23 oktober 2020

2020-10-23: Hamas gebruikt basis in Istanboel voor cyberterreur - Hamas uses Istanbul base for cyber terror

Illustratie  militarytimes.com

Neerlands - English

NEDERLANDS:

Terreurgroep Hamas heeft al twee jaar een hoofdkwartier voor cyberterreur in Turkije, apart van hun officiële delegatie in Istanboel, bericht The Times (paywall). De terroristische organisatie onderhoudt al langer openlijk banden met de Turkse regering, maar van deze aparte hackersfaciliteit opgericht in 2019 wisten de plaatselijke autoriteiten blijkbaar niets.

Door CIDI - JOSHUA FRIEDMANN

Het geheimzinnige hackershol houdt zich bezig met het werven van fondsen voor terreur, cyberoorlogsvoering tegen Israel, het inslaan van materialen die voor terrorisme gebruikt kunnen worden en espionage. Naar verluidt legt de leider van deze cybereenheid, Samakh Saraj, direct verantwoording af aan Yahya Sinwar, de topman van Hamas in Gaza. De cyberterroristen zouden de Palestijnse Autoriteit en Arabische landen als Saoedi-Arabië en de VAE elektronisch bespioneren, evenals het online gedrag van Hamasleden wiens loyaliteit door de leiding in twijfel getrokken wordt. 

Voetbal-app en naaktfoto’s als lokaas

Hamas voert al jaren creatieve cyberaanvallen uit op Israel: Israeli’s werden in 2018 overgehaald om een app te downloaden die hoogtepunten van het WK voetbal liet zien, en tevens alle gegevens uit de smartphone van het slachtoffer doorstuurde naar Hamas. 

In mei 2019 voerde de Israelische luchtmacht een precisiebombardement uit op het cyberterreurcentrum van Hamas in Gaza, waarna een woordvoerder van de IDF trots aankondigde: “Hamas heeft geen enkele cybercapaciteit meer na onze aanval.”  

Minstens drie pogingen werden begin dit jaar gedaan om soldaten te verleiden met nepprofielen van ‘Israelische’ dames op sociale media, waarmee zij honderden Israelische dienstplichtigen zo gek kregen dat zij spyware van Hamas op hun telefoon installeerden, zogenaamd om naaktfoto’s te kunnen ontvangen. 

Turkse paspoorten voor Hamasleiders

De relatie is verder goed tussen Hamas en de Turkse regering, die de organisatie niet als terreurgroep aanmerkt. Sterker nog, in augustus dit jaar werd bekend dat minstens zeven hooggeplaatste Hamasleden de Turkse nationaliteit en paspoorten hadden gekregen van Ankara, en dat er nog vijf Hamasleden in Turkije op Turkse paspoorten zaten te wachten. Het zou gaan om de belangrijkste leden van Hamas buiten Gaza. Met deze paspoorten zouden de terroristen in de meeste landen ter wereld vrij kunnen reizen.

Kees van der Staaij (SGP) stelde indertijd Kamervragen hierover, die vrij summier werden afgedaan door buitenlandminister Stef Blok (VVD). De minister stelde geen informatie te hebben over andere terroristen die Turkse paspoorten ontvangen, noch iets te weten over mogelijke dreigingen voor Israelische burgers.*********************
ENGLISH:

Illustration:  militarytimes.com


Hamas uses Istanbul base for cyber terror

Terrorist group Hamas has had a cyber-terror headquarters in Turkey for two years, separate from their official delegation in Istanbul, reports The Times (paywall). The terrorist organization has had open ties with the Turkish government for some time, but local authorities were apparently unaware of this separate hacker facility established in 2019.

By CIDI - JOSHUA FRIEDMANN

The mysterious hacker cave is involved in raising funds for terrorism, cyber warfare against Israel, stockpiling materials that could be used for terrorism and espionage. The leader of this cyber unit, Samakh Saraj, is reported to be directly accountable to Yahya Sinwar, Hamas's top executive in Gaza. The cyber-terrorists allegedly spy electronically on the Palestinian Authority and Arab countries like Saudi Arabia and UAE, as well as the online behavior of Hamas members whose loyalty is questioned by the leadership.

Football app and nude photos as bait

Hamas has been carrying out creative cyber-attacks on Israel for years: Israelis were persuaded in 2018 to download an app that showed World Cup highlights, as well as forwarding all data from the victim's smartphone to Hamas.

In May 2019, the Israeli Air Force carried out a precision bombing of Hamas's cyber-terror center in Gaza, after which an IDF spokesman proudly announced, "Hamas is out of cyber capability after our attack."

At least three attempts were made early this year to entice soldiers with fake profiles of "Israeli" ladies on social media, driving hundreds of Israeli conscripts into installing Hamas spyware on their phones, ostensibly to receive nude photos.

Turkish passports for Hamas leaders

The relationship is also good between Hamas and the Turkish government, which does not designate the organization as a terrorist group. In fact, in August this year, it was announced that at least seven high-ranking Hamas members had been granted Turkish citizenship and passports from Ankara, and that five more Hamas members were waiting in Turkey for Turkish passports. These are said to be the most important members of Hamas outside of Gaza. These passports would allow terrorists to travel freely in most countries in the world.

Kees van der Staaij (SGP) asked parliamentary questions about this at the time, which were dealt with fairly briefly by Foreign Minister Stef Blok (VVD). The minister stated that he had no information about other terrorists receiving Turkish passports, or about possible threats to Israeli civilians.