16 oktober 2020

2020-10-16: Door lockdown geruïneerde schoenenwinkelier in Tel Aviv gooit voorraad op straat - Lockdown ruined shoe shopkeeper in Tel Aviv throws stock on the street

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een door de tweede lockdown geruïneerde schoenenwinkelier in Tel Aviv heeft zijn hele winkelvoorraad op straat gegooid omdat hij wanhopig is en het niet meer ziet zitten omdat hij van de door de regering beloofde financiële hulp niets heeft ontvangen. De beelden schokten gisteravond de kijkers van Channel 13 nieuws die de beelden uitzond.

Door Joop Soesan - Joods.nl

Avi Samay, 38 en vader van drie kinderen, zag het na vijf weken lockdown niet meer zitten, van de door de regering beloofde financiële steun heeft niets gezien, en uit pure radeloosheid gooide hij de hele winkelvoorraad van zijn schoenenwinkel op Allenby in het centrum van Tel Aviv op straat.

Hij had eerder gepoogd de voorraad weg te geven aan goede doelen maar die zeiden hem dat hij de transportkosten moest betalen omdat ze het niet kwamen ophalen.

Voorbijgangers waren er als de kippen bij om te zien of er iets van hun gading bij was, maar ook een inspecteur van de gemeente Tel Aviv kwam langs en gaf hem een bekeuring van 5000 shekel (1250 euro) “voor het op straat gooien van afval”.

Na het zien van de video beloofde de gemeente echter dat de beuring terug zou worden gedraaid.

De video ging na de uitzending viraal en toont de pijn van de tienduizenden kleine winkeleigenaren in Israël die de afgelopen maanden twee keer met een lockdown te maken kregen en waarvan de meesten geen hulp van de overheid hebben ontvangen.Vele duizenden winkeliers door het gehele land hebben het bijltje erbij neergegooid en hun bedrijven voor goed gesloten, waardoor er winkelstraten zijn ontstaan waar meer dan de helft van de winkels te huur staat.

“Het wordt allemaal veroorzaakt door mentale en economische wanhoop”, zei winkeleigenaar Avi Samay, “nu ik alles kwijt ben kunnen in ieder geval anderen er nog van profiteren”.

“Ik ga de sleutels overhandigen en ga op zoek naar een baan zoals de andere 1 miljoen werklozen”, vertelde hij met tranen in zijn ogen.

Samay vertelde aan Channel 13 dat het opslaan van de schoenen te veel kostte en hij geen einde in zicht zag aan de lockdowns en economische onrust die hem in staat zouden stellen zijn winkel te heropenen in de normaal overvolle Allenby straat in de stad.

“Het begon met de eerste sluiting. Je voelt dat je steeds meer geld verliest. Niemand helpt, de huisbaas helpt niet, de staat helpt niet,” zei hij.

Wijzend naar een lange rij winkels met gesloten luiken, waarvan de meesten een bord met ‘te huur’ hadden zei hij “ik ben het niet alleen, wij zijn het allemaal.”


***************************
ENGLISH:

A Tel Aviv shoe retailer ruined by the second lockdown has thrown his entire store stock on the street because he is desperate and doesn't like it because he has not received the financial aid promised by the government. The images shocked viewers of Channel 13 news that broadcast the images last night.

By Joop Soesan - Joods.nl

Avi Samay, 38 and a father of three, had lost sight of it after a five-week lockdown, the financial support promised by the government has seen nothing, and out of sheer desperation he threw the entire stock of his shoe store on Allenby in the center of Tel Aviv on the street.

He had previously tried to give the stock away to charities, but they told him he had to pay the transport costs because they did not come to collect it.

Passers-by were there like the chickens to see if there was something to their liking, but also an inspector from the Tel Aviv municipality came by and gave him a ticket of 5000 shekels (1250 euro) “for throwing rubbish on the street ”.

After seeing the video, however, the municipality promised that the turn would be reversed.

The video went viral after the airing, showing the pain of the tens of thousands of small shop owners in Israel who have faced lockdowns twice in recent months, most of whom have not received any help from the governmentMany thousands of retailers across the country have given up and closed their businesses for good, creating high streets where more than half of the stores are for rent.

"It's all caused by mental and economic despair," said shop owner Avi Samay, "now that I've lost everything, at least others can still benefit from it."

"I'm going to hand over the keys and look for a job like the other 1 million unemployed," he said with tears in his eyes.

Samay told Channel 13 that stocking the shoes was too costly and he saw no end in sight to the lockdowns and economic turmoil that would allow him to reopen his shop on the normally overcrowded Allenby Street in the city.

“It started with the first closure. You feel that you are losing more and more money. No one helps, the landlord doesn't help, the state doesn't help, ”he said.

Pointing to a long line of shops with closed shutters, most of which had a "for rent" sign, he said "it's not just me, it's all of us."