21 oktober 2020

2020-10-21: IDF niet voorbereid op aanval met chemische wapens - IDF not prepared for chemical weapons attack.

Het IDF Home Front Commando oefent in 2013 een gasaanval tegen Israël met chemische wapens. (Met dank: REUTERS)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Englman raadde de commandant van de landstrijdkrachten aan een campagne te leiden om de paraatheid van gevechtseenheden voor oorlogsvoering met chemische wapens te verbeteren.  

Door: The Jerusalem Post - YONAH JEREMY BOB   

De IDF is niet klaar voor de gevaren van een aanval met chemische wapens, zei maandag in een rapport controleur Matanyahu Englman.

Uit rapporten blijkt dat vorige controleurs tot dezelfde conclusie waren gekomen. De kwestie heeft vele malen de kranten gehaald, ook in 2014 en 2016.

Englman benadrukte waarom de dreiging serieus moet worden genomen: “Het gebruik van chemische wapens in een oorlog is al jaren een bekende dreiging. Tijdens de burgeroorlog in Syrië, vanaf 2011, gebruikte het Syrische regime chemische wapens tegen de rebellen en tegen burgers. "

"Andere legers worstelen met deze dreiging, waaronder het Amerikaanse leger, dat het als een belangrijke en complexe uitdaging beschouwt", aldus het rapport.

Het rapport bestrijkt de periode juni 2019 tot februari 2020 en somt een aantal tekortkomingen op.

Landstrijdkrachten en speciale eenheden die zich bezighouden met massavernietigingswapens (MVW) zijn slecht voorbereid, aldus het rapport. De opleiding voor eenheden die verantwoordelijk zijn voor grensbeveiliging om potentiële chemische items te inspecteren of te behandelen, voldoet niet aan de noodzakelijke normen, zei hij.

Andere relevante eenheden trainen ook niet genoeg voor scenario's met chemische wapens , aldus het rapport. Het complimenteerde de IDF voor de algemene verbetering in de afstemming van training op missiedoelen.  

Englman adviseerde de commandant van de landstrijdkrachten een campagne te leiden om de paraatheid van gevechtseenheden voor chemische oorlogsvoering te verbeteren.

In september 2014 maakte de adjunct-stafchef van de IDF het Home Front Commando verantwoordelijk voor massavernietigingswapens. Maar in de praktijk bleef de relevante uitrusting op een ongeorganiseerde manier verspreid over de infanterie, het Home Front Commando en de IDF lucht- en ruimtetroepen.

Huidige adjunct-stafchef van de IDF generaal-majoor, Eyal Zamir zou een procedure moeten opstarten om ervoor te zorgen dat de gemarkeerde tekortkomingen worden aangepakt, aldus het rapport.

In mei antwoordde Zamir dat het leger zijn paraatheid met betrekking tot de kwestie van chemische wapens opnieuw zou evalueren, maar alleen binnen de context van het bredere financiële plan: "Momentum".

Het zou alleen worden gefinancierd voor zover er financiering beschikbaar was, gezien de vele prioriteiten van de IDF, voegde hij eraan toe.

In delen van het rapport stond kritiek op het kantoor van de IDF-stafchef, de afdeling Technologie en Logistiek en het Medische Korps. Englman suggereerde dat de IDF-stafchef eraan zou werken om de hiaten te dichten in termen van noodzakelijke uitrusting voor bescherming tegen de dreiging van chemische wapens.

Bovendien hebben soldaten die brildragend zijn, sinds 2017 geen speciale veiligheidsbril voor chemische wapens gekregen. Dit maakt dergelijke soldaten praktisch onbruikbaar in het geval van een aanval met chemische wapens, zei de controleur.

In mei zei de IDF dat het de kwestie zou bestuderen.

Het leek erop dat de IDF het probleem helemaal niet zou hebben aangepakt zonder dat de controleur het aan de orde had gesteld, en dat het, zelfs als het eenmaal aan de orde was, jaren kon duren voordat het concreet wordt aangepakt. De IDF zei dat het hoopte de volgende zomer een oplossing te formuleren.

Aspecten van het volledige rapport blijven om redenen van nationale veiligheid geclassificeerd, maar belangrijke delen ervan zijn openbaar gemaakt.

De IDF erkende dat het rapport een stimulans betekende voor de inspanningen om paraat te blijven met betrekking tot de MVW-dreiging. Het was het niet eens met enkele conclusies en zei dat andere kwesties al in behandeling waren.

De IDF zei dat het op verschillende niveaus duidelijke richtlijnen heeft voor het omgaan met massavernietigingswapens, ondanks de kritiek in het rapport dat er tekortkomingen zijn op dat gebied.

Een controlerapport uit 2014 over de kwestie bevat vrijwel identieke kritiek, wat door het gebrek aan aandacht aantoont dat in de afgelopen zes jaar deze kwestie geen prioriteit had voor de IDF.

In 2013 bekritiseerden de toenmalige controleur Yosef Shapira en het Hooggerechtshof de staat vanwege een tekort aan gasmaskers en andere tekortkomingen in de distributie daarvan aan het publiek.

Een deel van het debat dateert uit de tijd dat Syrië een groot deel van zijn voorraad chemische wapens in 2013 verwijderde. Dit leidde ertoe dat veel functionarissen beweerden dat voortdurende investeringen in uitrusting en andere maatregelen tot verdediging tegen chemische wapens een verspilling van geld was en elders moest worden aangewend.

Maar zelfs nadat het Assad-regime geacht werd zijn volledige voorraad chemische wapens te hebben vernietigd, bleef het chemische wapens gebruiken terwijl de Syrische burgeroorlog jarenlang voortduurde.

In 2016 waren er grote zorgen dat Iran en het regime van Assad probeerden chemische wapens naar Hezbollah te smokkelen voor gebruik tegen Israël.

Wat Israël betreft, heeft de Israëlische inlichtingendienst in het verleden gezegd dat de chemische wapens die Assad in Syrië gebruikt, voornamelijk chloor zijn en niet gevaarlijkere chemische wapens zoals sarin, VX en zwavelmosterd.

Tot ISIS in 2017 werd verslagen, hadden de VS gezegd dat ISIS een kleine hoeveelheid slecht mosterdgas als wapen gebruikte.

Tegen de achtergrond van het feit dat de IDF niet voorbereid was op een aanval met chemische wapens, stopte de regering jaren geleden haar programma om gasmaskers onder het publiek te verspreiden.

Naast een afgenomen hoeveelheid Syrische chemische wapens, hebben sommige Israëlische nationale veiligheidsfunctionarissen geconcludeerd dat de vernietiging die de IDF in Syrië zou kunnen veroorzaken zo groot is dat deze dreiging een voldoende afschrikwekkend middel is.

 


**************************************
ENGLISH:

The IDF Home Front Command drills gas a chemical weapons attack against Israel in 2013.(photo credit: REUTERS)

Englman recommended that the commander of the land forces lead a campaign to improve combat units’ readiness for chemical weapons warfare.  

By: The Jerusalem Post - YONAH JEREMY BOB

The IDF is not ready for the dangers posed by a chemical-weapons attack, State Comptroller Matanyahu Englman said in a report Monday.

Past State Comptroller’s Reports have come to the same conclusion, and the issue has jumped into the headlines many times, including as recently as 2014 and 2016.

Highlighting why the threat needs to be taken seriously, Englman wrote: “Use of chemical weapons in war has been a known threat for many years. During the civil war in Syria, starting from 2011, the Syrian regime used chemical weapons against the rebels and against civilians.”

“Other militaries are struggling with this threat, including the US military, which views it as a significant and complex challenge,” the report said.

The report covers the period of June 2019 until February 2020 and lists a number of deficiencies.

Land forces and special units that deal with weapons of mass destruction (WMD) are poorly prepared, the report said. Training for units responsible for border security to inspect for or handle potential chemical items is not up to the necessary standards, it said.

Other relevant units also do not train enough for chemical-weapons scenarios, the report said. It did compliment the IDF’s general improvement in tailoring training to mission goals.

Englman recommended that the commander of land forces lead a campaign to improve combat units’ readiness for chemical warfare.

In September 2014, the IDF deputy chief of staff made Home Front Command responsible for WMD gear. But in practice, the relevant equipment remained spread out in a disorganized manner throughout the infantry forces, Home Front Command and IDF air and space forces.

Current IDF Deputy Chief of Staff Maj.-Gen. Eyal Zamir should institute a process to ensure that the flagged deficiencies are addressed, the report said.

Responding in May, Zamir said the military would reevaluate its readiness for the chemical-weapons issue, but only within the context of the broader “Momentum” financial plan.

It would only be funded to the extent that funding was available, given the IDF’s many priorities, he added.

Parts of the report criticized the office of the IDF chief engineer, the Technology and Logistics Branch and the Medical Corps. Englman suggested that the IDF chief engineer work on closing the gaps in terms of necessary equipment for protection from the chemical-weapons threat.

In addition, since 2017, soldiers who need glasses to see have not been given special chemical-weapons goggles. This practically makes such soldiers useless in the event of a chemical-weapons attack, the comptroller said.

In May, the IDF said it would study the issue.

It appeared that the IDF would not have tackled the issue at all without the comptroller raising it, and that even once the issue was raised, it may take years before it is concretely addressed. The IDF said it hoped to start formulating a solution next summer.

Aspects of the full report remain classified due to national security reasons, but significant sections of it have been made public.

The IDF responded by acknowledging the report’s contribution to efforts to maintain readiness regarding the WMD threat. It disagreed with some conclusions and said other issues were already in the process of being dealt with.

The IDF said it has clear directives at its different levels for dealing with WMDs, despite the report’s criticism that there are deficiencies in that area.

A 2014 Comptroller’s Report on the issue made virtually identical criticisms, signaling that the lack of addressing the issue over the last six years shows that the issue is not a priority for the IDF.

In 2013, then-comptroller Yosef Shapira and the High Court of Justice criticized the state for a shortage and other deficiencies in distribution of gas masks to the public.

Part of the debate dates back to Syria’s elimination of large aspects of its chemical-weapons stock in 2013. This led to many officials claiming that continued investment in gear and other chemical-weapons defense measures was a waste of funds and should be redirected elsewhere.

However, even after the Assad regime was supposed to have eliminated its entire chemical-weapons stockpile, it continued to use chemical weapons as the Syrian civil war dragged on for years.

In 2016, concerns spiked that Iran and the Assad regime were trying to smuggle chemical weapons to Hezbollah for use against Israel.

As far as Israel is concerned, Israeli intelligence has in the past said the chemical weapons used by Assad in Syria are primarily chlorine and not more dangerous chemical weapons such as sarin, VX and sulfur mustard.

Until ISIS was routed in 2017, the US had said ISIS was using a small volume of poorly weaponized mustard gas.

Against the backdrop of the IDF being unprepared for a chemical-weapons attack, the government halted its program to distribute gas masks to the public years ago.

Besides a reduced volume of Syrian chemical weapons, some Israeli national security officials have concluded that the destruction the IDF could cause in Syria is so great that this threat is a sufficient deterrent.