30 oktober 2020

2020-10-30: Nederland beschermt privacy oorlogsmisdadigers - The Netherlands protects privacy war criminal

Razzia op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Al sinds de oprichting van stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden op 4 mei 2007 proberen zij toegang te krijgen tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) in de speurtocht naar nog levende en ongestrafte Nederlandse oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog.  

Door:  Joop Soesan 

De speurtocht wordt echter belemmerd door het Nationaal Archief en het ministerie van OC&W die zich beroepen op bestaande privacywetgeving. Hier tegenover staan internationale verdragen als het Genocide Verdrag en de Geneefse Conventie die de Nederlandse Staat verplichten slachtoffers of hun vertegenwoordigers toegang te verschaffen tot informatie omtrent de daders.  

De houding van het ministerie van OC&W en het Nationaal Archief komt erop neer dat in Nederland de persoonlijke levenssfeer van oorlogsmisdadigers zwaarder weegt dan het recht op gerechtigheid voor slachtoffers en nabestaanden. Een bizarre constatering, aldus de stichting.

Want eigenlijk komt het erop neer dat de Nederlandse overheid niet wil dat deze oorlogsmisdadigers alsnog worden gestraft voor hun misdrijven.

Na alle wegen te hebben bewandeld, probeert sinds de lente van 2016 de stichting via juridische weg een opening te vinden.

Op 23 november 2020 wordt (de zoveelste) procedure bij de rechtbank in Amsterdam behandeld. Advocaten Carry en Geert-Jan Knoops en Arnold Karskens als voorzitter van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden, zoeken daarvoor naar actuele verklaringen van nabestaanden die de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden willen machtigen om mede namens hen deze zaak voor te zetten.

Maar er is haast bij, deze verklaringen moeten voor het einde van de komende week, uiterlijk 6 november bij de rechtbank zijn ingediend. 

Alle informatie over de genomen stappen is te vinden op de website van de stichting: https://www.onderzoekoorlogsmisdaden.nl/voorbeelden/item/98-nu-of-nooit-de-opsporing-van-de-allerlaatste-nazis-98 , waar u ook de initialen en beschrijvingen van de nog levende oorlogsmisdadigers kunt vinden.

Help mee. Heeft u of uw familieleden bewijs, of bent u getuige geweest van wat deze oorlogsmisdadigers hebben uitgespookt, zet het op papier en zend het zsm op.

De verklaringen kunnen worden gericht aan de Rechtbank te Amsterdam en worden gestuurd naar:

office@knoopsadvocaten.nl (Concertgebouwplein 25, 1071 LM Amsterdam) met een cc naar contact@onderzoekoorlogsmisdaden.nl  

Een bruikbare machtiging dient de volgende elementen te bevatten maar kan in eigen bewoordingen worden geschreven. 

  1. Een uitleg op welke wijze de betrokkene nabestaande of zelf slachtoffer is van misdaden in de Tweede Wereldoorlog ondergaan in een van de Nederlandse concentratiekampen Vught, Amersfoort of ultimo Westerbork en indien bekend welke maanden/jaren. 
  2. Een verklaring van de betrokkene dat hij/zij de pogingen van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden ondersteunt om inzage te verkrijgen in het CABR, alsmede een uitleg waarom de betrokkene dit van belang acht en ondersteunt; 
  3. Een verklaring van de betrokkene dat hij/zij de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden persoonlijk machtigt om mede namens hem/haar (als nabestaande en slachtoffer) in rechte inzage te verkrijgen in het CABR; 
  4. Een vermelding dat de betrokkene geen bezwaar heeft tegen het inbrengen van de verklaring in een gerechtelijke procedure; 
  5. Handtekening en datum. 

Het streven is naar een stapeltje getuigenissen zodat de rechters doorhebben dat wij het verleden niet zijn vergeten. Hoe meer hoe beter. 

Deze rechtsgang wordt gesteund door het Opperrabbinaat voor Nederland, Federatief Joods Nederland, stichting Wiesenthal Fonds in Nederland, het Simon Wiesenthal Centrum in Jeruzalem en individuele Nederlandse sponsoren**********************
ENGLISH:

Razzia on the Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam

Ever since the foundation of the Dutch War Crimes Research Foundation on May 4, 2007, they have been trying to gain access to the Central Archives of Special Jurisdiction (CABR) in the search for surviving and unpunished Dutch war criminals from the Second World War.

By Joop Soesan

However, the search is being hindered by the National Archives and the Ministry of Education, Culture and Science, who rely on existing privacy legislation. In contrast, international treaties such as the Genocide Convention and the Geneva Convention oblige the State of the Netherlands to provide victims or their representatives with access to information about the perpetrators.

The attitude of the Ministry of Education, Culture and Science and the National Archives means that in the Netherlands the privacy of war criminals outweighs the right to justice for victims and their next of kin. A bizarre observation, according to the foundation.

Because it basically means that the Dutch government does not want these war criminals to be punished for their crimes.

After having gone all the way, the foundation has been trying to find an opening through legal channels since the spring of 2016.

On November 23, 2020, the umpteenth procedure will be heard at the court in Amsterdam. Attorneys Carry and Geert-Jan Knoops and Arnold Karskens, as chair of the War Crimes Investigation Foundation, are looking for up-to-date statements from next of kin who want to authorize the War Crimes Investigation Foundation to continue this case on their behalf.

But there is a hurry, these statements must be submitted to the court by the end of next week, no later than November 6.

All information about the steps taken can be found on the website of the foundation: https://www.onderzoek Oorlogsmisdaden.nl/voorbeeld/item/98-nu-of-nooit-de-opsporing-van-de-allerlaatste-nazis- 98, where you can also find the initials and descriptions of the surviving war criminals.

Please help. Do you or your relatives have evidence, or have you witnessed what these war criminals have been up to, put it on paper and send it asap.

The statements can be addressed to the Court of Amsterdam and sent to:

office@knoopsadvocaten.nl (Concertgebouwplein 25, 1071 LM Amsterdam) with a cc to contact@onderzoek Oorlogsmisdaden.nl

A usable mandate should contain the following elements but can be written in your own words.

1. An explanation of how the person concerned is a surviving relative or a victim of crimes suffered in World War II in one of the Dutch concentration camps Vught, Amersfoort or ultimo Westerbork, and if known, which months / years.
2. A statement by the person concerned that he / she supports the efforts of the War Crimes Research Foundation to obtain access to the CABR, as well as an explanation why the person concerned considers this important and supports it;
3. A statement from the person concerned that he / she personally authorizes the War Crimes Investigation Foundation to obtain legal access to the CABR on his / her behalf (as a surviving relative and victim);

4. A statement that the person concerned has no objection to submitting the statement in legal proceedings;

5. Signature and date.

The aim is to collect testimonials so that the judges realize that we have not forgotten the past. The more the better.

This judicial process is supported by the Chief Rabbinate for the Netherlands, Federative Jewish Netherlands, the Wiesenthal Fund in the Netherlands, the Simon Wiesenthal Center in Jerusalem and individual Dutch sponsors.