04 november 2020

2020-11-04: Heeft Europa het lef om het op te nemen tegen ISIS-terroristen? - Does Europe Have the Guts to Stand Up to ISIS Terrorists?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"ISIS blijft de dominante kracht. Het is waarschijnlijk dat er nog meer aanslagen in Europa zullen plaatsvinden - in de eerste plaats geïnspireerd door deze terroristische groepering", waarschuwde de Zwitserse Federale Inlichtingendienst.

Door Yakir Benzion, United With Israel...

De islamitische terreuraanslag van een schutter in Wenen afgelopen maandag en twee recente aanslagen in Frankrijk waarbij radicale islamisten hun slachtoffers onthoofden, blijken een nieuw Zwitsers rapport van de inlichtingendienst te ondersteunen dat waarschuwde voor terrorisme uit het Midden-Oosten dat Europa zou bereiken.

"In de context van het jihad-terrorisme blijft ISIS de dominante kracht. Andere aanslagen in Europa zijn waarschijnlijk - in de eerste plaats geïnspireerd door deze terroristische groepering", aldus de Zwitserse federale inlichtingendienst in een rapport dat vorige week werd gepubliceerd.

De Zwitserse veiligheidsagenten waarschuwden dat andere Europese landen de dreiging niet serieus genoeg nemen en dat er meer aandacht moet worden besteed aan hun onderdanen die naar het Midden-Oosten zijn gegaan om voor ISIS te vechten en probeerden terug te keren naar Europa.

In het rapport staat dat " deradicalisering en reïntegratie in de ... samenleving een langdurig proces kan zijn en in sommige gevallen zelfs zinloos kan zijn".

"Terugkeerders kunnen trouw blijven aan hun [extremistische] ideologie, hun omgeving radicaliseren en terroristische aanslagen plannen, organiseren of uitvoeren. Bovendien, kunnen sommigen strijdervaring en specifieke vaardigheden hebben opgedaan die zij konden gebruiken om terroristische activiteiten uit te voeren," zei het rapport, toevoegend ,,het risico op lange termijn van individuen die zijn teruggekeerd het overschrijden van staatsgrenzen en het voorzien van een netwerk met anderen moet niet worden genegeerd".

Een gelijkaardig rapport dat in september in Engeland werd vrijgegeven, onthulde dat islamitische jihadisten om de twee weken een terreuraanslag in Europa hebben uitgevoerd of geprobeerd sinds de val van de islamitische staat in Syrië in 2019.

In december keerden 25 voormalige ISIS-strijders, vrouwen en kinderen terug naar Bosnië, waar de mannen werden gearresteerd en onderzocht "voor de criminele feiten van het organiseren van een terroristische groepering, onwettige vorming en het toetreden tot buitenlandse paramilitaire of paramilitaire formaties en terrorisme".

Vorige week heeft Turkije zeven ISIS-leden gearresteerd die verdacht werden van het plannen van aanslagen in dat land.

"De dreiging voor Frankrijk, Groot-Brittannië en de rest van Europa van de islamitische staat en de IS-geïnspireerde personen gaat onverminderd door en waakzaamheid zal de komende weken en maanden essentieel blijven", aldus een verklaring van de in Londen gevestigde Henry Jackson Society, een denktank die de Europese democratie bestudeert.


***************************
ENGLISH:

“ISIS continues to be the dominant force. Further attacks in Europe are likely – inspired first and foremost by this terrorist group,” warned Switzerland’s Federal Intelligence Service.

By Yakir Benzion, United With Israel

The Islamist terror attack by a gunman in Vienna Monday and two recent attacks in France in which radical Islamists beheaded their victims appear to support a new Swiss intelligence report that warned about Middle East terrorism reaching Europe.

“In the context of jihadi terrorism, ISIS continues to be the dominant force. Further attacks in Europe are likely – inspired first and foremost by this terrorist group,” Switzerland’s Federal Intelligence Service said in a report released last week.

The Swiss security officials warned that other European countries are not taking the threat seriously enough and that more attention must be paid to their nationals who went to the Middle East to fight for ISIS and tried returning home to Europe.

The report said “deradicalization and reintegration into … society could be a lengthy process and may, in some cases, even be futile.”

“Returnees might remain faithful to their [extremist] ideology, radicalize their environment and plan, organize or carry out terrorist attacks. In addition, some may have gained combat experience and specific skills they could use to carry out terrorist activities,” the report said, adding “the long-term risk of individuals who have returned crossing state borders and networking with others is not to be ignored.”

A similar report released in England in September revealed that Islamic jihadists have carried out or attempted a terror attack every two weeks in Europe since the fall of the Islamic State in Syria in 2019.

In December 25 former ISIS fighters, women and children returned to Bosnia where the men were arrested and investigated “for the criminal offenses of organizing a terrorist group, unlawful formation and joining of foreign paramilitary or paramilitary formations and terrorism.”

Last week, Turkey arrested seven ISIS members suspected of planning attacks in that country.

“The threat to France, Britain and the rest of Europe from Islamic State and IS-inspired individuals continues unabated and vigilance will remain essential in the weeks and months to come,” said a statement from the London-based Henry Jackson Society, a think-tank that studies European democracy.