14 oktober 2020

2020-10-14: QAnon? 'Clinton steunde de politieke islam en de chaos' - ‘American Support for Political Islam and Chaos’ – Clinton Emails Exposed

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De recente onthulling van Hillary Clinton's e-mails wekt wrevel in de Arabische media in de gematigde landen, omdat ze haar kennelijke steun voor extreme moslim-elementen in het Midden-Oosten aantonen en de chaos die de zogenaamde Arabische Lente veroorzaakte.

Bron: IsraelToday.nl

Sommige van de e-mails van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton, die onlangs zijn vrijgegeven als onderdeel van de verkiezingscampagne van president Donald Trump, onthullen kennelijk een directe Amerikaanse betrokkenheid bij de gebeurtenissen van de Arabische Lente en een diepe band tussen de regering-Obama en Qatar, die een gezamenlijke inspanning omvatte om een mediakanaal en een economisch fonds op te zetten dat door de Moslim­broeder­schap zou worden gebruikt als een middel om in te grijpen in de Arabische landen in de regio.

Een van de e-mails onthult een plan van Clinton en de regering van Qatar om een mediakanaal op te zetten met een eerste financiering van 100 miljoen dollar. Dit plan volgde op klachten van de Moslim­broederschap over de zwakte van hun media­systeem in vergelijking met andere media­kanalen.

Het idee was om een communicatiekanaal op te zetten dat door de Moslim­broederschap zou worden beheerd en vergelijkbaar is met de Voice of America.

Uit de e-mails bleek, dat het de bedoeling was om Khairat el-Shater, een hooggeplaatst lid van de Moslimbroederschap en een Islamitische activist, die in Egypte kandidaat was voor het presidentschap, aan het hoofd van het media­kanaal te plaatsen en hem de 100 miljoen dollar toe te vertrouwen.

De e-mails onthullen ook hoe sterk de band tussen Clinton en de regering Obama en het Qatarse Al Jazeera-kanaal is als propaganda­middel dat politieke islamitische organisaties ondersteunt en de chaos in de Arabische landen bevordert.

Onder andere blijkt dat Clinton zich heeft inge­spannen om via Al Jazeera een positief beeld van president Barak Obama te promoten en hem af te schilderen als een aanhanger van de moslim­gemeen­schappen.

De e-mails geven aan, dat Clinton de leiders van Al Jazeera heeft ontmoet in het Four Seasons Hotel in Doha, Qatar, tijdens een snel bezoek dat haar geen tijd liet om een Amerikaanse basis daar te bezoeken. Clinton ontmoette de Amerikaanse officieren voor een kort gesprek, na een ontmoeting tussen haar en de directeuren van Al Jazeera.

De bijeenkomst werd ook bijgewoond door hoge regerings­functionarissen van Qatari en omvatte ook de mogelijkheid van een tegenbezoek van Qatar-aan de Verenigde Staten.

De uitwisseling van berichten onthult, dat Clinton probeerde te profiteren van het kanaal door een 15 minuten durend programma in het Arabisch uit te zenden, dat de inzet van de regering-Obama voor moslim­gemeen­schappen over de hele wereld zou benadrukken. Clinton vroeg ook om een ontmoeting met journalisten uit Qatari voor een discussie over de relatie tussen de regering-Obama en Qatar.

Egyptisch-Amerikaans investeringsfonds Een andere kwestie die uit de e-mails naar voren komt is de lancering van een Egyptisch-Amerikaans investeringsfonds, dat ook bedoeld was om in Tunesië te opereren, voor economische en welzijns­doeleinden. Jim Harmon, een Amerikaanse bankier die dicht bij Obama staat, werd gekozen om het fonds te leiden, maar naast de eerste 60 miljoen dollar uit Egypte had Qatar een hulppakket van 2 miljard dollar aan Egypte toegezegd.

De e-mails geven aan dat de Qataris hadden geprobeerd het fonds te gebruiken om in te grijpen in de zaken van Egypte en Tunesië met geld dat afkomstig was van het mecenaat van de Moslim­broeder­schap. Een van de e-mails onthult dat Harmon er bij de Qataris op aandrong om zich bij de Amerikaanse inspanningen in deze zaak aan te sluiten.

Uit de e-mails blijkt ook, dat een van de ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in juli 2009 een ontmoeting heeft gehad met hooggeplaatste personen van Hamas, Machmoud Al-Zahar en Bassem Naim, tijdens een bijeenkomst in Zwitserland, die ook werd bijgewoond door de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Thomas Pickering. Aan het eind van de bijeenkomst sprak Naim de hoop uit dat dit het begin was van de correctie van het onrecht dat in de drie jaar voor­af­gaand aan de bijeen­komst heeft plaats­gevonden.

Een andere e-mail onthult dat Saoed bin Faisal, de voormalige Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, in 2011 een telefoongesprek met Clinton afbrak toen ze eiste dat hij geen troepen naar Bahrein zou sturen. Opgemerkt moet worden dat de Saoedi's toen optraden om de regering van Bahrein te redden van een zoge­naamde volks­opstand, die geïnspireerd was door sjiitische organisaties die verbonden zijn aan het Iraanse regime.

Arabische media hekelden Obama Er verschenen artikelen in de Arabische media, waarin staat dat de e-mails een verder bewijs zijn van de wispel­turigheid en het gebrek aan steun van de regering-Obama voor de Arabische regimes, naast onbegrijpelijke steun voor extremistische bewegingen en de politieke islam.

In artikelen in de Arabische media wordt de Ameri­kaanse presidents­kandidaat Joe Biden aangevallen, stellend dat hij 'tot dezelfde verrotte boom behoort' en dat als hij wint, de wereld getuige zal zijn van veel ernstiger gebeur­tenissen dan de gebeur­tenissen van 2011 en de Arabische Lente, die door de regering-Obama werden gepromoot alsof het spontane volksopstanden waren.

Artikelen beweren dat de e-mail affaire de destructieve rol van Obama en de diepgang van zijn banden met Qatar en de Moslim­broeder­schap aan het licht brengt, evenals de hulp van Al Jazeera bij deze inspanningen.

De diverse getuigenissen geven aan, dat Clinton aan de touwtjes van de zogenaamde Arabische Lente trok, hoewel ze wist dat het geen spontane gebeurtenis was en dat ze deze ook via het investerings­fonds hielp promoten.

'Dit is een getuigenis van het duistere hoofdstuk van Obama,' luidde een van de Arabische artikelen, 'een getuigenis van de Amerikaanse steun voor de politieke islam en chaos.'

Een artikel merkt ook op dat Biden destijds tegen de moord op Bin Laden was.

De Clinton-e-mailaffaire stond in het middelpunt van de verkiezingen van 2016 in de VS en hielp Donald Trump zijn rivaal af te schilderen als corrupt en ongeschikt voor het ambt.

Sindsdien heeft Trump de kwestie steeds aan de orde gesteld en geëist dat de e-mails worden vrijgegeven. Trump sprak zijn frustratie uit over het feit dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, tot nu toe een aantal van de geclassifi­ceerde e-mails niet had vrijgegeven en sprak zijn ontevredenheid over hem uit, waarna Pompeo beloofde om de e-mails vrij te geven.


*************************
ENGLISH

Arab media slams “testament to Obama’s dark chapter,” warns that Joe Biden “belongs to the same rotten tree”

By: IsraelToday.co.il

The recent exposure of Hillary Clinton’s emails is arousing resentment in the Arab media in moderate countries as they demonstrate her apparent support for extreme Muslim elements in the Middle East and the chaos caused by the so-called Arab Spring.

Some of the emails from former US Secretary of State Clinton that were recently released as part of President Donald Trump’s election campaign apparently reveal direct American involvement in the Arab Spring events and a deep connection between the Obama administration and Qatar that included a joint effort to establish a media channel and an economic fund to be used by the Muslim Brotherhood as a means of intervention in Arab countries in the region.

One of the emails reveals a plan between Clinton and the Qatari government to establish a media channel with initial funding of $100 million. This plan followed complaints from the Muslim Brotherhood about the weakness of their media system compared to other media outlets.

The idea was to establish a communication channel run by the Muslim Brotherhood and similar to the Voice of America.

The emails revealed that the intention was to place Khairat el-Shater, a senior member of the Muslim Brotherhood and an Islamist activist who ran for president in Egypt, at the head of the media channel and entrust him with the $100 million.

The emails also reveal the depth of the connection between Clinton and the Obama administration and the Qatari Al Jazeera channel as a propaganda mouthpiece that supports political Islam organizations and encourages chaos in Arab countries.

Among other things, it appears that Clinton acted to market a positive image of President Barak Obama through Al Jazeera and portray him as a supporter of Muslim communities.

The emails indicate that Clinton met with the heads of Al Jazeera at the Four Seasons Hotel in Doha, Qatar, during a quick visit that left her no time to visit an American base there. Clinton met the American officers for a brief meeting, after a meeting between her and the directors of Al Jazeera.

The meeting was also attended by senior Qatari government officials and also included the possibility of a reciprocal Qatari visit to the United States.

The exchange of messages shows that Clinton sought to take advantage of the channel and broadcast a 15-minute program in Arabic that would emphasize the Obama administration’s commitment to Muslim communities around the world.

Clinton also asked to meet with Qatari journalists for a discussion on the relationship between the Obama administration and Qatar.

Another issue that emerges from the emails is the launch of an Egyptian-American investment fund, which was also intended to operate in Tunisia, for economic and welfare purposes. Jim Harmon, an American banker close to Obama, was elected to head the fund, but alongside the first $60 million from Egypt, Qatar had pledged a $2 billion aid package to Egypt.

The emails indicate that the Qataris had sought to use the fund to intervene in the affairs of Egypt and Tunisia with money derived from the Muslim Brotherhood’s patronage. One of the emails reveals that Harmon urged Qataris to join the American effort in this matter.

The emails also reveal that in July 2009, one of the US State Department officials met with senior Hamas figures Mahmoud Al-Zahar and Bassem Naim for a meeting in Switzerland, which was also attended by the US Ambassador to the United Nations Thomas Pickering. At the end of the meeting, Naim expressed hopes that it was the beginning of the correction of the injustice that lasted in the three years prior to the meeting.

Another email reveals that Saud bin Faisal, the former Saudi foreign minister, hung up the phone on Clinton when she demanded he not send troops to Bahrain in 2011. It should be noted that the Saudis then acted to save the Bahraini regime from a so-called popular uprising inspired by Shiite organizations affiliated with the Iranian regime.

There are articles in the Arab media stating that the emails are further evidence of the Obama administration’s volatility and lack of support for the Arab regimes alongside incomprehensible support for extremist movements and political Islam.

Articles in the Arab media attack US presidential candidate Joe Biden, stating that he “belongs to the same rotten tree” and that if he wins the world will witness far more serious events than the events of 2011 and the Arab Spring, which the Obama administration promoted as if they were spontaneous popular uprisings.

Articles claim that the email affair exposes Obama’s destructive role and the depth of his ties to Qatar and the Muslim Brotherhood, as well as Al Jazeera’s assistance in these efforts.

The various testimonies indicate that Clinton pulled the strings of the so-called Arab Spring though she knew it was not a spontaneous event and helped promote them through the investment fund as well.

“This is a testament to Obama’s dark chapter,” read one of the Arab articles, “a testimony to American support for political Islam and chaos.”

An article also notes that Biden at the time opposed bin Laden’s assassination.

The Clinton email affair was at the center of the 2016 election in the US, helping Donald Trump to portray his rival as corrupt and unfit for office.

Since then, Trump has been raising the issue and demanding the emails be exposed. Trump expressed frustration that current Secretary of State Mike Pompeo has so far failed to release some of the classified emails and expressed dissatisfaction with him, prompting Pompeo to promise to disclose the emails