15 oktober 2020

2020-10-15: Joe Biden is geen vriend van Israël; het zou een derde Obama ramp zijn voor Israël - Joe Biden is not a friend of Israel; it would be a third Obama disaster for Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Biden is geen vriend van Israël. Een Biden-voorzitterschap zou een derde Obama-termijn zijn, wat Israël betreft.

Gelukkig kunnen de prestaties en successen van Donald Trump, de meest pro-Israëlische Amerikaanse president in de geschiedenis, ervoor zorgen dat Trump herkozen wordt als Amerikaanse president.

Er is niets in de geschiedenis van Biden dat hem zou kwalificeren voor het presidentschap, en veel dat hem zou diskwalificeren. De belangrijkste baan die hij ooit heeft gehad, was die van vice-president van de meest anti-Israëlische regering in de Amerikaanse geschiedenis.

Amerika verloor bijna 10.000 fabrieken terwijl Biden vice-president was. De regering-Obama-Biden stond China vrijelijk toe om Amerikaanse fabrieken te plunderen, Amerikaanse gemeenschappen te plunderen en Amerika’s kostbaarste geheimen te stelen.

Biden’s hele carrière is een geschenk geweest voor de Chinese Communistische Partij. Biden steunde de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie, een van de grootste geopolitieke en economische rampen in de wereldgeschiedenis. Biden hielp China de status van permanent meest begunstigde natie te geven.

De regering-Obama-Biden orkestreerde de 2015-overeenkomst van Iran met China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, plus Duitsland en de Europese Unie, over het nucleaire programma van Iran, dat een einde maakte aan het internationale sanctieregime tegen Iran en Iran toestond om geavanceerde centrifuges te ontwikkelen.

Het doel van Iran is de vernietiging van Amerika, maar de oplossing van Obama-Biden was Iran te sussen door Iran zijn vernietigende macht te laten vergroten, kernwapens te krijgen en de ayatollahs $ 150 miljard te krijgen.

Gelukkig heeft president Trump in oktober 2017 zijn toenmalige staatssecretaris Rex Tillerson, minister van Defensie James Mattis en National Security Advisor HR McMaster terzijde geschoven en weigerde hij aan het Congres te verklaren dat Iran zich aan de nucleaire deal hield, toen de Iraniërs dat wel deden en het akkoord met de voeten traden.

In mei 2018 kondigde Trump aan dat Amerika zich terugtrok uit de Iran-deal en legde verlammende sancties op aan de ayatollahs. In januari 2020 beval Trump een dodelijke aanval op Qasem Soleimani, commandant van de Quds Force van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde; Een aangewezen terroristische organisatie. Soleimani werd beschouwd als de op een na machtigste persoon in Iran, ondergeschikt aan de hoogste leider Ali Khamenei.

In oktober 2017 trok Trump de VS terug uit de UNESCO, het culturele orgaan van de VN, vanwege zijn langdurige anti-Israëlische vooringenomenheid.


Het Obama-Biden State Department heeft zelfs alle bijschriften gewist op archieffoto’s van Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders in Jeruzalem die naar de locatie verwezen als Jeruzalem, Israël; aldus blijk gevende van een diepgewortelde vijandigheid en onverdraagzaamheid jegens de geschiedenis van het Joodse volk.

En in 2018 erkende president Trump, ondanks felle oppositie van de democraten, Jeruzalem als de hoofdstad van Israël; Het uitvoeren van de Congresakte van 1995 om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, dat hij omschreef als de ‘eeuwige hoofdstad van het Joodse volk’. Zoals Trump zei: ‘Israël heeft zijn hoofdstad gemaakt in de stad Jeruzalem, de hoofdstad die het Joodse volk in de oudheid heeft gevestigd.’

De regering-Obama-Biden weigerde niet alleen de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem over te brengen, ze verwierp zelfs de symbolische aanvaarding van de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem. Het Obama-Biden State Department heeft alle onderschriften gewist op archieffoto’s van Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders in Jeruzalem die naar de locatie verwezen als Jeruzalem, Israël.

Trump verwierp ook de anti-Israëlische erfenis van de regering Obama-Biden. Onder Trump is Israël opnieuw de naaste bondgenoot van Amerika. Egypte en de soennitische monarchieën zijn opnieuw de vrienden van Amerika. China en Noord-Korea staan perplex dat Amerika niet langer tevreden is.

Amerika’s vijanden vrezen nu dat het gevaarlijk onvoorspelbaar is, terwijl bondgenoten geloven dat het nu betrouwbaarder is. In maart 2019 erkende president Trump officieel de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogten. Bovendien, het besluit van Trump om de VS te verwijderen uit de antisemitische VN-Mensenrechtenraad, waartoe de regering-Obama-Biden zich heeft aangesloten ondanks haar openlijke onverdraagzaamheid tegen Joden.

Trump’s beëindiging van de financiering van het genocidale, antisemitische VN-vluchtelingenbureau voor de Palestijnen (UNRWA), dat de regering-Obama-Biden had uitgebreid; Trump’s beslissing om de financiering van de terrorismefinancierende Palestijnse Autoriteit te verminderen; die de regering-Obama-Biden heeft vergroot. Trump sloot de diplomatieke missie van de PLO in Washington, die de regering-Obama-Biden had opgewaardeerd; enzovoort

Dit alles waren besluiten en daden van historische betekenis in de strijd tegen antisemitisme en voor Joodse rechten. Trump heeft Amerika energie-onafhankelijk gemaakt, wat voordelen heeft bij de beraadslagingen in het Midden-Oosten. De door Trump georkestreerde Abraham-akkoorden tussen Israël, de VAE en Bahrein zijn een historische prestatie, de eerste in het Midden-Oosten sinds Israël in 1994 een verdrag met Jordanië tekende.

Door de onverzettelijkheid en corruptie van de Palestijnse autoriteiten aan de kaak te stellen en ze daarmee te verwijderen op basis van diplomatieke beraadslagingen, heeft de regering-Trump het ‘vredesproces’ hersteld als een onderhandeling tussen staten die prikkels hebben om samen te werken. Een van de belangrijkste geopolitieke redenen voor soennitische landen en Israël om de banden aan te halen, was het gevolg van het vertroetelen van Iran door de regering-Obama-Biden.

Biden en andere vooraanstaande democraten hebben lang betoogd dat bredere vrede niet mogelijk zou zijn zonder eerst de Palestijnen te schikken. Nadat de regering-Trump de Amerikaanse ambassade naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem had verplaatst, waarschuwde hetzelfde volk dat een uitbarsting van geweld het Midden-Oosten zou omhullen.

Ze maakten hetzelfde gebaar nadat Trump Soleimani dodelijk had toegeslagen. Ze hadden het allemaal mis. Onder de regering-Obama-Biden veroverde ISIS, dat Obama minachtend ‘Junior Varsity’ noemde, Oost-Syrië en Noord-Irak. Trump schrapte de verlammende engagementsregels van de regering-Obama-Biden en ontketende Amerikaanse Special Forces met voldoende macht om ISIS van de Iraaks-Syrische landmassa te vernietigen. Dit culmineerde in oktober 2019 met de aanval op de kalief, Abu Bakr al-Baghdadi, de chef van ISIS, wiens liquidatie erop wees dat Trump aanzienlijke invloed kan uitoefenen in de regio en in de strijd tegen het terrorisme.

De regering-Obama-Biden heeft het Midden-Oostenbeleid van Amerika geheroriënteerd ten gunste van de ayatollahs, om van Iran de regionale grootmacht in het Midden-Oosten te maken, en heeft een hekel gehad aan de traditionele bondgenoten van Amerika: Israël, Egypte en de soennitische Arabische monarchieën. In die zin werd Biden niet bedrogen door Iran en Obama.

Biden kreeg het Midden-Oosten dat hij wilde; een spil naar een regime dat streeft naar de vernietiging van Amerika en Israël. Biden is geen vriend van Israël. Een Biden-presidentschap zou een derde Obama-termijn zijn, wat Israël betreft. Gelukkig zouden de prestaties en successen van Donald Trump, de meest pro-Israëlische Amerikaanse president in de geschiedenis, ervoor zorgen dat Trump wordt herkozen als Amerikaanse president.

Bronnen: Brabosh♦ naar een artikel (ingekort) van Dr. Aviel Sheyin-Stevens “Joe Biden is not a friend of Israel; Biden implemented Obama’s foreign policy because he agreed with it. His presidency would be a third Obama term” van 14 oktober 2020 op de site van Arutz Sheva


**************************************
ENGLISH:

Biden is not a friend of Israel. A Biden presidency would be a third Obama term, as far as Israel is concerned.

Fortunately, the achievements and successes of Donald Trump, the most pro-Israeli US president in history, could lead to Trump being reelected as US president.

There is nothing in Biden's history that would qualify him for president, and much that would disqualify him. The most important job he ever held was that of vice president of the most anti-Israeli government in US history.

America lost nearly 10,000 factories while Biden was vice president. The Obama-Biden administration freely allowed China to loot US factories, loot American communities, and steal America's most precious secrets.

Biden's entire career has been a gift to the Chinese Communist Party. Biden supported China's entry into the World Trade Organization, one of the greatest geopolitical and economic disasters in world history. Biden helped give China permanent Most-Favored Nation status

The Obama-Biden administration orchestrated Iran's 2015 agreement with China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States, plus Germany and the European Union, on Iran's nuclear program, ending the international sanctions regime against Iran and Iran to develop advanced centrifuges.

Iran's goal is to destroy America, but Obama-Biden's solution was to appease Iran by letting Iran increase its destructive power, get nuclear weapons, and get the ayatollahs $ 150 billion.

Fortunately, in October 2017, President Trump overruled his then Secretary of State Rex Tillerson, Secretary of Defense James Mattis and National Security Advisor HR McMaster and refused to declare to Congress that Iran was sticking to the nuclear deal, when the Iranians did and violated the agreement.

In May 2018, Trump announced that America was withdrawing from the Iran deal and imposed crippling sanctions on the Ayatollahs. In January 2020, Trump ordered a deadly attack on Qasem Soleimani, commander of the Quds Force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps; A designated terrorist organization. Soleimani was considered the second most powerful person in Iran, subordinate to the supreme leader Ali Khamenei.

In October 2017, Trump withdrew the US from UNESCO, the UN's cultural body, over his longstanding anti-Israel bias.

In fact, the Obama-Biden State Department has cleared all captions on archive photos of US dignitaries in Jerusalem referring to the location as Jerusalem, Israel; thus showing a deep-seated hostility and intolerance towards the history of the Jewish people.

And in 2018, despite fierce opposition from the Democrats, President Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel; Implementing the 1995 Act of Congress to move the US Embassy to Jerusalem, which he described as the "Eternal Capital of the Jewish People." As Trump said, "Israel made its capital in the city of Jerusalem, the capital that the ancient Jewish people established."

The Obama-Biden administration not only refused to transfer the US embassy to Jerusalem, it even rejected the symbolic acceptance of Israeli sovereignty in Jerusalem. The Obama-Biden State Department has erased all captions on archive photos of American dignitaries in Jerusalem who referred to the location as Jerusalem, Israel.

Trump also rejected the Obama-Biden administration's anti-Israel legacy. Under Trump, Israel is once again America's closest ally. Egypt and the Sunni monarchies are America's friends again. China and North Korea are perplexed that America is no longer satisfied.

America's enemies now fear it is dangerously unpredictable, while allies believe it is now more reliable. In March 2019, President Trump officially recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. Additionally, Trump's decision to remove the US from the anti-Semitic UN Human Rights Council, to which the Obama-Biden administration has joined despite its open bigotry against Jews.

Trump's end of funding for the genocidal, anti-Semitic UN Refugee Agency for the Palestinians (UNRWA), which had expanded the Obama-Biden administration; Trump's decision to cut funding for the terrorist-financing Palestinian Authority; which the Obama-Biden administration has enlarged. Trump closed the PLO's diplomatic mission in Washington, which had upgraded the Obama-Biden administration; and so on

All of this were decisions and acts of historical significance in the fight against anti-Semitism and for Jewish rights. Trump has made America energy independent, which has benefits in Middle East deliberations. The Trump-orchestrated Abraham Accords between Israel, UAE and Bahrain is a historic achievement, the first in the Middle East since Israel signed a treaty with Jordan in 1994.

By denouncing the intransigence and corruption of the Palestinian authorities and thus removing them on the basis of diplomatic deliberations, the Trump administration has restored the "peace process" as a negotiation between states with incentives to cooperate. One of the main geopolitical reasons for Sunni countries and Israel to tighten ties was the result of the Obama-Biden administration pampering Iran.


Biden and other leading Democrats have long argued that wider peace would not be possible without first settling the Palestinians. After the Trump administration moved the US embassy to the Israeli capital Jerusalem, the same people warned that an outbreak of violence would envelop the Middle East.

They made the same gesture after Trump fatally struck Soleimani. They were all wrong. Under the Obama-Biden administration, ISIS, which Obama disparagingly called "Junior Varsity," conquered Eastern Syria and Northern Iraq. Trump scrapped the Obama-Biden administration's crippling engagement rules and unleashed US Special Forces with enough power to destroy ISIS from the Iraqi-Syrian landmass. This culminated in October 2019 with the attack on the caliph, Abu Bakr al-Baghdadi, the chief of ISIS, whose liquidation indicated that Trump could exert significant influence in the region and in the fight against terrorism.

The Obama-Biden administration has reoriented America's Middle East policy in favor of the Ayatollahs to make Iran the regional powerhouse in the Middle East, and has hated America's traditional allies: Israel, Egypt and the Sunni Arab monarchies. In this sense, Biden was not cheated by Iran and Obama.

Biden got the Middle East he wanted; pivotal to a regime that seeks the destruction of America and Israel. Biden is not a friend of Israel. A Biden presidency would be a third Obama term, as far as Israel is concerned. Fortunately, the achievements and successes of Donald Trump, the most pro-Israeli US president in history, would ensure Trump is reelected as US president.

Sources: Brabosh ♦ after an article (shortened) by Dr. Aviel Sheyin-Stevens “Joe Biden is not a friend of Israel; Biden implemented Obama's foreign policy because he agreed with it. His presidency would be a third Obama term ”of October 14, 2020 on the Arutz Sheva site