15 oktober 2020

2020-10-15: IDF heeft twee Syrische legerposten vernietigd in bufferzone - IDF destroyed two Syrian army posts in buffer zone

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israëlische leger heeft bekendgemaakt vorige week twee Syrische legerposten te hebben vernietigd. De geheime operatie vond plaats in antwoord op meerdere schendingen door Syrië van het in 1974 getekende terugtrekkingsakkoord.

Door: CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

Tussen Syrië en Israël is sprake van een zogenaamde bufferzone, waartoe in 1974 onder toezicht van de VN een overeenkomst is getekend. Afgesproken is dat dat Syrische troepen niet de oostelijke lijn – Bravo genoemd – zullen overtreden, en dat het Israëlische leger niet de westelijke lijn – Alpha – oversteekt.

Sinds de start van de Syrische burgeroorlog hebben regelmatig schendingen plaatsgevonden van het terugtrekkingsakkoord. Tijdens gevechten tussen rebellen en het Syrische regeringsleger kwam het weleens voor dat een verdwaald projectiel in door Israël gecontroleerd gebied neerkwam. Het Israëlische leger reageerde hier steevast op met vergeldingsaanvallen op het leger van de Syrische president Assad. In sommige gevallen werd hier door groeperingen op ingespeeld door bewust op Israël te schieten om een reactie van de IDF tegen het Syrische leger te ontlokken. Daarnaast vonden meerdere infiltratiepogingen plaats.

Inmiddels heeft het Syrische leger weer de overhand in een groot deel van het buurland van Israël. Dat betekent echter niet dat het terugtrekkingsakkoord weer wordt gerespecteerd. zo vond in begin augustus nog een infiltratiepoging door militanten plaats, waarop de Israëlische luchtmacht posities van het Syrische leger heeft gebombardeerd.

Volgens het Israëlische leger is het Syrische leger zelf ook aanwezig in de bufferzone – in strijd met het terugtrekkingsakkoord. Een reden tot zorgen, daar het leger van Assad samenwerkt met de Iraanse Revolutionaire Garde en Iraanse proxies zoals Hezbollah.

In antwoord op deze voortdurende schendingen, heeft de IDF vorige week een ongebruikelijke aanval over de grens ter land uitgevoerd. Militairen van de Nahal-brigade hebben in de bufferzone twee Syrische legerposten opgeblazen. De operatie vond vorige week plaats maar werd dinsdag pas bekendgemaakt in een actualiteitenprogramma op televisiezender Aroetz 12.

“We zullen niet toestaan dat Zuid-Syrië verandert in Zuid-Libanon”, aldus luitenant-kolonel Tal Goritsky, refererend naar hoe Hezbollah zich in Libanon als een ‘staat in een staat’ manifesteert. Iran en diens proxies vechten mee aan de zijde van president Assad in de Syrische burgeroorlog. In ruil hiervoor heeft Iran carte blanche gekregen om militante proxies zoals Hezbollah in Libanon en Syrië te bewapenen en zich zo aan de grens met Israël in te graven. Sinds de start van de Syrische burgeroorlog in 2011 heeft de Israëlische luchtmacht honderden tot duizenden luchtaanvallen in Syrië uitgevoerd, met als doel de Iraanse ingraving en de wapentransporten bestemd voor Iraanse proxies tegen te gaan.

In juli is bij een Israëlische luchtaanval in Syrië een strijder van Hezbollah omgekomen. Israël houdt nog steeds rekening met een vergeldingsaanval door de Libanese terreurbeweging, en er zijn al een aantal pogingen daartoe gedaan. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah heeft laten weten dat zijn terreurgroep niet zal rusten tot een Israëlische militair is gedood.************************
ENGLISH:

The Israeli army announced the destruction of two Syrian army posts last week. The secret operation took place in response to several violations by Syria of the withdrawal agreement signed in 1974.

By: CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

There is a so-called buffer zone between Syria and Israel, to which an agreement was signed in 1974 under UN supervision. It was agreed that Syrian troops would not cross the eastern line - called Bravo - and that the Israeli army would not cross the western line - Alpha.

Since the start of the Syrian civil war, there have been regular violations of the disengagement agreement. In the course of fighting between rebels and the Syrian government army, a lost projectile has sometimes landed in Israel-controlled areas. The Israeli army reacted invariably with retaliatory attacks on the army of Syrian President Assad. In some cases, groups responded by deliberately shooting at Israel in order to provoke a reaction from the IDF against the Syrian army. There were also several attempts at infiltration.

In the meantime, the Syrian army has regained the upper hand in a large part of Israel's neighbouring country. However, this does not mean that the disengagement agreement is being respected again. For example, another attempt at infiltration by militants took place at the beginning of August, when the Israeli air force bombed positions of the Syrian army.

According to the Israeli army, the Syrian army itself is also present in the buffer zone - contrary to the withdrawal agreement. This is a cause for concern as Assad's army is cooperating with the Iranian Revolutionary Guard Corps and Iranian proxies such as Hezbollah.

In response to these ongoing violations, the IDF carried out an unusual attack across the land border last week. Military personnel from the Nahal brigade blew up two Syrian army posts in the buffer zone. The operation took place last week but was only announced on Tuesday in a news programme on the television channel Aroetz 12.

"We will not allow southern Syria to turn into southern Lebanon," said Lieutenant Colonel Tal Goritsky, referring to how Hezbollah is manifesting itself as a 'state within a state' in Lebanon. Iran and its proxies are fighting alongside President Assad in the Syrian civil war. In return, Iran has been given carte blanche to arm militant proxies such as Hezbollah in Lebanon and Syria and to bury itself on the border with Israel. Since the start of the Syrian civil war in 2011, the Israeli Air Force has carried out hundreds or thousands of air strikes in Syria with the aim of preventing Iranian burial and arms shipments destined for Iranian proxies.

In July, an Israeli air raid in Syria killed a Hezbollah fighter. Israel is still considering a retaliatory attack by the Lebanese terrorist movement, and a number of attempts have already been made. Hezbollah leader Hassan Nasrallah has said that his terrorist group will not rest until an Israeli military force has been killed.