13 oktober 2020

2020-10-13: Coronabesmettingen in Israël omlaag, exitstrategie lockdown bekendgemaakt - Corona infections in Israel down, lockdown exit strategy announced

Foto: EPA

Nederlands - English

NEDERlANDS:

Nu de inmiddels wekenlange lockdown in Israel heeft geleid tot een sterke terugname in nieuwe besmettingsgevallen, heeft de regering gisteren een exitstrategie bekendgemaakt. Een stappenplan van negen fases moet leiden tot een afname aan ingrijpende coronamaatregelen én een derde besmettingsgolf voorkomen. Elke fase duurt in principe twee weken, als de besmettingscijfers beperkt blijven, en gaat gepaard met verdere versoepeling van de momenteel zeer strenge regels. Maar hoewel het aantal nieuwe patiënten minder snel toeneemt, heeft de zorg het nog steeds drukker dan ooit.

Bron CIDI

Er is haast een adventskalender van versoepelingen aangekondigd, mits het de goede kant blijft opgaan met het aantal besmettingen:

De eerste fase van de exitstrategie voor de lockdown begint volgende week, met het heropenen van kleuterscholen, luchthaven Ben Goerion, en werkplekken zonder interactie met het algemene publiek. Vanaf volgende week is ook het thuis bezoeken van naaste familieleden toegestaan, en mogen Israeli’s weer verder dan een kilometer van hun woning reizen. Ook protesten tegen de regering mogen dan zonder al teveel beperkingen doorgaan. 

Fase twee, vanaf 2 november, is het hervatten van les op scholen voor de jongste klassen van het basisonderwijs. Vanaf dan mogen ook weer afspraken gemaakt voor niet-medische behandelingen en alternatieve geneeskunde.

Fase drie begint 15 november, als het aantal nieuwe besmettingen per dag dan is gezakt tot 500 of minder. In dat geval mogen markten en winkelcentra open, synagogen, en werkplekken die wél bezocht worden door klanten.

Fase vier begint 29 november, mits er minder dan 250 nieuwe gevallen per dag getest worden, én mits het percentage positieve tests dan onder de 2% ligt. In dat geval zullen cafés, restaurants en sportscholen open mogen.

Fase vijf, vanaf 13 december: heropenen van zwembaden en hotels.

Fase zes, gepland vanaf 27 december, is het heropenen van scholen voor de oudere basisschoolleerlingen, middelbare scholen en onderwijsinstellingen.

Fase zeven begint 10 januari 2021 en bestaat uit het heropenen van de culturele sector, musea, tentoonstellingen en openbare voorstellingen.

Fase acht, vanaf 24 januari, is het toestaan van bruiloften en andere grote evenementen.

Fase negen, 7  februari, is de geplande datum voor het hervatten van sportwedstrijden met publiek, en het heropenen van nachtclubs.

Kritiek op prioriteiten

Veel ophef ontstond vrijwel gelijk na de aankondiging van elk punt op het programma. Voorzitter Merom Schiff klaagde dat het land “een hele generatie kinderen afschreef” door scholen voor de meeste kinderen zo lang gesloten te houden. Verenigd Tora Jodendom eiste dat bruiloften al vanaf zondag weer zouden mogen. Enkele ultraorthodoxe scholen hebben aangekondigd vroeger dan deze tijdsplanning hun volledige lesprogramma te willen hervatten.

Volgens ‘coronatsaar’ Ronni Gamzu zullen in elk geval de eerste fases van het plan op een landelijk niveau worden uitgevoerd. Dan is het mogelijk dat de lockdown op bepaalde plekken versoepeld wordt volgens deze exitstrategie, maar dat strengere maatregelen blijven gelden in risicogebieden, zogenaamde ‘rode’ steden met hoge besmettingscijfers.


*************************
ENGLISH:

Photo: EPA

With the now weeks-long lockdown in Israel leading to a strong reversal in new contamination cases, the government announced an exit strategy yesterday. A step-by-step plan of nine phases must lead to a reduction in drastic corona measures and prevent a third wave of contamination. In principle, each phase lasts two weeks, if contamination figures remain limited, and is accompanied by further relaxation of the currently very strict rules. But while the number of new patients is growing less quickly, healthcare is still busier than ever.

Source CIDI

An Advent calendar of easing has almost been announced, provided the number of infections continues in the right direction:

The first phase of the lockdown exit strategy begins next week, with the reopening of kindergartens, Ben Gurion Airport, and workplaces without interacting with the general public. Starting next week, visiting close relatives will also be allowed, and Israelis will be allowed to travel further than a mile from their homes. Protests against the government may also continue without too many restrictions.

Phase two, from November 2, is the resumption of teaching in schools for the youngest classes of primary education. From then on, agreements may again be made for non-medical treatments and alternative medicine.

Phase three begins November 15, when the number of new infections per day has dropped to 500 or less. In that case, markets and shopping centers may open, synagogues, and workplaces that are visited by customers.

Phase four begins November 29, provided that fewer than 250 new cases are tested per day, and that the percentage of positive tests is below 2%. In that case, cafes, restaurants and gyms will be allowed to open.

Phase five, from December 13: reopening of swimming pools and hotels.

Phase six, scheduled for December 27, is to reopen schools for the older primary, secondary and educational institutions.

Phase seven begins January 10, 2021 and consists of the reopening of the cultural sector, museums, exhibitions and public performances.

Phase eight, starting January 24, is to allow weddings and other major events.

Phase Nine, February 7, is the scheduled date for resuming sports matches with the public and reopening nightclubs.

Criticism of priorities

Much commotion arose almost immediately after the announcement of every item on the program. Chairman Merom Schiff complained that the country was "writing off a whole generation of children" by keeping schools closed to most children for so long. United Torah Judaism demanded that weddings should be allowed again from Sunday. Some ultra-Orthodox schools have announced their intention to resume their full curriculum earlier than this timetable.

In any case, according to "coronatsaar" Ronni Gamzu, the first phases of the plan will be implemented at a national level. Then it is possible that the lockdown will be relaxed in certain places according to this exit strategy, but that stricter measures will continue to apply in risk areas, so-called 'red' cities with high contamination rates