13 oktober 2020

2020-10-13: De Staat Israël: Een verdeeld huis? - A House Divided?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Drieduizend jaar na de splitsing van Israël in twee koninkrijken, onthult de Consensus Index van het Israeli Congress opnieuw een grimmig beeld van verdeeldheid in de Israëlische samenleving langs religieuze, etnische, ideologische en politieke lijnen.

Bron: IsraelToday.nl

Enkele voorbeelden:
♦ 41 procent van de rechtsen denkt dat het proces tegen Netanyahu in werkelijkheid tegen geheel rechts is gericht.
♦ 49 procent van de Joden denkt, dat de Arabieren de status-quo identiteit van de Israëlische samenleving bedreigen (tegenover 14 procent van de Arabieren die dat van de jJoden denken).
♦ 50 procent van de rechtsen denkt dat Joodse Israëlische linksen de identiteit van de samenleving bedreigen (tegenover 33 procent van de linksen die dat denken van rechtsen).
♦ 35 procent van de seculiere Israëli's denkt, dat de orthodoxe religieuzen de identiteit van de Staat bedreigen (tegenover 8 procent van de religieuzen die hetzelfde denken over de seculieren).

Deze conclusies komen voort uit de bevindingen van de Nationale Consensus Index die door het Israeli Congress is gepubliceerd, op basis van een lange­termijn­studie, die is uitgevoerd door onderzoekers van de Bar Ilan Universiteit. De studie onderzocht de relaties tussen de diverse groepen in de Israëlische samenleving, met inbegrip van actuele kwesties.

Het onderzoek werd gepubliceerd vooruitlopend op de lancering van een initiatief dat het 'Comité van het Volk' wordt genoemd. Het doel is om de digitale ruimte te gebruiken om zich te verenigen, en een basis van gemeenschappelijke overeenstemming te bereiken tussen de verschillende vleugels van de Israëlische samenleving, rond de bestaande geschillen. De lancering was gekoppeld aan het Loofhuttenfeest. Het platform is vergelijkbaar met de Ushpizin, de gewoonte van gastvrijheid waarbij gasten van allerlei aard worden uitgenodigd om samen te feesten in elkaars loofhutten.

Israëlische politieagenten botsen met ultraorthodoxe Joodse mannen tijdens een demonstratie. (Archieffoto: Yonatan Sindel/Flash90)

De belangrijkste bevindingen van de studie - een momentopname van de vijandigheid en de menings­verschillen in de Israëlische samenleving Sociale cohesie in Israël is belangrijk voor Israëli's, maar ze zijn pessimistisch over hun vermogen om geschillen te overbruggen. Ongeveer 62 procent van de Israëli's denkt dat de Israëlische samenleving verdeeld is, waarbij de regering, het rabbinaat en het Hooggerechtshof de factoren zijn die de Israëli's als het meest verdelend beschouwen. Uit het onderzoek blijkt dat sociale cohesie in Israël belangrijker is voor linksen (82 procent) dan voor rechtsen (75 procent). In de ogen van de respondenten dienen het leger en de veiligheidscrises om het volk te verenigen, terwijl het rabbinaat, de regering en het Hooggerechtshof als oorzaak van verdeeldheid worden gezien.

De identiteit van de Israëlische samenleving ♦ 49 procent van de Joden denkt dat de Arabieren de status-quo identiteit van de Israëlische samenleving bedreigen. Dit blijkt doordat 40 procent van de Joden niet vindt dat aan Arabieren volledige burgerrechten moeten worden gegarandeerd, en 35 procent vindt dat de invloed van de Arabieren op het publieke debat beperkt moet worden. ♦ Ongeveer 50 procent van de rechtsen denkt dat de linksen de identiteit van de Israëlische samenleving bedreigen. ♦ 35 procent van de seculiere mensen denkt dat orthodoxe religieuze mensen de identiteit van de Staat bedreigen (vergeleken met 8 procent van de religieuze mensen die dat denken over seculiere mensen).


Een ultra orthodoxe Jood passeert een Arabier bij de Damascuspoort in de oude stad van Jeruzalem. (Archieffoto Yossi Zamir/Flash90)

Bereidheid om geweld te gebruiken ♦ 34 procent van de Joden is bereid om geweld te gebruiken tegen Arabieren. ♦ 17 procent van de mensen die zichzelf als rechts beschouwen is bereid geweld te gebruiken tegen linksen. ♦ 10 procent van de seculiere mensen is bereid geweld te gebruiken tegen religieuze mensen (tegenover 3 procent van de religieuze mensen).

Diaspora-Jodendom ♦ Meer dan de helft van de Israëli's verwacht dat de diaspora Joden Israël niet publiekelijk bekritiseren.

Huidige politieke situatie ♦ Slechts 31 procent is blij dat er een eenheidsregering aan de macht is. ♦ 41 procent van de rechtsen gelooft dat het proces tegen Netanyahu in werkelijkheid tegen geheel rechts is gericht; slechts 5 procent van de linkse partijen denkt dat dit het geval is. ♦ 31 procent van alle Israëli's (46 procent van alle rechtsen en 8 procent van alle linksen) geloven dat er een 'deep state' bestaat, een bureaucratische schaduwregering in Israël die tegen de wil van de gekozen volks­vertegen­woordi­gers in handelt. ♦ Slechts 9,5 procent van de respondenten vindt dat de aanklachten tegen Netanyahu de topprioriteit van de regering moeten zijn.

'Onderzoek op lange termijn onthult dat de Israëlische samenleving tegen zijn wil ontaardt in een afgrond van verdeeldheid', verklaren dr. adv. Gilad Weiner, directeur van het Israeli Congress en prof. Shachar Lifshitz, een van de auteurs van de studie. 'We zien mensen pogingen ondernemen, naar vergaderingen komen, demonstreren, actief zijn, maar hun optimisme neemt af. Er is een gebrek aan leider­schap, wat leidt tot wantrouwen en geen verwachting geeft van over­een­stemming en een gemeen­schappe­lijke toekomst,' vervolgden ze.

'Naast de groeiende verdeeld­heid en vijandig­heid is de verergering van de politiek-ideologische verdeeldheid een bijzonder verontrustende bevinding. De omvang ervan is vrijwel gelijk aan die van de nationalistische [Joods-Arabische] kloof. De ideo­logische kloof komt tot uiting in het feit dat de eenheids­regering niet het vertrouwen van het publiek wint, en als een van de meest verdeeld­heid zaaiende organen in de Israëlische samenleving wordt gezien. Een-derde van het publiek gelooft dat het wordt geregeerd door een schaduw-mechanisme,' zei dr. Yulia Elad-Shtrenger van de afdeling Politieke Wetenschappen van de Bar Ilan Universiteit, een van de auteurs van de studie.

De steekproef werd uitgevoerd in juni-juli 2020 onder 1003 ondervraagden van 17 tot 70 jaar uit alle delen van de Israëlische samenleving. Het Israeli Congress for Judaism and Democracy is een joint venture van de Bar Ilan Universiteit en de Menomedin Foundation, opgericht om de belangrijkste uitdaging van de huidige Israëlische samen­leving aan te pakken: de voort­durende spanning tussen de Joodse identiteit en de democratische identiteit, met als voorgestelde sleutel tot het overbruggen van deze fundamentele spanning een breed openbaar proces van het opbouwen van overeenstemming.

* Opmerking van de redacteur: Volgens de Joodse traditie werd de Tweede Tempel in 70 na Christus vernietigd als gevolg van de interne verdeeldheid binnen Israël van een soort die 'Sin'at Chinam' wordt genoemd - een ongegronde haat. Een nieuwere Joodse traditie zegt dat het herstel van Israël zal plaatsvinden vanwege 'Ahavat Chinam', een onverdiende liefde. (Zie ook Johannes 15:25)

Hoewel sommige van de auteurs misschien atheïstisch waren, is dit overzicht een wanhopige oproep tot gebed om 'als broeders tezamen te wonen' (Psalm 133:1-3).*****************************
ENGLISH

A House Divided?
Illustration - Nati Shohat/Flash90

In Bible times, one generation after David and Solomon, Israel split into two kingdoms. That split lasted a few hundred years and was only really “solved” by exile. Today, three thousand years later, the Consensus Index of the Israeli Congress again reveals a grim picture of division in Israeli society along religious, ethnic, ideological and political lines. For example:

Source: IsraelToday.co.il

Forty-one percent (41%) of right-wingers think that Netanyahu’s trial is really aimed against the entire right.

Forty nine percent (49%) of Jews think that Arabs are threatening the status quo identity of Israeli society (compared to 14% of Arabs who think so of Jews).

Fifty percent (50%) of right-wingers think Jewish Israeli leftists are threatening the identity of society (compared to 33% of leftists who think so of right-wingers).

Thirty-five percent (35%) of secular Israelis think the orthodox religious are threatening the identity of the state (compared to 8% of religious people who think the same regarding the secular).

The above conclusions emerge from the findings of the National Consensus Index published by the Israeli Congress, based on a long-term study conducted by Bar Ilan University researchers. The study examined relations among the various groups in Israeli society, including current issues. The survey was published in anticipation of the launch of an initiative called the “Committee of the People.” Its goal is to use digital space to unite, and reach a basis of common agreement among the varying wings of Israeli society, around the existing disputes. The launch was tied to Sukkot – the Feast of Tabernacles. The platform is similar to the Ushpizin hospitality custom during which guests of all kinds are invited to celebrate together in each others’ tabernacle booths.


Archive Picture – Israeli police officers clash with ultra-Orthodox Jewish men during a demonstration - Yonatan Sindel/Flash90

Main findings of the study – a snapshot of the hostility and disagreements that exist in Israeli society:

Social cohesion in Israel is important to Israelis, but they are pessimistic about their ability to bridge disputes. About 62% of Israelis think that Israeli society is divided, with the government, the rabbinate and the Supreme Court being the factors that Israelis consider the most divisive. The survey shows that social cohesion in Israel is more important for leftists (82%) than for right-wingers (75%). In the eyes of the respondents, the army and security crises serve to unite the people, whereas the rabbinate, the government and the Supreme Court are seen as causing division.

>span class="tm8">: 49% of Jews think that Arabs are threatening the status quo identity of Israeli society. This is expressed in that 40% of Jews do not believe that full civil rights should be guaranteed to Arabs, and 35% believe that the influence of Arabs on public discourse should be limited.

About half of the right-wingers (50%) think that the leftists are threatening the identity of Israeli society.

35% of secular people think that orthodox religious people threaten the identity of the state (compared to 8% of religious people who think so about secular people).


Archive Picture – An ultra orthodox Jew is passing by an Arab near Damascus Gate in the old city of Jerusalem - Yossi Aloni/Flash90

Willingness to use violence:

• 34% of Jews are willing to use violence against Arabs.

• 17% of those who define themselves as right-wingers are willing to use violence against left-wingers.

• 10% of secular people are willing to use violence against religious people (compared to 3% of religious people).

 Diaspora Jewry:

• More than half of Israelis expect Diaspora Jews not to publicly criticize Israel.

 Current political situation:

• Only 31% are happy that a unity government coalition is in power.

• 41% of right-wingers believe that the trial against Netanyahu is really aimed against the entire right; only 5% of left-wingers think so.

• 31% of all Israelis (46% of all right-wingers and 8% of all left-wingers) believe that there is a “deep state,” a bureaucratic shadow-rule in Israel that acts against the will of the elected representatives of the people.

• Only 9.5% of respondents think that the indictments against Netanyahu should be the top priority of the government.

 “Long-term research reveals that Israeli society is degenerating into abysses of division, against its will,” explain Dr. Adv. Gilad Weiner, director of the Israeli Congress and Prof. Shachar Lifshitz, one of the study’s authors. “We see people trying, coming to meetings, demonstrating, active, but their optimism is shrinking. There is a failure of leadership, which creates mistrust, and does not cast a vision of agreement and a common future,” they added.

 “Along with the growing division and hostility, a particularly disturbing finding is the worsening political-ideological division. Its magnitude is almost the same as that of the nationalistic [Jewish/Arab] rift. The ideological rift is expressed by the fact that the unity government is not winning the trust of the public, and is rated as one of the most divisive bodies in the Israeli society. A third of the public believes it is ruled by a shadow mechanism,” said Dr. Yulia Elad-Shtrenger of the Department of Political Science at Bar Ilan University, one of the authors of the study.

The sample was conducted in June-July 2020 among 1003 respondents aged 17-70 from all parts of Israeli society. The Israeli Congress is a joint venture between Bar Ilan University and the Menomedin Foundation, established to address the main challenge of Israeli society today: >span class="tm8">; with the proposed key to bridging this fundamental tension being a broad public process of building agreement.

*Editor’s Note: According to Jewish tradition the Second Temple was destroyed in 70 A.D. because of internal division within Israel of a flavor called “Sin’at Chinam” – unmerited hatred. A newer Jewish tradition says restoration of Israel will happen because of “Ahavat Chinam” unmerited love. (See also John 15:25)

Even if some of its authors may have been atheist, this survey is a desperate call to prayer for “brethren to dwell together in unity” (Psalm 133:1-3).