine recorded 79 years later

Na de massamoord in Babyn Yar van september 1941 waarbij 33.771 Joden werden vermoord met kogels, trachten Duitse soldaten en hun Oekraïense collaborateurs alle sporen uit te wissen van de judeocide. De Russen zullen na de oorlog hun werk nadien voltooien “alsof er nooit iets was gebeurd” [beeldbron: TOI]

In Oekraïne gebruikt nazi-oorlogsmisdadenexpert 3D-simulatie en luchtfotografie om het Holocaust-ravijn onder de stad Kiev te lokaliseren. Het Babyn Yar Holocaust Memorial Center staat gepland voor 2026.

De Duitse ‘aktion’ bij Babyn Yar was het grootste bloedbad in de open lucht tijdens de zogenaamde ‘Holocaust met kogels’, maar de precieze locatie van de tweedaagse nazi-gruweldaad bleef bijna 80 jaar verborgen. Pas in de afgelopen maanden werden honderden puzzelstukjes in elkaar gezet door Martin Dean, een voormalig Scotland Yard-onderzoeker die gespecialiseerd is in nazi-oorlogsmisdaden.

Door de inspanningen van Dean en het Babyn Yar Holocaust Memorial Center (BYHMC) werd een 3D-simulatie van de plaats van het bloedbad – toen en nu – gemaakt. ‘Ik geloof dat mijn werk veel verder gaat dan het eerdere begrip van historici die aan dit onderwerp hebben gewerkt‘, zei Dean in een interview met The Times of Israel.

Gedurende 36 uur eind september 1941 gaven de Duitse bezetters van Kiev de joden opdracht zich te melden voor wat leek op deportatie. De mars naar de buitenwijken van de stad leidde echter naar Babyn Yar – Grootmoeders Ravijn, ook bekend als Babi Yar – waar Duitsers en Oekraïners 33.771 mensen afslachtten, volgens een bewaard gebleven SS-rapport. De meeste slachtoffers waren vrouwen, kinderen en ouderen.

In de daaropvolgende maanden werden minstens 70.000 mensen vermoord in het ravijn, onder wie Romani’s, Oekraïense nationalisten en Sovjet krijgsgevangenen. De moordoperaties werden stopgezet in 1943, toen Berlijn het bevel gaf alle massa-executieplaatsen op te graven zodat de lijken konden worden vernietigd.

Onderzoeker Martin Dean legde uit:

De Duitsers waren bang dat de Sovjets dergelijk bewijsmateriaal voor propagandadoeleinden zouden gebruiken. Ironisch genoeg is een deel van wat we weten over de locaties van de schietpartijen afkomstig van ongeveer een dozijn voormalige gevangenen die de lijken verbrandden, maar er vervolgens in slaagden te ontsnappen net voordat de nazi’s van plan waren ze te doden.

Na de nederlaag van Duitsland in 1945 onderdrukte de Sovjet-Unie de herinnering aan de Joodse genocide. Het nationale beleid was om de verschillen tussen de slachtoffers van het nazisme uit te wissen, waaronder het ‘wissen’ van het ravijn zelf door het te vullen met steenpulp en andere vormen van stortplaats. Die veranderingen maakten plaats voor wat vandaag boven op het ravijn ligt: appartementsgebouwen, een straat, een park en verschillende bescheiden gedenktekens.

Babyn Yar is een symbool van de inspanningen van de Sovjet-Unie om herinneringen fysiek uit te wissen“, zei mensenrechtenicoon Natan Sharansky tijdens een herdenking op 29 september. Tijdens de bijeenkomst beloofde de Oekraïense regering het herdenkingscentrum te steunen. “[Sovjetleiders] namen het meest tragische deel van onze geschiedenis en probeerden het te laten verdwijnen. Dankzij een onafhankelijk Oekraïne is het beleid volledig veranderd in de richting van de herinnering aan de Holocaust”, zei Sharansky.

Het herinneringscentrum werd grotendeels gefinancierd door Russisch-Joodse filantropen en heeft publiciteit gekregen voor een controversieel plan om Virtual Reality (VR) te gebruiken. Maar er zijn ook mijlpalen in het onderzoek geweest, waaronder het verzamelen van 900 voorheen onbekende namen van slachtoffers, evenals inzicht in de verdwenen topografie van het ravijn.

 Kiev, Oekraïne 29 september 2019 aan het Menorah-monument bij het Babyn Yar (Babi Yar) Holocaust Memoriaal, tijdens een rouwceremonie ter gelegenheid van de 78ste verjaardag van het begin van executie van ca. 33.771 Joden in september 1941 [beeldbron: Sergei Supinsky/AFP]

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Matt Lebovic “Mystery solved: Babyn Yar massacre location pinpointed after 79 years” van 11 oktober 2020 en een artikel “In eastern Europe, when Nazis killed Jews, a ‘carnival atmosphere’ prevailed” van 19 april 2018 op de site van The Times of Israel
♦ een artikel op deze blog “Babi Yar, Oekraïne: 80 jaar later geven onderzoekers de slachtoffers weer een gezicht” en een artikel “President van Oekraïne ondersteunt de bouw van het Holocaustmonument van Babi-Yar” van 31 juli 2020


*************************
ENGLISH:

After the mass murder in Babyn Yar in September 1941, in which 33,771 Jews were murdered with bullets, German soldiers and their Ukrainian collaborators try to cover all traces of the Judeocide. After the war, the Russians will complete their work "as if nothing had ever happened" [image source: TOI]

In Ukraine, Nazi war crime expert uses 3D simulation and aerial photography to locate the Holocaust ravine beneath the city of Kiev. The Babyn Yar Holocaust Memorial Center is scheduled to open in 2026.

The German "action" at Babyn Yar was the largest open-air massacre in the so-called "Holocaust with bullets," but the precise location of the two-day Nazi atrocity remained hidden for nearly 80 years. Only in recent months were hundreds of puzzle pieces put together by Martin Dean, a former Scotland Yard investigator specializing in Nazi war crimes.

Through the efforts of Dean and the Babyn Yar Holocaust Memorial Center (BYHMC), a 3-D simulation of the site of the massacre - then and now - was created. "I believe my work goes well beyond the previous understanding of historians who have worked on this topic," Dean said in an interview with The Times of Israel.

For 36 hours in late September 1941, the German occupiers of Kiev ordered the Jews to report for what appeared to be deportation. However, the march to the outskirts of the city led to Babyn Yar - Grandmother's Ravine, also known as Babi Yar - where Germans and Ukrainians massacred 33,771 people, according to a preserved SS report. Most of the victims were women, children and the elderly.

In the months that followed, at least 70,000 people were murdered in the ravine, including Romanis, Ukrainian nationalists and Soviet prisoners of war. The assassination operations were halted in 1943, when Berlin ordered all mass execution sites to be excavated so that the bodies could be destroyed.

Researcher Martin Dean explained:
The Germans were concerned that the Soviets would use such evidence for propaganda purposes. Ironically, some of what we know about the locations of the shootings comes from about a dozen former prisoners who burned the corpses but then managed to escape just before the Nazis planned to kill them.

After the defeat of Germany in 1945, the Soviet Union suppressed the memory of the Jewish genocide. National policy was to obliterate the differences between the victims of Nazism, including "clearing" the ravine itself by filling it with rock pulp and other forms of landfill. Those changes gave way to what today lies atop the ravine: apartment buildings, a street, a park and several modest memorials.

"Babyn Yar is a symbol of the Soviet Union's efforts to physically erase memories," human rights icon Natan Sharansky said at a September 29 memorial. During the meeting, the Ukrainian government pledged to support the memorial center. “[Soviet leaders] took the most tragic part of our history and tried to make it disappear. Thanks to an independent Ukraine, policy has completely shifted towards Holocaust memory, ”said Sharansky.

The memorial center was largely funded by Russian Jewish philanthropists and has received publicity for a controversial plan to use Virtual Reality (VR). But there have also been milestones in the investigation, including the collection of 900 previously unknown names of victims, as well as insight into the vanished topography of the ravine.

Kiev, Ukraine September 29, 2019 at the Menorah Memorial at the Babyn Yar (Babi Yar) Holocaust Memorial, during a mourning ceremony on the occasion of the 78th anniversary of the start of the execution of approx. 33,771 Jews in September 1941 [image source: Sergei Supinsky / AFP]

Sources: Brabosh
♦ to an article by Matt Lebovic “Mystery solved: Babyn Yar massacre location pinpointed after 79 years” from October 11, 2020 and an article “In eastern Europe, when Nazis killed Jews, a 'carnival atmosphere' prevailed” from April 19, 2018 at the site of The Times of Israel
♦ an article on this blog “Babi Yar, Ukraine: 80 years later, researchers give the victims a face again” and an article “President of Ukraine supports the construction of the Babi-Yar Holocaust Memorial” from 31 July 2020