05 november 2020

2020-11-05: Nederlandse VN-vertegenwoordiging negeert Joodse banden Tempelberg - Dutch UN representation ignores Jewish ties to the Temple Mount

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bij het dekolonisatie comité van de Verenigde Naties heeft de Nederlandse VN-vertegenwoordiging steun verleend aan een resolutie die de Joodse banden met de Tempelberg negeert. Nederland stemde voor zes van de zeven ingebrachte anti-Israël resoluties.

Door: CIDI

Terwijl zeven resoluties tegen Israël door het dekolonisatiecomité deze week werden aangenomen, werd tegen geen enkel ander land ook maar één motie uitgevaardigd. De Joodse staat wordt onder andere veroordeeld voor “onderdrukkende maatregelen” tegen Syriërs op de Golanhoogten en “nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem en de bezette Syrische Golan”.

Het gaat om de volgende zeven resoluties:

De Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemde alleen bij “Work of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories” [A/C.4/75/L.12] niet voor. Bij deze resolutie onthield Nederland zich van stemming.

Resolutie “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including EastJerusalem” [A/C.4/75/L.14] is een typisch staaltje geschiedvervalsing omtrent Jeruzalem. De tekst refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemde voor deze ontkenning van Joodse banden met de Tempelberg.

Het stemgedrag van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging bij het dekolonisatiecomité is vrijwel identiek aan vorig jaar. In 2019 passeerden acht resoluties de revue, en stemde Nederland voor zeven van de acht anti-Israëlresoluties.

Het is het zoveelste voorbeeld dat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich niets aantrekt van de wens van de Tweede Kamer. In Kamerbrieven doet het Kabinet voorkomen alsof Nederland uitvoer geeft aan de aangenomen motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël, maar tijdens het stemmen doet Nederland gewoon mee aan het anti-Israëlcircus. Toen het stemgedrag van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging bij ECOSOC tot ophef leidde, sprak een meerderheid van de Kamer zich hiertegen uit. Minister Blok nam aanvankelijk de zorgen van het Nederlandse parlement echter niet serieus. Een jaar later onthield Nederland zich van stemming bij ECOSOC, maar voor de rest blijft de minister activisten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche geven om de Tweede Kamer te negeren.************************************
ENGLISH:

At the United Nations Decolonization Committee, the Dutch UN representation has supported a resolution that ignores Jewish ties to the Temple Mount. The Netherlands voted in favor of six of the seven anti-Israel resolutions submitted.

By: CIDI

While seven resolutions against Israel were passed by the decolonization committee this week, no other country was passed a single motion. The Jewish state is condemned, among other things, for “repressive measures” against Syrians in the Golan Heights and “settlements in the occupied Palestinian territories, including East Jerusalem and the occupied Syrian Golan”.

It concerns the following seven resolutions:

The Dutch UN representation only did not vote in favor of “Work of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories” [A / C.4 / 75 / L.12]. The Netherlands abstained on this resolution.

Resolution “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including EastJerusalem” [A / C.4 / 75 / L.14] is a typical example of falsifying the history of Jerusalem. The text refers to the Temple Mount only as the Haram al-Sharif, the Islamic name for the site. That the Temple Mount is the most sacred place for Jews is ignored in the resolution. The Dutch UN representation voted in favor of this denial of Jewish ties to the Temple Mount.

The voting behavior of the Dutch UN representation at the decolonization committee is almost identical to last year. In 2019, eight resolutions were reviewed, and the Netherlands voted in favor of seven of the eight anti-Israel resolutions.

It is yet another example that the Dutch UN representation does not care about the wishes of the House of Representatives. In letters to parliament, the Cabinet pretends that the Netherlands is implementing the adopted motion by Van der Staaij, calling on the government to take a stand against disproportionate Israeli agenda, but during the vote, the Netherlands simply participates in the anti-Israel circus. When the voting behavior of the Dutch UN representation at ECOSOC led to controversy, a majority of the House spoke against this. Initially, however, Minister Blok did not take the concerns of the Dutch parliament seriously. A year later, the Netherlands abstained from voting at ECOSOC, but otherwise the minister continues to give activists at the Ministry of Foreign Affairs carte blanche to ignore the House of Representatives.