16 november 2020

2020-11-16: Raketaanval op Ashdod tijdens storm - Missile attack on Ashdod during storm

Nederlands -English

NEDERLANDS:

In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee raketten vanuit Gaza op Ashdod in Israël afgevuurd. Hamas beweert dat de raketaanval “onbedoeld” was en dat door blikseminslag tijdens een storm de raketten waren afgevuurd.

Enkele minuten na twee uur ’s nachts ging het luchtalarm in Ashdod en Palmachim af. Twee raketten waren vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd. Een projectiel werd onderschept door het Iron Dome-luchtafweersysteem, de andere kwam in een open gebied neer. Door de storm dachten sommigen dat de knallen die ze hoorden donder was.

In antwoord op de raketaanval, heeft de IDF posities van Hamas in de Gazastrook getroffen. De terreurbeweging is de de facto bestuurder van de kustenclave en wordt daarom door Israël verantwoordelijk gehouden voor alles wat in en vanuit Gaza plaatsvindt. Ondergrondse infrastructuur en militairen posten van Hamas zijn getroffen, zo meldt het Israëlische leger.

“We zullen geen enkele aanval op de staat Israël en haar inwoners accepteren”, aldus premier Benjamin Netanyahu bij de aanvang van de wekelijkse kabinetsbijeenkomst. “Zelfs tijdens de coronaviruscrisis – stel ons niet op de proef. Ik geef nooit details van operationele plannen, maar ik zeg ze: de prijs van voortdurende agressie zal hoog zijn, heel hoog”.

Minister van Defensie Benny Gantz sluit aanvallen op terreurleiders of nieuwe restricties op de kustenclave niet uit. “Als Hamas de test van het bewaren van de rust niet doorstaat, zullen de gevolgen zeer hard zijn – ten eerste en vooral voor het leiderschap, en de inwoners van de Gazastrook. Onze reactie op schendingen van onze soevereiniteit – naast wat we reeds hebben gedaan – zal verder gaan op de tijd, wijze en plaats die onze langetermijnbelangen dient”.

De raketaanval komt enkele dagen na het eerste jubileum van de dood van Baha Abu al-Ata. De Islamitische Jihad-commandant werd op 12 november 2019 door de Israëlische luchtmacht uitgeschakeld. Afgelopen donderdag werd in Israël dan ook rekening gehouden met een mogelijke beschieting vanuit de Gazastrook. Een raketaanval bleef die dag echter uit.

Volgens Hamas was de raketaanval in de nacht van zaterdag op zondag “onbedoeld”. Via Egyptische bemiddelaars heeft de Palestijnse terreurbeweging deze boodschap aan Israël doorgegeven. Hamas beweert dat door een blikseminslag tijdens de storm de raketten zouden zijn afgevuurd. In het verleden zijn ook dergelijke claims gedaan over raketbeschietingen tijdens stormachtig weer, bijvoorbeeld toen in maart 2019 een raket op Tel Aviv werd afgevuurd. Verschillende analisten verwijzen dergelijke beweringen echter naar het land der fabelen.**********************

ENGLISH:

In the night from Saturday to Sunday, two rockets were fired from Gaza at Ashdod in Israel. Hamas claims that the missile strike was “unintentional” and that a lightning strike during a storm fired the missiles.

A few minutes after two o'clock in the morning, the air-raid siren went off in Ashdod and Palmachim. Two missiles had been fired at Israel from the Gaza Strip. One projectile was intercepted by the Iron Dome anti-aircraft system, the other landed in an open area. The storm made some think the bangs they heard were thunder.

In response to the missile attack, the IDF hit Hamas positions in the Gaza Strip. The terrorist movement is the de facto driver of the coastal enclave and is therefore held responsible by Israel for everything that takes place in and out of Gaza. Hamas underground infrastructure and military posts have been hit, the Israeli army reports.

"We will not accept any attack on the State of Israel and its inhabitants," Prime Minister Benjamin Netanyahu said at the start of the weekly cabinet meeting. “Even during the coronavirus crisis - don't test us. I never give details of operational plans, but I say them: the price of continued aggression will be high, very high ”.

Defense Secretary Benny Gantz does not rule out attacks on terror leaders or new restrictions on the coastal enclave. “If Hamas does not pass the test of keeping calm, the consequences will be very hard - first and foremost on the leadership, and the residents of the Gaza Strip. Our response to violations of our sovereignty - in addition to what we have already done - will continue in the time, manner and place that serves our long-term interests ”.

The missile strike comes a few days after the first anniversary of Baha Abu al-Ata's death. The Islamic Jihad commander was disabled by the Israeli Air Force on November 12, 2019. Last Thursday, a possible shelling from the Gaza Strip was therefore taken into account in Israel. However, a missile attack failed to materialize that day.

According to Hamas, the rocket attack on the night from Saturday to Sunday was “unintentional”. The Palestinian terrorist movement has passed this message to Israel through Egyptian intermediaries. Hamas claims that a lightning strike during the storm would have fired the missiles. Similar claims have also been made in the past about rocket fire during stormy weather, such as when a missile was fired at Tel Aviv in March 2019. However, several analysts refer such claims to the land of fables.