26 oktober 2020

2020-10-26: Volgende week begint het Israëlische COVID-19-vaccin met proeven op mensen - Israeli COVID-19 vaccine to begin human trials next week

"Ik heb vertrouwen in ons vaccin, ik geloof erin en in het vermogen van de wetenschappers van het instituut die het hebben ontwikkeld." - IIBR-directeur, Prof. Shmuel Shapira.
Alternatieve eerste minister en minister van Defensie Benny Gantz bezoekt het Israel Biological Institute. (fotokrediet: DEFENSE MINISTERIE / ISRAEL INSTITUTE VOOR BIOLOGISCH ONDERZOEK)
Alternatieve premier en minister van Defensie Benny Gantz bezoekt het Israëlische Biologisch Instituut. (fotokrediet: DEFENSE MINISTERIE / ISRAEL INSTITUTE VOOR BIOLOGISCH ONDERZOEK)Nederlands - English

NEDERLANDS

Het Israel "Institute for Biological Research" kondigde op zondag aan dat het volgende week zal beginnen met menselijke proeven van zijn coronavirusvaccin, Brilife. Het vaccin heeft alle nodige goedkeuringen gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid en het Helsinki Comité voor medische experimenten op mensen.

Door Jerusalem Post - Jewish News

"Dit is een dag van hoop voor de burgers van Israël," zei minister van Defensie Benny Gantz. "Slechts twee maanden geleden ontving ik het eerste flesje van het vaccin. Vandaag hebben we al 25.000 vaccindoses."

"Ik wil de tientallen onderzoekers bedanken die dag en nacht aan deze nationale missie hebben gewerkt." "In deze complexe periode bent u de eenheid die de weg vrijmaakt voor de burgers van Israël."

IIBR directeur Prof. Shmuel Shapira zei dat dit een "belangrijke en cruciale fase" is in de ontwikkeling van het vaccin.

"Ik heb vertrouwen in ons vaccin," zei hij. "Ik geloof erin en in het vermogen van de wetenschappers van het instituut die het hebben ontwikkeld."

De Fase I menselijke proef duurt enkele maanden en wordt uitgevoerd op 80 gezondheidsvrijwilligers tussen 18 en 55 jaar in het Sheba Medisch Centrum in Tel Hashomer en Jeruzalem's Hadassah-Universiteit Medisch Centrum.

De proef begint op 1 november met twee vrijwilligers. Afhankelijk van hun reacties zullen de anderen geleidelijk aan de kandidaat-vaccin ontvangen - 40 mensen in elk medisch centrum. Elke vrijwilliger krijgt een injectie, maar sommigen krijgen een placebo.

Elke vrijwilliger zal gedurende drie weken worden gecontroleerd om te bepalen of er sprake is van bijwerkingen van het vaccin.
Onderzoekers zullen ook onderzoeken of vrijwilligers antistoffen tegen het coronavirus ontwikkelen, wat leidt tot immuniteit.

Wanneer Fase I is voltooid, zal Fase II, indien succesvol, beginnen met het testen van het vaccin op 960 gezonde vrijwilligers boven de leeftijd van 18 jaar. Fase II zal naar verwachting in december beginnen in medische centra in het hele land. Die fase is bedoeld om de veiligheidstests af te ronden en de juiste doses te bepalen, maar ook om de effectiviteit te blijven meten.

Als de eerste twee fasen succesvol zijn, zal een Fase III-proef van 30.000 vrijwilligers in april of mei aanstaande beginnen voor de laatste fase. Na afloop kan het vaccin worden goedgekeurd en kan de bevolking worden gevaccineerd tegen het virus.

De kandidaat-vaccin van het IIBR is gebaseerd op een bekende vaccinatiemethode, aldus het instituut. Nieuw is het gebruik van een vesiculaire stomatitisvirus (VSV) - een type virus dat geen ziekten bij de mens veroorzaakt.

Door middel van genetische manipulatie worden eiwitten aan het VSV-virus gehecht om coronavirus "kronen" te vormen die door het lichaam als COVID-19 worden geïdentificeerd.
Als gevolg daarvan produceert het lichaam antilichamen tegen het virus.

De N12 nieuwssite meldde zondagavond dat het vaccin is getest op varkens en effectief is bevonden.

Het IIBR bereidt zich al enkele jaren voor op een onbekende dreiging zoals deze. Als onderdeel van de wetenschappelijke voorbereiding heeft het instituut een nationale infrastructuur voor snelle identificatie van epidemische ziekteverwekkers aangekocht en opgezet en instrumenten ontwikkeld voor snelle vaccinatieplanning in reactie op uitbraken.

Er zijn diermodellen opgezet om de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins en behandelingen te testen. Er is een nieuwe infrastructuur ontwikkeld en opgezet voor een snelle en efficiënte productie van miljoenen vaccins onder strikte reglementaire voorwaarden.

Het instituut kan 15 miljoen doses produceren.


***************************
ENGLISH:

“I am confident in our vaccine, I believe in it and in the ability of the institute scientists who developed it” – IIBR director, Prof. Shmuel Shapira.
Alternative Prime Minister and Defense Minister Benny Gantz visiting the Israel Biological Institute. (photo credit: DEFENSE MINISTRY / ISRAEL INSTITUTE FOR BIOLOGICAL RESEARCH)
Alternative Prime Minister and Defense Minister Benny Gantz visiting the Israel Biological Institute. (photo credit: DEFENSE MINISTRY / ISRAEL INSTITUTE FOR BIOLOGICAL RESEARCH)

Israeli COVID-19 vaccine to begin human trials next week
“I am confident in our vaccine, I believe in it and in the ability of the institute scientists who developed it” – IIBR director, Prof. Shmuel Shapira.The Israel Institute for Biological Research on Sunday announced it will begin human trials of its coronavirus vaccine, Brilife, next week. The vaccine has received all necessary approvals from the Health Ministry and the Helsinki Committee for medical experiments on humans.

By: Jerusalem Post - Jewish News

“This is a day of hope for the citizens of Israel,” Defense Minister Benny Gantz said. “Just two months ago, I received the first bottle of the vaccine. Today, we already have 25,000 vaccine doses.”

“I would like to thank the dozens of researchers who worked day and night on this national mission,” he said. “In this complex period, you are the unit that paves the way for the citizens of Israel.”

IIBR director Prof. Shmuel Shapira said this is an “important and crucial stage” in the development of the vaccine.

“I am confident in our vaccine,” he said. “I believe in it and in the ability of the institute scientists who developed it.”

The Phase I human trial will last several months and be conducted on 80 health volunteers between the ages of 18 and 55 at Sheba Medical Center in Tel Hashomer and Jerusalem’s Hadassah-University Medical Center.

The trial will kick off on November 1 with two volunteers. Depending on their responses, the others will gradually receive the vaccine candidate – 40 people at each medical center. Each volunteer will receive an injection, but some will receive a placebo.

Each volunteer will be monitored over the course of three weeks to determine if there are any side effects caused by the vaccine.
Researchers will also examine whether volunteers develop antibodies to coronavirus, which leads to immunity.

When Phase I is completed, if successful, Phase II will commence, testing the vaccine on 960 healthy volunteers over the age of 18. Phase II is expected to begin in December at medical centers across the country. That phase is meant to complete safety tests and pinpoint the right doses, as well as to continue to gauge effectiveness.

If the first two phases are successful, a Phase III trial of 30,000 volunteers will begin next April or May for the final stage. Once completed, the vaccine can be approved, and the population can be vaccinated against the virus.

IIBR’s vaccine candidate is based on a well-known method of vaccination, the institute has said. What is new is the use of a vesicular stomatitis virus (VSV) – a type of virus that does not cause diseases in humans.
Through genetic engineering, proteins are attached to the VSV virus to form coronavirus “crowns” that are identified by the body as COVID-19.
As a result, the body produces antibodies against it.

The N12 news site reported Sunday night that the vaccine was tested on pigs and found effective.

IIBR has been preparing for several years for an unknown threat such as this one. As part of the scientific preparation, the institute purchased and set up a national infrastructure for rapid identification of epidemic pathogens and developed tools for rapid vaccine planning in response to outbreaks.

Animal models have been put in place to test the safety and efficacy of vaccines and treatments. New infrastructure has been developed and established for rapid and efficient production, amounting to millions of vaccines, under stringent regulatory conditions.

The institute has the ability to produce 15 million doses.