14 oktober 2020

2020-10-14: PA-premier Shtayyeh vreest verkiezingsoverwinning Trump - PA Prime Minister Shtayyeh fears Trump election victory

Nederlands - english

NEDERLANDS:

Premier van de Palestijnse Autoriteit Mohammad Shtayyeh hoopt dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet zal winnen. “God helpe ons, de EU en de hele wereld als er nog vier jaar Trump komt”, aldus de PA-premier in een gesprek met de commissie voor buitenlandse zaken van het Europees Parlement.

Door: CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

De PA-premier had maandag per videoverbinding een gesprek met het EU-parlement. Tijdens de sessie sprak Shtayyeh zich uit tegen de Amerikaanse president Trump en het vredesplan dat hij vorig jaar had gepresenteerd voor Israël en de Palestijnen. De ‘deal of  the century’ is volgens de Palestijnse premier door de Palestijnen, de Arabieren en Europa afgewezen. “De VS is te bevooroordeeld”, zo concludeerde Shtayyeh.

Hij was dan ook niet te spreken over de normalisatiedeals van Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten met Israël. “We zijn boos, want we wilden dat dit collectief plaats zou vinden, niet door individuele staten”, aldus de PA-premier. Shtayyeh stelt dat de regio zich aan het Arabische vredesinitiatief van 2002 zou moeten houden. In dit voorstel wordt opgeroepen tot Israëlische terugtrekking uit de (resterende van de) in 1967 door Israël veroverde gebieden, een rechtvaardige oplossing voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem en de oprichting van een Palestijnse staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem — alles in ruil voor erkenning van Israël en volledige normalisering van de betrekkingen. “Het antwoord is land voor vrede, niet vrede voor vrede”, aldus de minister-president van de Palestijnse Autoriteit. “Vrede kan niet opgelegd worden, het kan alleen bewerkstelligd worden door compromissen en overeenkomsten”.

Shtayyeh hekelt wat hij “eenzijdige stappen” door de VS noemt. In 2017 besloot president Trump de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Sindsdien boycotten de Palestijnen de Amerikaanse administratie en richten zij zich tot ander actoren – zoals de EU, Rusland en China – om te bemiddelen.

Ondanks de tegenstand van de PA-premier tegen de eenzijdige stappen door de VS, roept hij de Europese Unie op eenzijdige stappen te nemen ten faveure van de Palestijnen. Zo roept Shtayyeh de EU op Palestina als staat te erkennen, wat volgens hem een tweestatenoplossing dichterbij zal brengen. Nederland is van opvatting dat een dergelijke erkenning op een “strategisch moment” moet plaatsvinden als “een complexe vorm van gelijk oversteken” in onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël – iets wat momenteel niet aan de orde is.

De komende maanden zijn twee belangrijke momenten die volgens Shtayyeh “zeer serieuze gevolgen” zal hebben voor de Palestijnen, het vredesproces en de toekomstige rol van Europa in het Midden-Oosten. De PA-premier sluit niet uit dat Israël in december opnieuw naar de stembus gaat, en hoopt dat in de VS Trump niet de presidentsverkiezingen zal winnen.

Shtayyeh roept de EU op de Palestijnen te helpen met toekomstige verkiezingen. Hamas en Fatah hebben – niet voor het eerst zonder resultaat – aangekondigd akkoord te zijn tot een nieuwe stembusgang. De PA-premier van Fatah-huize sprak de hoop uit dat Hamas – de terreurbeweging die sinds een burgeroorlog in 2007 de Gazastrook bestuurt – de verkiezingen niet zal winnen. Mocht dit wel gebeuren, dan zal Shtayyeh naar eigen zeggen de uitslag accepteren. In de Palestijnse gebieden vonden voor het laatst in 2006 plaats.

EU-parlementsleden hadden de gelegenheid vragen te stellen aan Shtayyeh. Charlie Weimers van de Zweedse Democraten benoemde dat de EU, samen met haar lidstaten de grootste donor van de Palestijnen is. “Kunt u Europese belastingbetalers in de ogen kijken en beloven dat hun geld niet – direct of indirect – ingezet zal worden voor terreur?” De PA-premier ontkende dat er ooit sprake is geweest van steun voor terreur door de Palestijnse Autoriteit en stelde dat slecht wordt opgeroepen tot “vreedzaam verzet”.

In werkelijkheid kunnen Palestijnse terroristen wel degelijk op steun van de PA rekenen. Door Israël veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel. Nadat Nederland de PA meer dan 20 keer heeft aangesproken op de beloningen voor aanslagen op Israëlische burgers, heeft minister Sigrid Kaag afgelopen jaar het laatste beetje directe subsidie aan de Palestijnse Autoriteit stopgezet.

*************************
ENGLISH:

Palestinian Authority Prime Minister Mohammad Shtayyeh hopes Donald Trump will not win the US presidential election. "God help us, the EU and the whole world if there is another four years of Trump coming," the PA prime minister said in an interview with the European Parliament's Foreign Affairs Committee.

By: CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

The PA prime minister had a video call with the EU parliament on Monday. During the session, Shtayyeh spoke out against US President Trump and the peace plan he presented last year for Israel and the Palestinians. The "deal of the century", according to the Palestinian prime minister, has been rejected by the Palestinians, the Arabs and Europe. "The US is too biased," Shtayyeh concluded.

He was therefore not pleased with the normalization deals of Bahrain and the United Arab Emirates with Israel. "We are angry because we wanted this to take place collectively, not by individual states," said the PA prime minister. Shtayyeh argues that the region should adhere to the 2002 Arab peace initiative. This proposal calls for Israeli withdrawal from (remaining of the) territories conquered by Israel in 1967, a just solution to the Palestinian refugee problem, and the creation of a Palestinian state with East Jerusalem as its capital - all in exchange for Israel's recognition. and full normalization of relations. "The answer is land for peace, not peace for peace," said the Palestinian Authority prime minister. "Peace cannot be imposed, it can only be achieved through compromises and agreements."

Shtayyeh denounces what he calls "unilateral steps" through the US. In 2017, President Trump decided to move the US Embassy to Jerusalem. Since then, the Palestinians have been boycotting the US administration and turning to other actors - such as the EU, Russia and China - to mediate.

Despite the PA Prime Minister's opposition to the unilateral steps by the US, he calls on the European Union to take unilateral steps in favor of the Palestinians. Shtayyeh, for example, calls on the EU to recognize Palestine as a state, which he says will bring a two-state solution closer. The Netherlands is of the opinion that such recognition must take place at a “strategic moment” as “a complex form of equal crossing” in negotiations between the Palestinians and Israel - something that is not currently under discussion.

The coming months are two important moments that, according to Shtayyeh, will have “very serious consequences” for the Palestinians, the peace process and Europe's future role in the Middle East. The PA prime minister does not rule out Israel going to the polls again in December and hopes that Trump will not win the presidential election in the US.

Shtayyeh calls on the EU to help the Palestinians with future elections. Hamas and Fatah have announced - not for the first time without results - that they have agreed to a new poll. The Fatah PA prime minister expressed hope that Hamas - the terrorist movement that has governed the Gaza Strip since a civil war in 2007 - will not win the elections. Should this happen, Shtayyeh says he will accept the result. In the Palestinian Territories last took place in 2006.

MEPs had the opportunity to put questions to Shtayyeh. Charlie Weimers of the Swedish Democrats said that the EU, along with its member states, is the largest donor to the Palestinians. "Can you look European taxpayers in the eye and promise that their money will not - directly or indirectly - be used for terrorism?" The PA prime minister denied that there had ever been any support for terror by the Palestinian Authority and said bad calls for "peaceful resistance".

In reality, Palestinian terrorists can count on the support of the PA. Palestinian terrorists and their families condemned by Israel can count on a monthly payment from the PA. There is a genuine reward system: the heavier the penalty, the greater the payout. MPs therefore rightly call the terrorist payments a perverse incentive. After the Netherlands approached the PA more than 20 times about the rewards for attacks on Israeli civilians, Minister Sigrid Kaag stopped the last bit of direct subsidy to the Palestinian Authority last year.