16 november 2020

2020-11-16: Tweede man Al Qaida uitgeschakeld in Teheran - Al-Qaida's second man eliminated in Tehran

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens berichten uit de New York Times hebben Israelische undercoveragenten in opdracht van de Verenigde Staten Abdullah Ahmed Abdullah, de tweede man van Al Qaida, in Teheran uitgeschakeld.

Door: CIDI

Aldus Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen is Abdullah op 7 augustus in de straten van Teheran uitgeschakeld door twee agenten vanaf een motorfiets. Naast hem werd ook zijn dochter Miriam geraakt, zij was de weduwe van Hamza bin Laden. Hoewel de Amerikanen de opdracht gaven voor de aanval, waren het Israelische agenten die Abdullah, ook wel bekend als Abu Muhammad al-Masri, uitschakelden. Onduidelijk is wel welke rol de Verenigde Staten en Israel precies speelden, daar waren de functionarissen niet erg duidelijk over, zo schrijft de New York Times. Zowel Abdullah als Miriam zouden aanslagen op Israelische en Joodse doelen in de planning hebben gehad, zo stellen Israëlische media.

Abdullah, geboren in Egypte, trok in de jaren ’80 naar Afghanistan om te vechten tegen de Sovjet-Unie, en sloot zich later aan bij Al Qaida. Als een van de topmannen was hij betrokken bij acties in Soedan, Somalië en de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. Ook aan het begin van de eenentwintigste eeuw was hij betrokken bij de organisatie van terreuraanslagen, waaronder in Kenia. In 2003 zou hij naar Irangevlucht zijn, waar hij onderdak vond, en beschermd werd door de Revolutionaire Garde en de overheid.

Het is erg opvallend dat een voorman van het fundamentalistisch-soennitische Al Qaida te vinden was in het streng-sjiitische Iran. De twee stromingen van de islam staan elkaar al eeuwen naar het leven en Al Qaida onder meer was betrokken bij aanslagen op sjiieten in Irak.

De aanslag werd door de Iraanse overheid in de doofpot gestopt, zij spraken over de moord op Habib Daoud, een Libanese professor, en zijn dochter Maryam. Volgens Libanese tv-zenders en social media berichten van de Iraanse Revolutionaire Garde was hij een lid van Hezbollah. Hoewel dit bericht plausibel klinkt, er zijn immers eerder Israelische acties tegen leden van Hezbollah en Iraanse kernwetenschappers geweest, klopt het niet. Habib Daoud bestaat namelijk helemaal niet. Libanese bronnen zegden hem niet te kennen, net als een koepel van historici in Iran. Een voormalige leider van de Egyptische Islamitische Jihad stelde tegenover de Saoedische zender Al-Arabiya dat de naam Daoud een Iraanse schuilnaam voor Abdullah was.

Iraanse functionarissen reageerden ferm op het artikel van de New York Times. Een woordvoerder ontkende alle aantijgingen dat leden van Al Qaida te vinden waren in Iran. Ook waarschuwende hij Amerikaanse media dat zij niet in de ‘sprookjes van Hollywood, die bedacht worden door Amerikanen en zionisten’ moeten vallen.  

Iran heeft lang ontkend dat zij leden van Al Qaida in Iran ongemoeid liet, en dat zij zelfs met hem samenwerkte tegen gedeelde vijanden. Hoewel de leiders zich vaak sektarisch uiten, is men pragmatischer in het militaire veld. Samenwerken met soennitische terreurgroepen als Hamas en Islamitische Jihad is geen enkel probleem voor Iran.****************************
ENGLISH:

According to reports from the New York Times, Israeli undercover agents on behalf of the United States took out Abdullah Ahmed Abdullah, Al Qaeda's second man, in Tehran.

By: CIDI

According to US intelligence officials, Abdullah was disabled in the streets of Tehran on August 7 by two police officers from a motorcycle. Besides him, his daughter Miriam was also hit, she was the widow of Hamza bin Laden. Although the Americans ordered the attack, it was Israeli agents who took out Abdullah, also known as Abu Muhammad al-Masri. It is unclear exactly what role the United States and Israel played, the officials were not very clear about that, writes the New York Times. Both Abdullah and Miriam allegedly planned attacks on Israeli and Jewish targets, according to Israeli media.

Born in Egypt, Abdullah went to Afghanistan in the 1980s to fight against the Soviet Union and later joined Al Qaeda. As one of the top executives, he was involved in actions in Sudan, Somalia and the attacks on US embassies in Kenya and Tanzania. He was also involved in the organization of terrorist attacks at the beginning of the twenty-first century, including in Kenya. In 2003 he is said to have fled to Iran, where he found shelter and was protected by the Revolutionary Guards and the government.

It is very striking that a leader of the fundamentalist-Sunni Al Qaeda was to be found in the strict Shia Iran. The two schools of Islam have been killing each other for centuries and Al Qaeda was involved in, among other things, attacks on Shias in Iraq.

The attack was covered up by the Iranian government, they spoke of the murder of Habib Daoud, a Lebanese professor, and his daughter Maryam. According to Lebanese TV channels and social media reports from the Iranian Revolutionary Guard Corps, he was a member of Hezbollah. While this report sounds plausible, as there have been previous Israeli actions against members of Hezbollah and Iranian nuclear scientists, it is not true. Habib Daoud does not exist at all. Lebanese sources said they did not know him, just like a dome of historians in Iran. A former leader of Egyptian Islamic Jihad told Saudi broadcaster Al-Arabiya that Daoud's name was an Iranian cover name for Abdullah.

Iranian officials responded firmly to the New York Times article. A spokesman denied any allegations that members of Al Qaeda were located in Iran. He also warned American media not to fall into the "fairytales of Hollywood, created by Americans and Zionists."

Iran has long denied that it left members of Al Qaeda in Iran undisturbed, and that it even cooperated with him against shared enemies. Although the leaders often express themselves in a sectarian way, they are more pragmatic in the military field. Collaborating with Sunni terror groups such as Hamas and Islamic Jihad is no problem for Iran.