11 november 2020

2020-11-11: Nieuw rapport werpt licht op de ware omvang van Hezbollah's aanwezigheid in Zuid-Syrië - New report sheds light on true scope of Hezbollah’s presence in southern Syria

Israëlische soldaten tijdens een oefening nabij de Israëlisch-Syrische grens op de Golanhoogten, op 4 augustus 2020. Foto door David Cohen / Flash90.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"Ze bereiden operationele plannen voor in afwachting van de volgende oorlog", waarschuwde majoor (res.) Tal Beeri, directeur van de onderzoeksafdeling van Alma, die JNS vertelt dat Hezbollah diep verankerd is in de strijdkrachten van het Syrische leger en hun bases gebruikt om inlichtingen te verzamelen en het voorbereiden van militaire aanvalsplannen.

Door: JNS - YAAKOV LAPPIN

De aanwezigheid van Hezbollah in het zuiden van Syrië is aanzienlijk groter dan voorheen bekend is bij het publiek, volgens een recent vrijgegeven rapport van Alma Research and Education Center.

Alma's doel is om geopolitieke kennis over het Midden-Oosten onder Engelssprekenden te vergroten. De organisatie is gevestigd in Galilea en werd opgericht door luitenant-kolonel (res.) Sarit Zehavi, die 15 jaar in de Israëlische strijdkrachten heeft gediend, gespecialiseerd in militaire inlichtingen.

Het laatste rapport onthulde 58 locaties die verband houden met de activiteiten van Hezbollah in het zuiden van Syrië, met name in de provincies Quneitra en Dara'a.

Twee primaire Hezbollah-eenheden, handelend onder Iraanse bescherming, zijn verantwoordelijk voor deze inzet: het "Zuidelijk Commando", bestaande uit ervaren Hezbollah-agenten geïnfiltreerd in de gelederen van de Syrische strijdkrachten; en de "Golan File" -eenheid, waarbij Hezbollah-commandanten betrokken zijn bij het opzetten van gelokaliseerde terreurcellen, bestaande uit Syriërs.

Alma's rapport benadrukt de aanwezigheid van 30 Golan locaties en nog eens 28 locaties van de Southern Command-eenheid. "In het onderzoek konden we op sommige plaatsen exacte coördinaten verkrijgen en de rest een algemene locatie", aldus het rapport.

Maj. (Res.) Tal Beeri, directeur van Alma's onderzoeksafdeling, vertelde JNS dat beide Hezbollah-inspanningen operationeel zijn, en beide zijn bedoeld om nieuwe kansen te creëren om Israëlische militaire en burgerdoelen aan te vallen, zowel dagelijks als bij veiligheidsescalaties.

Beeri, die 20 jaar als IDF-inlichtingenofficier werkte, gespecialiseerd in Libanon en Syrië, beschreef hoe Hezbollah's Zuidelijk Commando werd gevormd en zei dat het oorspronkelijke doel was "om de herovering van Zuid-Syrië door het Syrische leger te vergemakkelijken. Het trainde en assisteerde het Syrische leger, dat grondgebied heroverde van rebellenorganisaties die sinds 2012 de controle over bijna heel Zuid-Syrië kregen. "

Volgens Beeri is het Zuidelijk Commando “een eenheid die bestaat uit doorgewinterd Libanese Hezbollah-strijders. Elk van hen is als trainer verbonden aan het Syrische leger, met de nadruk op het 1e korps [van het Syrische leger] in het zuiden van Syrië. Ze vergezelden de troepen van [Syrische president Bashar] Assad bij het heroveren van het gebied. "

Beeri voegde eraan toe dat Alma een video heeft gekregen waarop een Syrische militaire eenheid in opleiding stond. De Syrische commandant vat de training samen met een Hezbollah-agent samen en de commandant bedankte "de Hezbollah-agent voor zijn hulp". Het is een ondubbelzinnig belastende video die laat zien dat Hezbollah terdege het Syrische leger hielp. De video is volledig opgenomen in een Syrische kazerne met Syrische legeruniformen aan. Er is een foto van een gezamenlijke patrouille - iedereen zou denken dat de Hezbollah-agent een andere officier in het Syrische leger was. ”

Met de voltooiing van de verovering van Zuid-Syrië door Assad, blijft het Zuidelijke Commando van Hezbollah het Syrische leger trainen, omdat er volgens Beeri nog steeds rebellenverzet is, voornamelijk in de provincie Da'ara. Maar in werkelijkheid begon het Zuidelijk Commando zich bezig te houden met zijn tweede doelstelling, namelijk operationeel worden namens de sjiitische as en vooruitkijken op de oorlog met Israël. Men is bezig met het voorbereiden van operationele plannen en het verzamelen van inlichtingen in afwachting van de volgende oorlog. Volgens ons verzamelt elke Syrische legerbasis in dit gebied, die visuele inlichtingen, inlichtingen uit berichtenverkeer en elektronische inlichtingen, een lid van de Southern Command eenheid in het gebied zitten. Ze zijn daar en geven de informatie door. "

Op de vraag of Assad de Hezbollah-operaties heeft goedgekeurd, stelde Beeri dat het regime van Damascus weinig te zeggen heeft over de kwestie nadat Iran en Hezbollah Syrië van de ondergang hadden gered.

Wie is Assad? De Iraniërs hebben hier eind mei tijdens "Jeruzalemdag" een duidelijke verklaring over afgelegd toen ze een cartoon publiceerden van [Opperste Leider ayatollah Ali] Khamenei en alle volmachten van Iran die in Jeruzalem baden. Je kunt zien dat op de eerste rij [Hezbollah-chef Hassan] Nasrallah, het hoofd van de Palestijnse Islamitische Jihad, Ziad Nakhaleh, Ismail Haniyah [voorzitter van het Hamas Politburo], de Houthi's, zelfs Nicolás Maduro uit Venezuela, staan. Tien of elf rijen terug is een nauwelijks herkenbare Assad. Hij wordt niet meegeteld. Het is niet bepaald relevant, ”zei Beeri.

Na het redden van Assad, blijven Iran en Hezbollah vastbesloten om voet aan de grond te krijgen in Syrië, met als centraal doel de mogelijkheid om Israël aan te vallen namens de "Sjiitische-Iraanse as". Daartoe heeft Iran geprobeerd veel wapens en personeel Syrië binnen te smokkelen en aanvalsbases te bouwen - een poging die tot dusver werd belemmerd door een campagne van Israëlische luchtaanvallen.

Een van de meest recent gemelde aanvallen vond plaats op 19 oktober, blijkbaar gericht op een aan Hezbollah gekoppeld terreurdoel in Zuid-Syrië, een dag voordat het rapport van Alma werd gepubliceerd.

'Het regime van Assad is hun platform. Hij nodigde hen uit in Syrië; wat is er beter voor hen? Nu ze hier zijn, heeft Assad niet veel zeggenschap over wat ze kunnen doen, volgens Beeri.

Hoewel sommige delen van de Syrische strijdkrachten geen voorstander zijn van deze Iraans-Hezbollah-dominantie, hebben ze in de zaak niet veel keus, voegde hij eraan toe.

‘De reikwijdte van de implementatie blootleggen’

De tweede eenheid van Hezbollah in het zuiden van Syrië, de Golan File, dient als een proxy-terreurnetwerk. "Het bestaat uit lokale Syriërs, inwoners van het gebied - sommigen zijn voormalige rebellen, sommigen zijn ex-Assad-militairen, sommigen zijn ex-militieleden die loyaal waren aan Assad '', legt Beeri uit. "Ze werken onder het bevel van Hezbollah. De bevelvoerende officier is een hoge Hezbollah-agent, die instructies doorgeeft aan lokale commandanten en celcommandanten. In veel gebieden zijn de lokale commandanten Syriërs. "

Deze aanvalscellen worden overal op de Golanhoogvlakte ingezet - met de nadruk op de grens met Israël - in dorpen die zich uitstrekken over de hele grens en ook in Syrië.

Hun rol, zei Beeri, is om inlichtingen te verzamelen voorafgaand aan terreuraanslagen, zoals het plaatsen van bommen, sluipschutteraanvallen en het afvuren van anti-tankraketten. 'Ze hebben allerlei soorten anti-tankraketten. We nemen aan, dat deze ook zeer geavanceerde raketten omvat. "

Financiële prikkels die worden aangeboden door Iraanse en Hezbollah-rekruteerders in een door oorlog verscheurd land met een mislukte economie, helpen de gelederen van dit netwerk vol te houden.

Op de vraag hoe Alma haar gedetailleerde rapport opstelde, zei Beeri dat alle informatie gebaseerd is op open-source materiaal.

“We weten waar we naar moeten zoeken; dat is het halve werk. Sommigen van ons zijn voormalige leden van het defensie-establishment, ”zei hij. “We activeren professionele dataminers die via open bronnen scannen op zoek naar deze authentieke informatie. Het komt voornamelijk uit Arabische bronnen. In het bijzonder leunden we voor dit rapport sterk op de Syrische oppositiekrachten die hun informatie uit eerste hand krijgen.

Alma volgt de gebeurtenissen op de grond, onder meer door middel van routinematige, directe observaties. De bijzonderheid van de organisatie komt gedeeltelijk voort uit het feit dat haar werknemers dicht bij de Syrische en Libanese grens wonen en als onderdeel van hun dagelijks leven door het gebied reizen.

“We hebben een slimme kaart uitgebracht met meerdere gegevens-lagen waarop 58 locatiesn van de twee Hezbollah-eenheden te zien zijn. De kaart laat ook zien waar de IDF naar verluidt in het verleden heeft toegeslagen, ”zei hij.

Een van die locaties, werd aangevallen op de avond voordat het rapport gepubliceerd werd, stond al op Alma's kaart als een vijandelijke locatie. "We konden aan de hand van de kaart zien wie daar de commandant was, welke cel aanwezig was - allemaal gebaseerd op onze database", zei Beeri.

"Het unieke van ons werk is het blootleggen van de omvang van de inzet", zei hij."Achtenvijftig locaties is een zeer grote inzet."

Zulke terreurcellen kunnen Israël aanvallen tijdens dagelijkse gebeurtenissen, maar als de IDF van plan is Syrië binnen te vallen of zelfs als het al zijn inspanningen op Libanon richt, zullen de cellen Israëlische soldaten met voertuigen en Israëlische burgers in het noorden van Israël aanvallen. "De IDF zou hen overwinnen, maar ze zullen schade aanrichten," benadrukte Beeri. In het geval van een escalatie, zei hij, "zal de IDF middelen moeten toewijzen om ze aan te pakken."

Sinds 2014 hebben de cellen sporadisch explosieven ingezet tegen IDF-soldaten.

"Iedereen heeft het over de volgende Noordelijke Oorlog, want er is nu één front in Libanon en Syrië", zei Beeri.

In de samenvatting zei het Alma-rapport: “Onder de bescherming van de Iraanse Quds Force (onderdeel van de IRGC) is een militaire terroristische infrastructuur opgezet aan de Syrische grens met Israël, waardoor een nieuw front aan de Syrische grens kan worden opgezet gelijk aan het Libanese front tegen Israël. Deze twee eenheden, het ‘Southern Command’ en het ‘Golan Bestand’ vormen een voortdurende uitdaging voor de operationele en inlichtingendienst voor de staat Israël en de stabiliteit in de regio. ''************************
ENGLISH:

Israeli soldiers during a drill near the Israeli-Syrian border in the Golan Heights, on Aug. 4, 2020. Photo by David Cohen/Flash90.

“They are preparing operational plans in anticipation of the next war,” warned Maj. (res.) Tal Beeri, director of Alma’s research department, who tells JNS that Hezbollah is deeply embedded among Syrian military’s forces, using their bases to gather intelligence and prepare military attack plans.

By: JNS - YAAKOV LAPPIN

Hezbollah’s presence in southern Syria is significantly larger than previously known by the public, according to recently released report released by the Alma Research and Education Center.

Alma’s goal is to further geopolitical knowledge about the Middle East among English speakers. Based in the Galilee, the organization was founded by Lt. Col. (res.) Sarit Zehavi, who has served for 15 years in the Israeli Defense Forces, specializing in Military Intelligence.

The latest report revealed the location of 58 sites linked to Hezbollah’s activities in southern Syria, in the Quneitra and Dara’a provinces.

Two primary Hezbollah units, acting under Iranian patronage, are responsible for this deployment: The “Southern Command,” made up of veteran Hezbollah operatives embedded in the ranks of the Syrian Armed Forces; and the “Golan File” unit, which involves Hezbollah commanders orchestrating localized terror cells, made up of Syrians.

Alma’s report highlights the presence of 30 Golan File locations and a further 28 Southern Command unit sites. “In the research, we were able to reach exact coordinates in some places and a general location in the rest,” the report stated.

Maj. (res.) Tal Beeri, director of Alma’s research department, told JNS that both of these Hezbollah efforts are operational, and both are designed to create new opportunities to attack Israeli military and civilian targets during both routine times and in security escalations.

Beeri, who spent 20 years as an IDF intelligence officer specializing in Lebanon and Syria, described how Hezbollah’s Southern Command was formed, saying that its initial goal “was to facilitate the Syrian army’s retaking of southern Syria. It trained and assisted the Syrian army, which retook territory from rebel organizations that since 2012 came to control nearly all of southern Syria.”

According to Beeri, the Southern Command “is a unit made up of hardcore Lebanese Hezbollah personnel. Each one is tied to the Syrian army as an educator, with an emphasis on the 1st Corps [of the Syrian Army] in southern Syria. They accompanied [Syrian President Bashar] Assad’s forces as they retook the area.”

Beeri added that Alma has gotten hold of a video showing a Syrian military unit in training with its commander summarizing the drill and “thanking the Hezbollah operative standing next to him for the assistance. It’s an unequivocally incriminating video showing that Hezbollah came and helped the Syrian army. It is totally embedded in it, sitting in Syrian bases, in Syrian army uniforms. There is a photo of a joint patrol—anyone looking at it would think the Hezbollah operative was another officer in the Syrian army.”

With the completion of Assad’s conquest of southern Syria, Hezbollah’s Southern Command is continuing to train the Syrian army, as there are still pockets of rebel resistance, mainly in Da’ara province, according to Beeri. “But, in actuality, Southern Command started dealing with its second objective, which is to become operational on behalf of the Shi’ite axis and looking ahead to war with Israel. It is preparing operational plans and conducting intelligence-gathering in anticipation of the next war. In our assessment, every Syrian army base in the area, which collects visual intelligence, signals intelligence and electronic intelligence, has a Southern Command unit member sitting in it. They are there, passing the information on.”

Asked whether Assad has approved the Hezbollah operations, Beeri argued that the Damascus regime has little say in the matter after Iran and Hezbollah rescued it from the abyss.

“Who is Assad? The Iranians made a clear statement about this in late May during ‘Jerusalem Day,’ when they released a cartoon of [Supreme Leader Ayatollah Ali] Khamenei and all of Iran’s proxies praying in Jerusalem. You can see that in the front row are [Hezbollah chief Hassan] Nasrallah, the head  of Palestinian Islamic Jihad, Ziad Nakhaleh, Ismail Haniyah [chairman of the Hamas Politburo], the Houthis, even Venezuela’s Nicolás Maduro. Ten or eleven rows back is a barely recognizable Assad. He isn’t counted. He’s not exactly relevant,” said Beeri.

After rescuing Assad, Iran and Hezbollah remain committed to gaining a foothold in Syria, with their central goal being the ability to attack Israel on behalf of the Shi’ite-Iranian axis. To this end, Iran has attempted to smuggle many weapons and personnel into Syria, and construct bases of attack—an effort that has so far been hampered by a campaign of Israeli airstrikes.

One of the most recent reported strikes occurred on Oct. 19, apparently targeting a Hezbollah-linked terror target in southern Syria, one day before Alma’s report was published.

“The Assad regime is their platform. He invited them into Syria; what could be better for them? Now that they are here, Assad doesn’t have much of a say on what they can do,” according to Beeri.

While some sections of the Syrian Armed Forces are not in favor of this Iranian-Hezbollah dominance, they don’t have much of a choice in the matter, he added.

‘Exposing the scope of the deployment’

Hezbollah’s second unit in southern Syria, the Golan File, serves as a proxy terror network. “It is made up of local Syrians, residents of the area—some are former rebels, some are ex-Assad military, some are ex-militia members that were loyal to Assad,” explained Beeri. “They work under Hezbollah’s command. The commanding officer is a senior Hezbollah operative, who passes on instructions to local commanders and cell commanders. In many areas, the local commanders are Syrians.”

These attack cells are deployed throughout the Golan Heights—with an emphasis on the border with Israel—in villages that straddle the whole of the border and inwards into Syria as well.

Their role, Beeri said, is to gather intelligence ahead of terror attacks, such as planting bombs, sniper attacks and firing anti-tank missiles. “They have anti-tank missiles of all varieties. Our working assumption is that this includes some highly advanced missiles.”

Financial incentives offered by Iranian and Hezbollah recruiters in a war-torn country with a failed economy helps keep the ranks of this network full.

Asked how Alma compiled its detailed report, Beeri said that all of the information is based on open-source material.

“We know what to look for; that is half of the work. Some of us are former members of the defense establishment,” he said. “We activate professional data miners who scan through open sources, looking for this authentic information. It is mostly from Arab sources. Specifically, for this report, we heavily relied on Syrian opposition forces that draw their information from the ground.”

Alma monitors events on the ground, including through routine, direct observations. The organization’s singularity stems in part from the fact that its employees live close to the Syrian and Lebanese borders, and travel around the area as part of their everyday lives.

“We released a smart map with multiple layers of data that shows 58 sites of the two Hezbollah units. The map also shows where the IDF reportedly struck in the past,” he said.

One of those locations, struck the night before the report was published, already featured on Alma’s map as an enemy location. “We could point to the map to see who was the commander there, which cell was present—all based on our database,” said Beeri.

“The uniqueness of our work is in exposing the scope of the deployment,” he said. “Fifty-eight sites is a very big deployment.”

Such terror cells can sting Israel during routine times, but during conflicts, if the IDF plans on entering Syria or even if it focuses all of its efforts on Lebanon, the cells will attack Israeli soldiers, vehicles and target Israeli civilians in northern Israel. “The IDF would overcome them, but they will cause harm,” stressed Beeri. In the event of an escalation, he said, “the IDF will need to allocate resources to deal with them.”

Since 2014, the cells have sporadically planted explosives, targeting IDF soldiers.

“Everyone is talking about the next Northern War because there is now a single front across Lebanon and Syria,” said Beeri.

In its executive summary, the Alma report said, “Under the patronage of the Iranian Quds Force (part of the IRGC), a military terrorist infrastructure has been established on the Syrian border with Israel, enabling the opening of another front on the Syrian border, equivalent to the Lebanese front against Israel. These two units, the ‘Southern Command’ and the ‘Golan File’ pose an ongoing operational and intelligence challenge for the State of Israel and stability in the region.’ ”