20 oktober 2020

2020-10-20: Moeder van vermoord 3-jarig meisje Adelle Biton is furieus - Mother of murdered 3-year-old girl Adelle Biton is furious.

Dr. Adva Biton, de moeder van Adelle Biton die in 2013 op vierjarige leeftijd werd vermoord door een Palestijnse stenengooier, uitte afgelopen zondag haar verontwaardiging over de overeenkomst van Israël om senior PLO-functionaris Saeb Erekat in een Israëlisch ziekenhuis te laten behandelen voor complicaties van COVID-19.

Moeder van vermoord 3-jarig meisje Adelle Biton wil PLO Saeb Erekat niet in Israël laten verzorgen

In een bericht op Facebook schreef Dr. Biton:

Iedereen die medelijden heeft met de wrede, wordt uiteindelijk wreed tegen de barmhartigen. Het is niet nieuw dat we geld betalen aan de PA, geld dat uit de zakken van de inwoners van de staat Israël komt. De sommen geld die Israël overmaakt aan de Palestijnse Autoriteit, kunnen worden gebruikt om medisch personeel op te leiden, ziekenhuizen te bouwen en medische apparatuur te kopen, maar in plaats daarvan gaat het geld naar terrorisme, naar de salarissen van terroristische families, naar wapens en naar infrastructuur.

Biton vernietigde de beslissing om Erekat, naar wie ze verwees als een ‘antisemitische vijand van Israël’, in het ziekenhuis te worden opgenomen op de coronavirusafdeling van het Hadassah Ein Kerem-ziekenhuis in Jeruzalem.

Israël bevindt zich midden in een crisis en volgens de gepresenteerde gegevens is het Hadassah-ziekenhuis volledig bezet en toch hebben we hem met open armen ontvangen, want hij verdient het, zonder enige twijfel, hij verdient het. Wat een schande en een schande. Een schandalige en beschamende beslissing, een beslissing die de nabestaanden en inwoners van de staat Israël schaadt. Heeft iemand die terrorisme aanmoedigt, een persoon die lid is van een terroristische organisatie recht op medische behandeling in ons land? Op mijn kosten?

Ze stelde voor dat als Erekats vrienden wilden dat Israël voor hem zorgde, ze geld moesten overmaken voor de medische behandeling in plaats van meer salaris over te maken aan de terroristen. “Ik wil zijn behandeling niet betalen“, benadrukte Dr. Biton.

Adelle Biton Het 3-jarige [!] terreurslachtoffer Adelle Biton werd op 17 februari 2015 begraven in haar geboorteplaats Yakir in Samaria. Adelle had moeite om te overleven sinds ze op 14 maart 2013 rechtstreeks in het hoofd werd geraakt door een vuistgrote steen die door Arabische terroristen werd gegooid terwijl ze in de gezinsauto buiten Ariel in Samaria reed. Ook haar moeder Dr. Biton raakte daarbij gewond maar herstelde.

Ze liep kritieke wonden op en artsen zeiden aanvankelijk dat Adelle’s herstel van de klap ronduit wonderbaarlijk was. Ongeveer twee jaar lang onderging Adelle revalidatie, maar de ernstige zenuwbeschadiging waar ze nooit van hersteld was, leidde er uiteindelijk toe dat zeuiteindelijk toch overleed nadat ze plotseling een longontsteking had gekregen.

Vijf Palestijnse tieners, Muhammad Mahdi Suleiman, Tamer Ayyad Ahmad Souf, Ammar Abd al-Nayif Souf, Ali Yassin Ali Shamlawi en Muhammad Jumaa Muhammad Kleib, uit Kfar Haras werden korte tijd later gearresteerd voor het gooien van de stenen die de crash veroorzaakten. In december 2015 werden alle 5 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf en een boete van 6.545 euros.Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Orli Harari “Bereaved mother: I do not want to pay for Erekat’s treatment” van 19 oktober 2020 en een artikel van Yoni Kempinski en Ari Yashar “Baby Adelle Biton Laid to Rest; Infant terror victim Adelle Biton brought to burial in her hometown of Yakir; ‘her murderers want to murder us all‘” van 18 februari 2015 en een artikel van Elad Benari “Adelle’s Mother to Hass: Come See My Daughter” van 5 april 2013 op de site van Arutz Sheva*****************************
ENGLISH:

Dr. Adva Biton, the mother of Adelle Biton who was murdered by a Palestinian stone thrower in 2013 at the age of four, expressed outrage last Sunday at Israel's agreement to have senior PLO official Saeb Erekat treated in an Israeli hospital for complications from COVID. 19.

Mother of murdered 3-year-old girl Adelle Biton does not want PLO to nurse Saeb Erekat in Israel.

In a post on Facebook, Dr. Biton:
Anyone who pities the cruel eventually becomes cruel to the merciful. It is not new that we pay money to the PA, money that comes from the pockets of the residents of the State of Israel. The sums of money Israel transfers to the Palestinian Authority can be used to train medical personnel, build hospitals and buy medical equipment, but instead the money goes to terrorism, to the salaries of terrorist families, to weapons and to infrastructure.

Biton overturned the decision to hospitalize Erekat, whom she referred to as an "anti-Semitic enemy of Israel," in the coronavirus ward of Hadassah Ein Kerem Hospital in Jerusalem.

Israel is in the middle of a crisis and according to the data presented, Hadassah Hospital is fully occupied and yet we welcomed him with open arms because he deserves it, without a doubt, he deserves it. What a shame and a shame. A scandalous and shameful decision, one that harms the next of kin and residents of the State of Israel. Does someone who encourages terrorism have a person who is a member of a terrorist organization entitled to medical treatment in our country? On my costs?

She suggested that if Erekat's friends wanted Israel to take care of him, they should transfer money for the medical treatment instead of paying more salary to the terrorists. "I don't want to pay for his treatment," emphasized Dr. Biton.

Adelle Biton

The 3-year-old [!] Terror victim Adelle Biton was buried on February 17, 2015 in her hometown Yakir in Samaria. Adelle has struggled to survive since she was hit directly in the head on March 14, 2013 by a fist-sized stone thrown by Arab terrorists while driving the family car outside Ariel in Samaria. Her mother Dr. Biton was injured but recovered.

She sustained critical wounds, and doctors initially said Adelle's recovery from the blow was nothing short of miraculous. Adelle underwent rehabilitation for about two years, but the severe nerve damage from which she never recovered eventually led to her death after a sudden onset of pneumonia.

Five Palestinian teenagers, Muhammad Mahdi Suleiman, Tamer Ayyad Ahmad Souf, Ammar Abd al-Nayif Souf, Ali Yassin Ali Shamlawi and Muhammad Jumaa Muhammad Kleib, from Kfar Haras were arrested a short time later for throwing the stones that caused the crash. In December 2015, all 5 were sentenced to 15 years in prison and a fine of 6,545 euros.Sources: Brabosh
♦ to an article by Orli Harari “Bereaved mother: I don't want to pay for Erekat’s treatment” from October 19, 2020 and an article by Yoni Kempinski and Ari Yashar “Baby Adelle Biton Laid to Rest; Infant terror victim Adelle Biton brought to burial in her hometown of Yakir; "Her murderers want to murder us all" of February 18, 2015 and an article by Elad Benari "Adelle's Mother to Hass: Come See My Daughter" of April 5, 2013 on the site of Arutz Sheva