14 oktober 2020

2020-10-14: 30 seconden coronavirus-test van India-Israël zou 'binnen dagen klaar' moeten zijn - India-Israel 30-second coronavirus test should be 'ready in days'

Acht pakketten in het magazijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken die naar India zouden worden gestuurd om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus. (Bron: MINISTERIE van BUITENLANDSE ZAKEN)

Nederlands -English

NEDERLANDS:

"Het zal goed nieuws zijn voor de hele wereld", zei de Israëlische ambassadeur in India Ron Malka.

Door: Jerusalem Post - MAAYAN JAFFE-HOFFMAN   

 Een coronatest met uitslag na 30 seconden, die wordt ontwikkeld door India en Israël zou binnen "een kwestie van dagen" klaar moeten zijn, vertelde de Israëlische ambassadeur in India Ron Malka vrijdag aan het Indiase persbureau PTI. "Alle drempels zijn genomen."

De operatie wordt 'Open Skies' genoemd en Malka zei dat hij gelooft dat de testkit de wereld in staat zal stellen de hemel te openen, aangezien de technologie voorschrijft dat een persoon eenvoudigweg in een buis moet blazen en de resultaten binnen een minuut beschikbaar komen. Het is ook erg goedkoop om uit te voeren, omdat de uitslagen ter plekke worden geleverd zonder de logistiek en kosten van het verzenden van het monster naar een laboratorium.  

"Het zal goed nieuws zijn voor de hele wereld", zei hij.

Malka zei dat India waarschijnlijk zou dienen als productiehoofdkwartier voor deze snelle testkit.

Israël stuurde in juli een delegatie op hoog niveau van het Directoraat voor Defensieonderzoek en -Ontwikkeling van het land naar India om de nieuwe en snelle coronavirustests te ontwikkelen in samenwerking met hun Indiase tegenhangers, terwijl ze Indiase patiënten met coronavirus behandelden.

De groep concentreerde zich op vier technologieën: geluidsgolven, blaastesten op basis van terahertz-golven, isotherme identificatie en controle van polyaminozuren.

Er zijn tests uitgevoerd op een groot aantal monsters in India. Volgens Malka heeft elke test verschillende evaluatiefasen doorlopen.

"Wat ik hoor van degenen die bij het proces betrokken zijn, is dat het niet meer dan twee tot drie weken zou moeten duren om een betrouwbare en nauwkeurige technologie of een combinatie van meer dan één van de vier verschillende technologieën die worden geanalyseerd, af te ronden", vertelde Malka aan PTI.

Hij zei dat deze nieuwe snelle test "een lichtend voorbeeld is van hoe vruchtbaar samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie tussen Israël en India kan zijn."

Vorige week begon Israël met het gebruik van de door de FDA goedgekeurde Sofia-coronavirus-test, die alleen wordt uitgevoerd met ademhalingsmonsters die zijn verzameld van personen waarvan wordt vermoed dat ze coronavirus hebben. Deze innovatieve technologie zorgt voor resultaat binnen 15 minuten.

 


 

*************************
ENGLISH:

Eight packages at the Foreign Ministry's warehouse intended to be sent to India to assist with combating the coronavirus (photo credit: FOREIGN MINISTRY)

“It will be good news for the entire world,” said Israeli ambassador to India Ron Malka.

By: The Jerusalem Post MAAYAN JAFFE-HOFFMAN   

A 30-second coronavirus detection test being developed by India and Israel should be ready in “a matter of days,” Israeli Ambassador to India Ron Malka told the Indian news agency PTI on Friday. “All the thresholds have been passed.”

The operation has been dubbed “Open Skies,” and Malka said he believes the testing kit will enable the world to begin opening the skies, since the technology simply requires a person to blow into a tube and the results become available in less than a minute. It is also very cheap to carry out, as the results are delivered locally without the logistics and cost of sending the sample to a lab.

 “It will be good news for the entire world,” he said.

Malka said that India would likely serve as the manufacturing headquarters for this rapid-test kit.

Israel sent a senior-level delegation from the country’s Directorate of Defense Research and Development to India in July to develop the new and rapid coronavirus tests in cooperation with their Indian counterparts, while treating Indian patients with coronavirus.

The group focused on four technologies: sound waves, breathalyzers based on terahertz waves, isothermic identification and checking polyamino acids.

Tests were conducted on a large number of samples in India. According to Malka, each test has gone through different stages of evaluation.

“What I hear from those involved in the process, is that it should not take more than two to three weeks to finalize one reliable and accurate technology or a combination of more than one from among the four different technologies being analyzed,” Malka told PTI.

He said that this new rapid test is “a shining example of how fruitful collaboration in science and technology between Israel and India can be.”

Last week, Israel began using the FDA-approved Sofia coronavirus test, which is performed only using respiratory specimens collected from individuals who are suspected of having coronavirus. This innovative technology provides results within 15 minutes.