09 oktober 2020

​2020-10-09: Jordanië opent zijn luchtruim voor Israël - Jordan opens its airspace to Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS

Jordanië en Israël hebben deze week een luchtvaartverdrag getekend. Met het nieuwe akkoord kunnen vliegtuigen uit Israël gebruik maken van het Jordaanse luchtruim, en vice versa.

Bron: CIDI

De onderhandelingen voor het verdrag waren al jaren gaande. De recente ontwikkelingen in de regio – de normalisatie tussen Israël en Golfstaten Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten en het toestaan van Israëlische vluchten boven Saoedi-Arabië – hebben de voortgang van het akkoord doen versnellen. 

Israël kent al sinds 1994 vrede met Jordanië. Er is dan ook al jaren sprake van vluchten tussen de twee landen, maar er was nog geen verdrag dat het voor vliegtuigen uit Israël mogelijk maakte om gebruik te maken van het Jordaanse luchtruim met een bestemming elders. Hiertoe was ook geen grote behoefte, daar Jordanië omringd werd door landen die Israël niet erkennen en vliegtuigen uit de Joodse staat toch niet zou toelaten.

Met de normalisatie tussen Israël en Bahrein en de VAE is daar verandering in gekomen. Ter gelegenheid van de nieuwe vrede vond op 31 augustus voor het eerst een commerciële vlucht van Israël naar de Emiraten plaats, waarbij het vliegtuig bovendien gebruik maakte van het luchtruim van Saoedi-Arabië. Nu het luchtruim van de Golfstaten en Saoedi-Arabië voor Israël is geopend, is het luchtvaartverdrag met Jordanië aanzienlijk belangrijker geworden.

Volgens het Israëlische ministerie van Transport zullen vluchten tussen Azië, Europa en Noord-Amerika beduidend verkort kunnen worden met gebruik van de Israël-Jordanië corridor. Minister van Transport Miri Regev noemt het “baanbrekend” en een bewijs dat Israël steeds meer onderdeel wordt van de regio.

De afgelopen tijd waren de betrekkingen tussen Israël en Jordanië gespannen. Het Hasjemitische koninkrijk was fervent tegenstander van de Israëlische voornemens soevereiniteit uit te breiden naar delen van de Westelijke Jordaanoever en reageerde opvallend terughoudend op de normalisatie tussen Israël en Bahrein en de VAE. Het tekenen van het luchtvaartverdrag is mogelijk een eerste stap in het opnieuw opwarmen van de betrekkingen, nu de Israëlische annexatieplannen voorlopig van de agenda zijn.


***********************
ENGLISH:

Jordan and Israel signed an aviation treaty this week. The new agreement allows aircraft from Israel to use Jordanian airspace and vice versa.

SOurce: CIDI

Negotiations for the treaty had been ongoing for years. Recent developments in the region - normalization between Israel and the Gulf states of Bahrain and the United Arab Emirates and the authorization of Israeli flights over Saudi Arabia - have accelerated the deal's progress.

Israel has been at peace with Jordan since 1994. There have therefore been flights between the two countries for years, but there was no treaty yet that would allow aircraft from Israel to use Jordanian airspace with a destination elsewhere. There was no great need for this either, as Jordan was surrounded by countries that do not recognize Israel and would not allow aircraft from the Jewish state anyway.

This has changed with normalization between Israel and Bahrain and the UAE. On the occasion of the new peace, a commercial flight from Israel to the Emirates took place for the first time on August 31, during which the plane also used the airspace of Saudi Arabia. With the airspace of the Gulf States and Saudi Arabia open to Israel, the aviation treaty with Jordan has become significantly more important.

According to the Israeli Ministry of Transport, flights between Asia, Europe and North America could be significantly shortened using the Israel-Jordan corridor. Transport Minister Miri Regev calls it “groundbreaking” and proof that Israel is increasingly part of the region.

In recent times, relations between Israel and Jordan have been tense. The Hashemite kingdom staunchly opposed Israeli plans to extend sovereignty to parts of the West Bank and reacted with striking reluctance to normalization between Israel and Bahrain and the UAE. Signing the aviation treaty may be a first step in rewarming relations, now that Israeli annexation plans are off the agenda for now.