27 oktober 2020

2020-10-27: Als een Palestijn in Palestijnse gevangenis sterft of er wordt gefolterd is dat nooit nieuws - When a Palestinian dies or is tortured in a Palestinian prison, that is never news

Let op: Onderaan schokkend plaatje
Note: Shocking picture at the bottom

Nederlands- English

NEDERLANDS:

Palestijnen maken altijd veel kabaal wanneer een gevangene sterft in de Israëlische gevangenis, waarbij ze Israël routinematig beschuldigen van foltering en verwaarlozing, en veel ngo’s ergeren zich blauw over de vermeende vreselijke omstandigheden in Israëlische gevangenissen.

Echter niemand heeft het over de doden in Palestijnse gevangenissen.

De gouverneur van Tulkarm, Issam Abu Bakr, kondigde vandaag bij zonsopgang de dood van een gevangene aan in het Preventive Security-detentiecentrum in Tulkarm en legde uit dat uit het vooronderzoek bleek dat de doodsoorzaak “subjectief” was. Zijn naam of leeftijd wordt niet bekendgemaakt.

Dit gebeurt wel meer. Volgens het PCHR-jaarverslag “Crimes of Torture in Palestinian Prisons and Detention Centers” stierven tussen juni 2014 en juni 2015 vijf gevangenen in Palestijnse hechtenis. Geen haan die daar naar kraait. En dit telt niet eens voor de doden die vallen bij arrestaties.

No Jews – No News Ja, er wordt gemarteld in Palestijnse gevangenissen. Elke vijf of tien jaar zal een ngo er een rapport over schrijven en het wordt begraven tussen de honderden anti-Israëlische rapporten die worden gepubliceerd.

Zelfs de Palestijnse ngo Addameer – om maar een voorbeeld te noemen – die zich ontfermd over de Palestijnse gevangen in Israëlische gevangenschap, geeft geen krimp als er Palestijnen in Palestijnse gevangenissen sterven. Raar maar waar.

En zeg nu zelf, als Palestijnse levens er werkelijk toe zouden doen, dan zou er in de Palestijnse gevangenis een even grote stank heersen over het aantal doden als in de Israëlische gevangenis. Maar zelfs voor Palestijnen doet hun leven er niet toe – tenzij ze de Joden de schuld ervoor kunnen geven.

Bronnen: Brabosh ♦ naar een artikel van EoZ “A man died in Palestinian prison. It happens every couple of months. No one talks about it” van 25 oktober 2020 op de site van Elder of Ziyon


*******************************
ENGLISH:

Palestinians are always making a lot of noise when a prisoner dies in an Israeli prison, routinely accusing Israel of torture and neglect, and many NGOs are blue about the alleged dire conditions in Israeli prisons.

However, no one is talking about the dead in Palestinian prisons.

Tulkarm Governor Issam Abu Bakr today announced the death of an inmate at the Preventive Security Detention Center in Tulkarm at sunrise and explained that the preliminary investigation showed the cause of death to be “subjective”. His name or age is not disclosed.

This happens more often. According to the PCHR annual report “Crimes of Torture in Palestinian Prisons and Detention Centers,” five prisoners died in Palestinian custody between June 2014 and June 2015. Not a rooster that crows to that. And this doesn't even count for deaths in arrests.

No Jews - No News Yes, torture takes place in Palestinian prisons. Every five or ten years an NGO will write a report on it, and it will be buried among the hundreds of anti-Israel reports that are published.

Even the Palestinian NGO Addameer - to give just one example - which takes care of Palestinian prisoners in Israeli captivity, does not flinch when Palestinians die in Palestinian prisons. Strange but true.

And let's face it, if Palestinian lives really mattered, there would be just as much stench over the death toll in Palestinian prison as in Israeli prison. But even to Palestinians, their lives don't matter - unless they can blame the Jews for it.

Sources: Brabosh
♦ to an article by EoZ “A man died in Palestinian prison. It happens every couple of months. No one talks about it ”of October 25, 2020 on the site of Elder of Ziyon