13 november 2020

2020-11-13: De Verenigde Naties blijven doofstom en blind voor het Palestijnse antisemitisme - The United Nations remains deaf and mute and blind to Palestinian anti-Semitism

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, secretaris-generaal Antonio Gutteres, is een fatsoenlijke man en een enorme verbetering ten opzichte van eerdere leiders zoals Ban Ki Moon, die Palestijnse geweld tegen Israëli’s bijna aanmoedigden.

Maar binnen dat complement zit de pijnlijke erkenning dat de Verenigde Naties iedereen verblindt. Op 9 november 2020, ter herdenking van de verjaardag van Kristallnacht, de pogrom tegen de Joden in Duitsland en Oostenrijk die de Holocaust inluidde, reikte het World Jewish Congress (WJC) de Theodor Herzl Award uit aan Guterres.

De 71-jarige António Manuel de Oliveira Guterres is een boegbeeld van de Partido Socialista, de socialistische partij van Portugal en een voortrekker van de Socialistische Internationale.

Na ontvangst van de onderscheiding hield de secretaris-generaal een toespraak over de verschrikkingen van de Holocaust en de eeuwen van antisemitisme, ook in zijn thuisland Portugal, dat in de middeleeuwen al zijn Joden had verdreven. Hij raakte het coronavirus aan dat nieuwe vormen van bloedfabels tegen de Joden heeft ontketend, evenals de opkomst van neo-nazi’s.

Hij smeekte het volgende: we moeten samen optreden tegen haat in al zijn vormen:

Toch slaagt de organisatie die hij leidt er niet in om ‘leugens en walging’ te verwerpen. Het is een gigantische megafoon voor de meest gemene leugens en propaganda die door zijn merk legitimiteit krijgen. Deze instelling die is opgericht om wereldvrede te bevorderen, is veranderd in een ketel van haat en voertuig tot geweld. De VN erkent en herhaalt de mantra, maar negeert de premisse als het om de Palestijnen gaat.

In dezelfde toespraak voegde Gutteres eraan toe dat ‘het mijn vurige hoop blijft dat volgend jaar een dialoog tussen Israëli’s en Palestijnen opnieuw kan beginnen met het doel van twee staten, die zij aan zij in harmonie en vrede leven.’ Het is een fantasie die wordt aangewakkerd door de wens om de staatloze Arabieren zelfbeschikking te zien krijgen, maar negeert het systemische antisemitisme in de Palestijnse samenleving.

  • Palestijnen zijn volgens ADL-peilingen het meest antisemitische volk.
  • Ze verkozen Mahmoud Abbas als president, een man die een docotoraatsthesis schreef waarin hij de Holocaust ontkende.
  • Ze stemden de terreurgroep Hamas voor een meerderheid van 58% in het parlement, met het meest antisemitische fundamentele Charter dat ooit werd geschreven (een combinatie van Hitler’s Mein Kampf en de vervalste Protocollen van de Wijzen van Zion met uitgebreide complottheorieën)
  • De PA-leiding ontkent de geschiedenis van Joden in het heilige land
  • De PA beweert ten onrechte dat Israël in Jeruzalem een etnische zuivering onder Arabieren uitvoert hoewel hun aangroei die van Joden in Jeruzalem overtreft en van de Arabieren in andere hoofdsteden van de regio
  • De PA beweert ten onrechte dat Israël de Arabische toegang tot de al Aqsa-moskee beperkt, terwijl het in feite ALLEEN JODEN zijn wiens toegang en het recht om er te bidden wordt beperkt
  • De Palestijnse Autoriteit noemt scholen, openbare pleinen en toernooien naar terroristen die Israëlische burgers vermoorden
  • De PA-leiding noemt de Joden ‘zonen van apen en varkens’.
  • De PA geeft prioriteit aan betalen van terroristen die levenslange gevangenisstraffen uitzitten die veel hoger zijn dan de salarissen voor ambtenaren of anderen die in nood verkeren.


De Verenigde Naties zwijgt altijd in deze kwesties. Ze is blind voor het manische antisemitisme dat heerst in de Palestijnse samenleving dat elke Jood wil doden of verdrijven van land dat het beschouwt als puur islamitisch heilig land. De VN zal zelfs op haar eigen UNRWA-scholen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever niet onderwijzen over de Holocaust.

De Palestijnse houding ten opzichte van Joden is de moderne versmelting van de verdrijving van Joden uit Spanje en Portugal in de 15e eeuw samen met de nazi-Holocaust in de 20e eeuw. De moderne inquisitie wordt geleid door moslimlanden bij de Verenigde Naties met de steun van extreem-linkse progressieven die de Joodse staat beschouwen als een koloniale onderneming, een erfzonde die alleen kan worden veroordeeld met bekering of vernietiging.

Het obstakel voor vrede zijn niet de Joodse huizen, het zijn de Palestijns-Arabische ‘leugens en haat’ die wordt gesteund door de Verenigde Naties. Totdat dat feit wordt erkend en aangepakt, is er geen kans op vrede.

Bronnen: Brabosh: ♦ naar een artikel “The UN Cannot See Palestinian Anti-Semitism” van 12 november 2020 op de site van First One Through
♦ naar een artikel “Secretary-General Calls on World to Stand against ‘Lies and Loathing’ that Propelled Nazis, Threaten Societies Today, Encouraging Return to Reason” van 9 november 2020 op de site van United Nations


*****************************
ENGLISH:

The current United Nations Secretary-General, Secretary General Antonio Gutteres, is a decent man and a vast improvement on previous leaders like Ban Ki Moon, who almost encouraged Palestinian violence against Israelis.

But within that complement is the painful admission that the United Nations is blinding everyone. On November 9, 2020, in commemoration of the anniversary of Kristallnacht, the pogrom against Jews in Germany and Austria that ushered in the Holocaust, the World Jewish Congress (WJC) presented the Theodor Herzl Award to Guterres.

71-year-old António Manuel de Oliveira Guterres is a figurehead of the Partido Socialista, the socialist party of Portugal and a pioneer of the Socialist International.

After receiving the award, the Secretary General delivered a speech on the horrors of the Holocaust and the centuries of anti-Semitism, including in his home country of Portugal, which had expelled all its Jews in the Middle Ages. He touched on the coronavirus that has unleashed new forms of blood fables against Jews, as well as the rise of neo-Nazis.

He implored the following: We must act together against hatred in all its forms:

Yet the organization he leads fails to reject "lies and disgust." It's a giant megaphone for the most vile lies and propaganda given legitimacy through its brand. This institution created to promote world peace has turned into a cauldron of hatred and vehicle to violence. The UN recognizes and repeats the mantra, but ignores the premise when it comes to the Palestinians.

In the same speech, Gutteres added that `` it remains my fervent hope that next year a dialogue between Israelis and Palestinians can begin anew with the goal of two states living side by side in harmony and peace. '' It is a fantasy that will become reality. fueled by the desire to see the stateless Arabs gain self-determination, but ignores the systemic anti-Semitism in Palestinian society.

* Palestinians are the most anti-Semitic people according to ADL polls.
* They elected Mahmoud Abbas as president, a man who wrote a doco thesis denying the Holocaust.
* They voted the Hamas terror group for a 58% majority in parliament, with the most anti-Semitic fundamental charter ever written (combining Hitler's Mein Kampf and the falsified Protocols of the Elders of Zion with elaborate conspiracy theories)
* The PA leadership denies the history of Jews in the holy land
* PA falsely claims that Israel is conducting an ethnic cleansing of Arabs in Jerusalem although their growth exceeds that of Jews in Jerusalem and Arabs in other capitals of the region
* PA falsely claims that Israel restricts Arab access to al Aqsa Mosque when in fact it is ONLY JEWS whose access and right to pray is restricted
The Palestinian Authority names schools, public squares and tournaments after terrorists who murder Israeli civilians
* The PA leadership calls the Jews "sons of apes and pigs."
* The PA gives priority to paying terrorists serving life sentences far in excess of salaries for civil servants or others in need.

The United Nations is always silent on these issues. She is blind to the manic anti-Semitism that reigns in Palestinian society that wants to kill or expel any Jew from land it sees as purely Islamic holy land. The UN will not teach about the Holocaust even at its own UNRWA schools in Gaza and the West Bank.

The Palestinian attitude towards Jews is the modern amalgamation of the expulsion of Jews from Spain and Portugal in the 15th century along with the Nazi Holocaust in the 20th century. The modern Inquisition is being led by Muslim nations at the United Nations with the support of far-left progressives who view the Jewish state as a colonial enterprise, an original sin that can only be condemned with conversion or destruction.

The obstacle to peace is not the Jewish homes, it is the Palestinian Arab "lies and hatred" supported by the United Nations. Until that fact is recognized and addressed, there is no chance of peace.

Sources: Brabosh: ♦ to an article “The UN Cannot See Palestinian Anti-Semitism” of November 12, 2020 on the site of First One Through
♦ to an article “Secretary-General Calls on World to Stand against" Lies and Loathing "that Propelled Nazis, Threaten Societies Today, Encouraging Return to Reason" of 9 November 2020 on the United Nations site